Na het VO


VSV-programma – aansluiting mbo


Het programma VSV heeft als doel het bestrijden van Voortijdig Schoolverlaten (VSV) in de regio Rijnmond.

In mei 2020 is het nieuwe programma 2020-2024 vastgesteld. De doelen in het programma worden bereikt door een intensieve samenwerking tussen vier subregio’s van gemeenten, vier samenwerkingsverbanden en zeven mbo-scholen. Het programma wordt structureel gefinancierd vanuit de Rijksoverheid.

Actielijnen


Met het nieuwe programma wordt het verlagen van de percentages VSV-ers in de regio Rijnmond nagestreefd. De doelgroep zijn vooral kwetsbare jongeren van 18 tot 23 jaar. Het programma kent drie actielijnen waar verschillende maatregelen onder vallen, te weten:

  1. loopbaan- oriëntatie en (studie)begeleiding (LOB) en overstapondersteuning in het vo
  2. VSV ondersteuning in het mbo
  3. preventieve inzet vanuit de subregio’s.

Deze maatregelen kunnen per samenwerkingsverband, school en Regionale Meld- en Coördinatiepunten (RMC-subregio) verschillen. Er wordt door de samenwerkingspartners gekozen voor de aanpak die het beste aansluit bij de subregionale of lokale problematiek. Koers VO is als samenwerkingsverband vooral actief op actielijn 1. Deze actielijn gaat over LOB en overstapondersteuning in het vo en bestaat uit twee onderdelen:


1. deskundigheidsbevordering en maatwerkondersteuning van scholen in het kader van Loopbaanoriëntatie en –begeleiding. Hieronder valt het stimuleren van ontwikkeling van LOB in scholen, het samen met scholen houden van voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders en leerlingen rondom de overstap naar het mbo en overleg op scholen over de overstap van jongeren in kwetsbare posities, waarbij aansluiting is bij de ondersteuningsstructuur van de school.


2. overstapcoaching voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bij het maken van de overstap van v(s)o naar mbo of bij havo/vwo naar een vervolgstap. Er is extra inzet voor leerlingen die te maken hebben met problematiek op meerdere leefgebieden en daar waar nodig zal de relatie met jeugdhulp(organisaties) worden gelegd en/of versterkt.


Onder regie van Koers VO is op alle vmbo-scholen van Koers VO met een bb en/of kader leerroute voor minimaal een dag in de week een schoolloopbaancoach (SLC) actief. De taak van de SLC’er is om leerlingen te begeleiden in de overstap naar het mbo. Dat houdt in: begeleiding bij het maken van de keuze, het proces van inschrijven en de nazorg bieden op het mbo tot 1 oktober van het nieuwe schooljaar. De SLC’er heeft zo nauw mogelijke aansluiting bij het ondersteuningsteam van de school en adviseert over leerlingen met problemen, helpt bij het opzetten of verbeteren van het LOB-programma en bij voorlichtingen over het mbo voor ouders en leerlingen.


Op alle vmbo-scholen van Koers VO is er voor leerlingen die een gl- of tl-leerroute volgen een schoolloopbaancoach op afroep beschikbaar. Deze SLC’er heeft dezelfde taken.


Hetzelfde geldt voor alle vso4 scholen van Koers VO. Door een korte mail ([email protected]) te sturen naar de coördinator van de SLC’ers bij CVO-Accent kan om inzet worden verzocht. De SLC’ers komen zes keer per jaar bij elkaar en worden geschoold en ondersteund door het expertisepunt LOB.