Naar voortgezet speciaal onderwijs


Wanneer tlv vso aanvragen bij Koers VO?


Als de ondersteuning die de vo-school kan bieden niet (langer) toereikend is voor de leerling, en deze ondersteuning op dat moment ook niet geboden kan worden binnen een andere vo-school of het OPDC, dan kan deze leerling in aanmerking komen voor intensieve ondersteuning op een vso-school. Een overzicht van onze vso-scholen is te vinden op www.koersvo.schoolprofielen.nl.


Voor een plaats op een vso-school is een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) van het samenwerkingsverband nodig. De Adviescommissie Toelaatbaarheid (ABT) vso voert deze wettelijke taak uit voor het samenwerkingsverband. Bij aanvragen vanuit een vo-school is de Koersconsulent poortwachter. Ook leerlingen die vanuit groep 8 een plek in het vso nodig hebben, of voor leerlingen die nog steeds een tlv nodig hebben maar welke binnenkort verloopt, zal de ABT de tlv-aanvragen beoordelen. Voor de diverse procedures zie de informatie op deze pagina.

Bij welk samenwerkingsverband vraagt de school een tlv aan?


Leerlingen die worden verwezen naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso3 en vso4) hebben een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig die is afgegeven door een samenwerkingsverband. In dit stroomschema staat wie de tlv aanvraagt en bij welk samenwerkingsverband.

Tlv vso voor schoolverlater basisonderwijs

Aanvraag tlv vso voor schoolverlater basisonderwijs die overstapt van bao/sbo/so naar vso.


In Hoofdstuk 7 van De OverstapRoute 2023-2024 staat de werkwijze die hoort bij de overstap naar het vso.

De vso-school van schriftelijke aanmelding vraagt bij het samenwerkingsverband vo een tlv aan.

Voordat u als vso-school een tlv aanvraagt, stelt u zich de volgende vragen:


1. Hebben ouders uw school als school van voorkeur aangegeven?

Via de voorkeurslijst vso-4 geven ouders deze voorkeuren aan. De voorkeuren worden vastgelegd in de po-vo module van Onderwijs Transparant. Daarmee zijn leerlingen juridisch bij verschillende scholen aangemeld. In de procedure van De OverstapRoute heeft echter alleen de school van voorkeur inzage in het dossier. Bij deze school ligt ook de zorgplicht.
Bij vso-3 kunnen de voorkeuren uitgevraagd worden via het aanmeldformulier. Ook deze voorkeuren legt de vso-3 school vast in de po-vo module van Onderwijs Transparant en daarmee geldt dezelfde procedure als hierboven beschreven.


2. Bij welk samenwerkingsverband moet u de tlv vso aanvragen?

Het verantwoordelijke samenwerkingsverband voor het afgeven van een tlv vso voor schoolverlaters wordt bepaald aan de hand van de woonplaats van de leerling. Zie ook hieronder: Postcodes behorend tot regio Koers VO.

Tlv vso voor vo-leerling: Centrale AanmeldRoute vso

Centrale AanmeldRoute vso

Soms is het beter voor een leerling om naar een school voor voorgezet speciaal onderwijs (vso) te gaan. De verwijzende vo-school heeft de onderwijsbehoeften van de leerling onderzocht in samenwerking met ouders en het samenwerkingsverband. De verwijzende school heeft een OPP opgesteld en met ouders is er besloten om over te gaan tot een verwijzing naar het vso.


Om de toeleiding naar en de aanmelding bij het voortgezet speciaal onderwijs voor ouders, leerlingen en scholen zo eenduidig en transparant mogelijk te maken, is de Centrale AanmeldRoute ontwikkeld. De samenwerkingsverbanden PPO Rotterdam en Koers VO, de s(b)o-schoolbesturen, de s(b)o-scholen en de gemeente Rotterdam hebben deze route gezamenlijk ontwikkeld.


Met de Centrale AanmeldRoute vindt de aanmelding op een vso-school gelijktijdig plaats met de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring bij het samenwerkingsverband. Dit gebeurt door het invullen van één geïntegreerd formulier. Ouders en de verwijzende vo-school vullen maar één formulier in te vullen voor de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring en de aanmelding van een leerling op één of meerdere vso-scholen.


Door de intensieve samenwerking waarbij de verschillende partijen zich aan hun wettelijke taken houden, is het mogelijk om een leerling zo snel en transparant mogelijk op een passende onderwijsplek te laten starten. Helaas is het momenteel de realiteit dat de meeste vso-scholen vol zitten en een interesse-/wachtlijst hanteren. Hierdoor zal wel de tlv binnen het termijn worden afgegeven, maar kan de leerling nog niet direct starten op de vso-school.


Let op: vooralsnog geldt de nieuwe werkwijze niet voor aanmeldingen voor De OverstapRoute (po-vso).

Extra documenten voor aanvraag tlv vso3

Digitaal aanvragen tlv vso


De school kan een tlv vso digitaal aanvragen via de 1-loketmodule van Onderwijs Transparant (zie handleiding op website OT). 

Herbeoordeling tlv vso
Tlv vso voor EMB-leerling

Koers VO hanteert de landelijke definitie van ernstig meervoudig beperkte leerlingen: ‘Een leerling met een combinatie van een (zeer) ernstige verstandelijke beperking (IQ tot 35), een lichamelijke beperking en bijkomende stoornissen, voor wie naast extra ondersteuning in het onderwijs ook extra zorg nodig is en die aangemeld is of gaat worden bij een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs’.


Voor deze EMB-leerlingen kan een toelaatbaarheidsverklaring vso (tlv vso) aangevraagd worden door middel van het landelijk verstrekte aanvraagformulier EMB.

Vragen of bezwaar


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met adviescommissie beoordeling toelaatbaarheid vso: [email protected] of 010 – 4842576.


Eventuele bezwaarschriften kunnen worden gericht aan het College van Bestuur van Koers VO, [email protected].