Koersloket en expertisepool


Alle scholen die aangesloten zijn bij Samenwerkingsverband Koers VO hebben een vaste consulent van het Koersloket. Deze Koersconsulent kan als onafhankelijke collega van buiten de school, meedenken bij ondersteunings- en hulpvragen van leerlingen die de mogelijkheden van de school overstijgen. Daarnaast kunnen medewerkers expertisepool via het Koersloket door scholen ingeschakeld worden voor vragen over specialistische ondersteuning van leerlingen met beperkingen zoals langdurige ziekte, lichamelijke of meervoudige handicaps (LZ/LG/MG) binnen het vo of vso.

Inschakelen Koersconsulent


Alle scholen die aangesloten zijn bij Samenwerkingsverband Koers VO hebben een vaste consulent van het Koersloket. 

Welke ondersteuning biedt de Koersconsulent?


Op elke school wordt gewerkt met een ondersteuningsteam, waar de begeleider passend onderwijs onderdeel van is. In het ondersteuningsteam worden o.a. afspraken gemaakt over de inzet van (extra) ondersteuning. Daarnaast heeft uw school een vaste consulent van het Koersloket die meedenkt bij ondersteunings- en hulpvragen die uw school overstijgen. Deze Koersconsulent is niet alleen onafhankelijk, maar heeft ook een helicopterview. Bovendien hebben de Koersconsulenten met elkaar veel kennis in huis en beschikken over een groot netwerk. Zo zijn er afspraken met vso-scholen cluster 1 en 2, Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Rotterdam en Landelijk Werkverband voor Onderwijs en Epilepsie en de samenwerkingsverbanden voor primair onderwijs.


De ondersteuningscoördinator van uw school kan met de volgende vragen of voor consultatie terecht bij de Koersconsulenten:


  • leerlingen waar u zich zorgen over maakt en zelf (nog) geen oplossing weet;
  • leerlingen waarbij u –na raadplegen van uw BPO-er- nog zoekend bent naar de juiste aanpak;
  • leerlingen waar inzet vanuit de expertisepool (expertise cluster 3 LZ/LG/MG) gewenst is;
  • leerlingen die dreigen af te stromen of uit te vallen (dreigende thuiszitters);
  • leerlingen waarvoor een andere onderwijsplek meer passend lijkt.

Preventie


De koersconsulenten hebben ook een preventieve rol. Ze coachen de ondersteuningscoördinatoren (oco’s) in hun regiefunctie binnen de ondersteuningsstructuur van de school en sluiten aan bij de schoolondersteuningsteams (SOT’s). Hierdoor hebben ze meer contact met de deelnemers aan het SOT. Dit bevordert de verbinding alsmede het tijdig inzetten van benodigde acties voor de leerling. 


Verplicht inschakelen van Koersconsulent


In een aantal gevallen is het verplicht om de Koersconsulent in te schakelen in verband met hun poortwachtersfunctie. Uitsluitend na advies van de Koersconsulent is het mogelijk om:


  • een leerling aan te melden voor een tijdelijke lesplaats op het OPDC (voorheen OOVR);
  • een toelaatbaarheidsverklaring vso aan te vragen voor een leerling die onderwijs op een vso-school cluster 3 of 4 nodig heeft.

Aanpak thuiszitters


In het kader van het Protocol Thuiszitters meldt uw school leerlingen bij het Koersloket die 4 weken thuiszitten. Verzoek is om niet te wachten tot de leerling een ‘formele thuiszitter’ is, maar al tijdig uw Koersconsulent te benaderen, zodat er samen gezocht kan worden naar een passende oplossing.