Bestuur en organisatie


Samenwerken aan een perspectiefrijke toekomst voor elke jongere in onze regio. Dit is waar samenwerkingsverband Koers VO voor staat. Samen met 19 bij ons aangesloten schoolbesturen, die 112 schoollocaties voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de regio Rotterdam vertegenwoordigen, zetten wij ons dagelijks in om deze missie te volbrengen.


Vereniging Koers VO


De vereniging heeft een algemene ledenvergadering (ALV), een raad van toezicht (RvT) en een onafhankelijk college van bestuur (CvB).

Algemene ledenvergadering (ALV)

De aan Koers VO deelnemende schoolbesturen hebben via de algemene ledenvergadering invloed op de strategische koers van het samenwerkingsverband en daarmee een belangrijke rol. Ze hebben naast deze gezamenlijke verantwoordelijkheid ook een eigen (schoolbestuurlijke) verantwoordelijkheid in passend onderwijs. Naast de 18 schoolbesturen uit onze regio is er ook één schoolbestuur via opting-in aangesloten. Deze onderwijsorganisatie buiten onze regio verzorgt onderwijs voor een klein aantal leerlingen uit ons gebied. Drie keer per jaar heeft de vereniging een algemene ledenvergadering.


De vereniging Koers VO bestaat uit de volgende leden:


 • Martinusstichting voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs
 • Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam
 • Stichting BLICK op onderwijs
 • Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Voortgezet Onderwijs
 • Stichting Grafisch Lyceum Rotterdam
 • Stichting iHUB Onderwijs
 • Stichting Islamitisch Voortgezet Onderwijs Rotterdam
 • Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Rotterdam
 • Stichting Krimpenerwaard College
 • Stichting LMC VO te Rotterdam
 • Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden
 • Stichting voor R.K. Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs voor Noordelijk Rotterdam
 • Stichting Scheepvaart en Transport Onderwijs
 • Stichting Scholengemeenschap Montessori Lyceum Rotterdam
 • Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland
 • Stichting Yulius Onderwijs
 • Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam e.o.
 • Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs in de Randstad

Schoolbestuur opting in:


 • Aloysius Stichting (Kompas College, JJI Hartelborgt in Spijkenisse)
Raad van toezicht (RvT)

De raad van toezicht is het intern toezichthoudend orgaan van de vereniging en bestaat uit vijf leden, waarvan twee voorgedragen zijn uit de ledenvergadering en drie onafhankelijke leden waaronder de voorzitter (ook onafhankelijk voorzitter van de ALV) en het lid op voordracht van de ondersteuningsplanraad.


De raad van toezicht bestaat uit de volgende leden:


 • dhr. O. Jelsma (Otto) – onafhankelijk voorzitter
 • mw. E.H. van Dijk (Evelien) – voorgedragen door ondersteuningsplanraad (OPR)
 • dhr. M.B. Jansen (Maurice) – onafhankelijk lid
 • mw. M. de Kreek-Haven (Marieke) – Stichting Yulius Onderwijs
 • mw. E. Smit (Esmée) – Stichting BLICK op onderwijs
College van bestuur (CvB)

Het college van bestuur is het onafhankelijk, bevoegd gezag van het samenwerkingsverband Koers VO en ook het orgaan dat het samenwerkingsverband bestuurt. Belangenafweging en besluitvorming zijn belegd bij het CvB. Het CvB vertegenwoordigt de vereniging en geeft leiding aan de medewerkers van samenwerkingsverband Koers VO.


 • mw. M. Dekkers (Marieke) – voorzitter college van bestuur