Samenwerking met school


Een goede relatie tussen ouder, leerling en school is belangrijk voor het schoolsucces en verbetert de kansen op passend onderwijs. Uitgangspunt in ons samenwerkingsverband is dat ouders altijd actief betrokken zijn bij beslissingen rondom hun kind en de school vanaf de start direct en open contact heeft met ouders. School en ouders hebben een verschillende verantwoordelijkheid maar een gezamenlijke taak en zijn gelijkwaardige partners als het gaat om de ontwikkeling van het kind.

Wat als de samenwerking niet goed loopt?


Ga in gesprek met de school

Neem zo snel mogelijk contact op met de school om uw ervaringen en zorgen te bespreken. Dat doet u in eerste instantie met de mentor. Komt u samen niet verder, dan kunt u in gesprek gaan met de ondersteuningscoördinator, teamleider of directeur.

Soms kan het nodig zijn om contact op te nemen met de vertrouwenspersoon van het schoolbestuur. De contactgegevens vindt u op de website van de school of via www.koersvo.schoolprofielen.nl > kopje ‘Bereikbaarheid’.


Neem contact op met samenwerkingsverband Koers VO

Als u er met de school/het schoolbestuur niet uitkomt, kunt u contact opnemen met samenwerkingsverband Koers VO.

Het samenwerkingsverband kent de scholen goed en heeft als doel dat elke leerling in de regio Rotterdam onderwijs krijgt dat past bij wat de leerling nodig heeft. Heeft u daar vragen over, dan kunnen we meedenken over mogelijkheden. U kunt hiervoor bellen naar het Ouder- en Jeugdsteunpunt passend onderwijs, 010-4842576 of het contactformulier invullen.


Koers VO heeft sinds september 2023 ook een onafhankelijke ombudsman, Gerard Spierings. Als u ontevreden bent over passend onderwijs in de regio van Koers VO, dan kunt u bij hem terecht. De ombudsman kan bemiddelen als het niet goed lukt om met de school of het schoolbestuur in gesprek te gaan over passend onderwijs voor uw kind. U kunt dan een mail sturen naar [email protected] of bellen naar 06-291 875 12.

Neem contact op met de onderwijsconsulenten

Komt u er ook met het samenwerkingsverband niet uit dan kunt u contact opnemen met de onderwijsconsulenten. De onderwijsconsulenten zijn er voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte die vastgelopen zijn op school en waarbij het ouders, school en samenwerkingsverband niet gelukt is om een oplossing te vinden.


Klacht indienen

Als uw probleem nog niet is opgelost of als u er niet uitkomt, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Passend Onderwijs (geschil met school/schoolbestuur over passend onderwijs) of de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (algemene klacht over school/schoolbestuur).
Wilt u een klacht indienen over samenwerkingsverband Koers VO, dan kunt u dit doen volgens de klachtenregeling.


Kijk in het stroomschema hieronder waar u verder nog terecht kunt met uw vragen.

Rechten en plichten van ouders


Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, heeft de school informatie nodig om te onderzoeken welke hulp dat moet zijn. De school kan vragen om verslagen van onderzoeken of vragen om contact met de oude school, voor meer informatie over jouw kind dan wat in het onderwijskundig rapport staat.


De school kan ook vragen of er mag worden overlegd met een zorgverlener van uw kind. Dat mag alleen als u hier toestemming voor geeft en uw kind zelf, als uw kind ouder is dan 16 jaar.


Als uw kind dat zelf aankan en ook prettig vindt, kan de school prima een gesprek met uw kind voeren over hoe het gaat. Alleen als er beslissingen moeten worden genomen, of afspraken gemaakt, kan dat niet zonder dat u daar als ouder bij bent, tot uw kind meerderjarig (18 jaar) is.


De school houdt informatie bij over uw kind. Zeker als uw kind extra hulp krijgt. Informatie uit het leerlingvolgsysteem, het leerlingdossier en het ontwikkelingsperspectief (OPP) mag u als ouder opvragen. Volgens de wet heeft u recht op een kopie van alle informatie die over uw kind wordt bijgehouden. Als uw kind ouder is dan 16 jaar, moet u uw kind daar toestemming voor vragen.


De school moet u als ouder laten weten hoe de voortgang van uw kind is, tot uw kind meerderjarig (18 jaar) is.

Zorgplicht


Elk kind moet onderwijs krijgen dat bij hem of haar past, en extra hulp krijgen als dat nodig is. Het schoolbestuur moet daarvoor zorgen. Dat heet zorgplicht. Hiervoor moet de school eerst goed onderzoeken wat voor hulp uw kind nodig heeft en of de school die extra hulp zelf kan geven. Soms heeft de school daarvoor hulp nodig van het samenwerkingsverband, of van andere deskundigen. Misschien past een andere school beter? Dan moet de school daarnaar helpen zoeken. Het schoolbestuur van de school waar uw kind staat ingeschreven, heeft zorgplicht. Ook als de extra hulp via het samenwerkingsverband gaat.


De zorgplicht van de school begint op het moment dat u uw kind schriftelijk aanmeldt. De zorgplicht blijft bestaan tot er een andere school is waar u uw kind aanmeldt. Alleen ouders kunnen een kind aanmelden.


Soms heeft de school géén zorgplicht:


  • Als de school vol is. Dat moet dan gelden voor alle aanmeldingen. Niet alleen voor leerlingen die extra hulp nodig hebben.
  • Als u het als ouder niet eens bent met hoe de school denkt over onderwijs en opvoeding. Dit wordt ‘niet onderschrijven van de grondslag’ genoemd.
  • Bij een aanmelding bij een cluster 1- of cluster 2-school. Deze scholen horen niet bij een samenwerkingsverband. Zij hebben een eigen toelatingsprocedure.
Relevante begrippen
Leerlingdossier

in een leerlingdossier worden gegevens over een leerling bewaard. Het leerlingdossier bestaat meestal uit twee componenten: de leerling-administratie en een inhoudelijk gedeelte, gericht op onderwijskundige aspecten en begeleidingsaspecten.

Leerlingvolgsysteem

Basisscholen werken verplicht met een leerlingvolgsysteem (LVS). Dit wordt ook wel leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS) genoemd. Hiermee houdt de schoolvorderingen en resultaten bij. Niet alleen van uw kind, maar ook van de groep van uw kind en van de school. Dit gebeurt in ieder geval voor Nederlandse taal en rekenen-wiskunde.

Ontwikkelingsperspectief

Een plan dat de school maakt als een leerling meer nodig heeft dan de basisondersteuning. In dat plan staat hoe de school de leerling gaat helpen om zich fijn te voelen en zo goed mogelijk te kunnen leren. Dat doet de school met doelen om aan te werken.