Toeleiding naar bovenschoolse voorzieningen


Bovenschoolse voorzieningen zoals het ZOC en Goudse Plein vervullen een belangrijke rol om het onderwijszorgcontinuüm te optimaliseren. Jongeren krijgen hier onderwijs én zorg die aansluiten bij hun behoeften, op een plek waar ze zich veilig voelen en kunnen ontwikkelen. Het gaat om leerlingen die absoluut verzuimen, geoorloofd verzuimen of dreigen te worden vrijgesteld, terwijl ze wel de mogelijkheden en het perspectief hebben op volledige deelname aan het onderwijs.

Per 1 januari 2024 zijn er wijzigingen in de toeleiding naar de bovenschoolse voorzieningen. Op deze pagina wordt u hierover geïnformeerd. Komt u er niet uit en heeft u behoefte aan ondersteuning, dan kunt u contact opnemen met de Koersconsulent van uw school.
Uitgangspunten en stappenplan toeleiding naar bovenschoolse voorzieningen
Werken aan doelen in het OPP

 • Het is van belang dat er afstemming is tussen de partijen (leerling, ouders, school van herkomst, bovenschoolse voorziening en eventueel betrokken jeugdhulp) over de te behalen doelen in het OPP.​
 • Het OPP is de basis voor de aanvraag afwijking onderwijstijd bij de inspectie.​
 • In het OPP dat is opgesteld door de school staan de doelen waaraan de leerling gaat werken op de bovenschoolse voorziening, waardoor de leerling weer kan terugkeren naar onderwijs. Het is van belang dat wederzijdse verwachtingen hierin worden meegenomen. Wat verwacht de leerling te kunnen bereiken in de afgesproken periode op de bovenschoolse voorziening? Wat ziet de school van herkomst als belangrijke doelen om aan te werken om de schoolgang voort te zetten op de huidige school? Waaraan kan de bovenschoolse voorziening in de afgesproken periode met de leerling werken, om de terugkeer naar de school van herkomst mogelijk te maken?​
 • Doelen moeten smart en haalbaar zijn​
 • Er vinden tussentijdse evaluaties plaats met betrokken partijen. Deze worden verwerkt in het OPP. Het OPP wordt bijgehouden door de school van herkomst.

Bekijk meer informatie over het opstellen van een OPP

Symbiose-overeenkomst

Voordat de leerling kan starten op de bovenschoolse voorziening moet er een symbiose-overeenkomst gesloten worden tussen het schoolbestuur waar de leerling ingeschreven staat en het schoolbestuur dat tijdelijk de onderwijsondersteuning gaat verzorgen op de bovenschoolse voorziening. De scholen maken gebruik van de model symbiose-overeenkomst die is vastgesteld in de ALV van december 2023. 


In de symbiose-overeenkomst legt men de wederzijdse verantwoordelijkheden vast:​


 • de start- en einddatum​
 • onderwijsprogramma
 • examinering​
 • zorgplicht en wettelijke verplichtingen​
 • afspraken met ouders
 • aansprakelijkheid​
 • overdracht van middelen ​
 • vervoer

Afwijking onderwijstijd aanvragen

Er zijn leerlingen in regulier en gespecialiseerd onderwijs die vanwege psychische of lichamelijke beperkingen tijdelijk niet of niet volledig naar school kunnen. De school kan voor deze leerlingen een op maat gemaakt onderwijsprogramma aanbieden door af te wijken van het minimum aantal uren onderwijstijd.​


Het afwijken van de verplichte onderwijstijd is een mogelijkheid om extra ondersteuning aan de leerling te bieden.


Wat is nodig voor de aanvraag?​


 • Schoolinschrijving​​
 • Een ingroeiprogramma/plan van aanpak met als streven om volledige schoolgang te hervatten naar de eigen school binnen 1 jaar. Het is mogelijk om te verlengen indien doelen niet behaald worden. Dit programma met haalbare doelen wordt vermeld in het OPP​.​
 • Plan van aanpak wordt opgesteld in samenwerking met alle partijen: school van inschrijving, bovenschoolse voorziening, ouders en betrokken jeugdhulp (al dan niet van de voorziening) bij het opstellen van het plan van aanpak. ​
 • De voortgang moet door betrokken partijen regelmatig geëvalueerd worden. Deze evaluatie wordt verwerkt in het OPP​.
 • De aanvraag moet ingediend worden bij de onderwijsinspectie​ via het ISD.

Het bevoegd gezag vermeldt in de aanvraag: ​


 • voor hoeveel uren per week en gedurende welke periode in het schooljaar wordt de afwijking aangevraagd;​​
 • voor de leerling is een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld dat aan de vereisten genoemd in de beleidsregel voldoet (bijvoorbeeld betrokkenheid deskundigen/behandelaars)​​
 • in het voorkomende geval: dat eerder is verzocht om afwijking van de onderwijstijd.Meer informatie over afwijking onderwijstijd