Dekkend netwerk en inclusie


Samenwerkingsverbanden passend onderwijs hebben de wettelijke taak om te zorgen voor een dekkend netwerk in hun regio. Dit betekent voor samenwerkingsverband Koers VO dat er voor elke middelbare scholier die in onze regio woont of naar school gaat, de mogelijkheid is om onderwijs te volgen op een passende school of onderwijszorgvoorziening.

Vanuit de verbeteraanpak passend onderwijs is daar bijgekomen dat dit steeds vaker plaatsvindt op inclusieve scholen waar regulier en gespecialiseerd onderwijs samen onderwijs geven aan jongeren met en zonder onderwijsondersteuningsbehoefte.


Voor verdere ontwikkeling van het dekkend netwerk is samenwerking nodig vanuit verschillende expertises en domeinen. Er zijn daarbij niet alleen meer, maar ook nieuwe vormen van onderwijs -en ondersteuningsaanbod nodig.


Koers VO stimuleert en faciliteert scholen en schoolbesturen om te komen tot aantoonbaar meer vormen van samenwerking, zowel binnen het regulier onderwijs als tussen het regulier en het gespecialiseerd onderwijs. Ook is hierbij aandacht voor wat inclusie van iedere betrokkene vraagt, namelijk: vanuit een open en nieuwsgierige houding binnen de eigen school mogelijkheden zoeken voor elke leerling.

Impulsregeling Inclusie


In het kader van de Impulsregeling Inclusie heeft elk schoolbestuur vanuit Koers VO eind 2022 een budget gekregen om concrete initiatieven te ontplooien op het gebied van inclusief onderwijs. Deze regeling is bedoeld om per schoolbestuur één of meerdere initiatieven te ontwikkelen voor een innovatief dekkend netwerk van onderwijsvoorzieningen in onze regio. Met als verwacht resultaat veel meer samenwerking tussen regulier- en gespecialiseerd voortgezet onderwijs.


Koers VO heeft de regie gevoerd in het proces van planvorming naar uitvoering. Er zijn in 2023 verschillende bijeenkomsten geweest met vertegenwoordigers van de schoolbesturen. Zij spelen niet alleen een sleutelrol binnen hun eigen bestuur, maar zijn ook de verbindende schakel als het gaat om de inhoudelijke ontwikkelingen van de Impulsregeling Inclusie van hun schoolbestuur.


Leernetwerk inclusie
De werkgroep met vertegenwoordigers van schoolbesturen gaat vanaf 2024 verder als een leernetwerk inclusie met als doel om kennis en ervaringen te delen, de huidige initiatieven te volgen en te leren van elkaar. Koers VO is gevraagd om hier een coördinerende taak in te vervullen.


Video: initiatieven rond inclusief onderwijs
Koers VO heeft een video gemaakt van een aantal initiatieven die mogelijk zijn gemaakt vanuit de Impulsregeling Inclusie.


Jongerendebat over inclusie


Koers VO heeft een jongerenbijeenkomst gehouden én in beeld gebracht. 23 leerlingen van verschillende vo-scholen (speciaal en regulier), leeftijden en niveaus zijn onder begeleiding van Stichting Nederlands Debat Instituut, met prikkelende stellingen in gesprek gegaan over inclusie. Hun boeiende gesprekken met goed onderbouwde argumenten zijn vastgelegd door Cam on Wheels.