Koersloket


Alle scholen die aangesloten zijn bij Samenwerkingsverband Koers VO kunnen voor vragen rondom individuele leerlingen terecht bij het Koersloket. Het Koersloket bestaat uit Koersconsulenten, medewerkers Expertisepool en de Adviescommissie Beoordeling Toelaatbaarheid (ABT).

Koersconsulenten


Alle scholen die aangesloten zijn bij Samenwerkingsverband Koers VO hebben een vaste consulent van het Koersloket. 

Welke ondersteuning biedt de Koersconsulent?


Op elke school wordt gewerkt met een ondersteuningsteam, waar de begeleider passend onderwijs onderdeel van is. In het ondersteuningsteam worden o.a. afspraken gemaakt over de inzet van (extra) ondersteuning. Daarnaast heeft de school een vaste consulent van het Koersloket die meedenkt bij ondersteunings- en hulpvragen die de school overstijgen. Deze Koersconsulent is niet alleen onafhankelijk, maar heeft ook een helicopterview.

Bovendien hebben de Koersconsulenten met elkaar veel kennis in huis en beschikken ze over een groot netwerk. Zo zijn er afspraken met vso1 (Visio), vso2 (Auris), Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Rotterdam (ECZO), Landelijk Werkverband voor Onderwijs en Epilepsie (LWOE) en de samenwerkingsverbanden voor primair onderwijs. Voor meer informatie, zie: Wie helpt nog meer.


De ondersteuningscoördinator van de school kan met de volgende vragen of voor consultatie terecht bij de Koersconsulent:


  • leerlingen over wie je je zorgen maakt en zelf (nog) geen oplossing voor weet
  • leerlingen voor wie je –na raadplegen van de BPO-er- nog zoekend bent naar de juiste aanpak
  • leerlingen voor wie inzet vanuit de expertisepool (expertise cluster 3 LZ/LG/MG) gewenst is
  • leerlingen die thuis zitten of dreigen uit te vallen (dreigende thuiszitters)
  • leerlingen met een ondersteuningsbehoefte voor wie een andere onderwijsplek meer passend lijkt

Preventie


De Koersconsulenten hebben ook een preventieve rol. Ze coachen de ondersteuningscoördinatoren in hun regiefunctie binnen de ondersteuningsstructuur van de school en sluiten aan bij de schoolondersteuningsteams (SOT’s). Zo is er meer contact met de deelnemers van het SOT. En kunnen de nodige acties voor de leerling op tijd ingezet worden.


Verplicht inschakelen van Koersconsulent


In een aantal gevallen is het verplicht om de Koersconsulent in te schakelen in verband met hun poortwachtersfunctie. Uitsluitend na advies van de Koersconsulent is het mogelijk om:


  • een leerling aan te melden voor een tijdelijke lesplaats op het OPDC
  • een toelaatbaarheidsverklaring vso aan te vragen voor een leerling die onderwijs nodig heeft op een vso3- of vso4-school


Aanpak thuiszitters


In het kader van het Protocol Thuiszitters meldt de school leerlingen bij het Koersloket die 4 weken thuiszitten. Verzoek is om niet te wachten tot de leerling een ‘formele thuiszitter’ is, maar al tijdig de Koersconsulent te benaderen, zodat er samen gezocht kan worden naar een passende oplossing. Voor meer informatie, zie: Thuiszitters.


Medewerkers Expertisepool


De medewerker Expertisepool kan door de school ingeschakeld worden voor vragen over specialistische ondersteuning van leerlingen met beperkingen zoals langdurige ziekte, lichamelijke of meervoudige handicaps (LZ/LG/MG) binnen het vo of vso.


Adviescommissie Beoordeling Toelaatbaarheid


De adviescommissie beoordeling toelaatbaarheid (ABT) beoordeelt de aanvragen voor toelaatbaarheidsverklaringen voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro), aanwijzingen voor het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en beoordeelt of leerlingen in aanmerking komen voor een tijdelijke plaatsing binnen het orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC).