Ondersteuningsplan Koers VO


Het ondersteuningsplan is hét visiedocument voor passend onderwijs voor vier jaar en beschrijft de ambities die door samenwerkingsverband Koers VO worden nagestreefd. In het ondersteuningsplan legt het samenwerkingsverband vast hoe leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek en passende begeleiding kunnen krijgen. Dit ondersteuningsplan wordt ten minste 1 keer per 4 jaar opgesteld.