Financiën en verantwoording


Samenwerkingsverband Koers VO ontvangt de middelen voor de onderwijsondersteuning aan leerlingen. Over het gevoerde beleid en de inzet van het geld legt het college van bestuur jaarlijks verantwoording af in de jaarstukken en het inhoudelijk jaarverslag ‘Koers VO in beeld’. Zo worden de overheid en andere belanghebbenden geïnformeerd over de gang van zaken binnen het samenwerkingsverband, de behaalde resultaten en de inzet van middelen.

Koers VO in beeld (vanaf 2023 in jaarverslag)


In ‘Koers VO in beeld’ worden gegevens weergegeven met betrekking tot leerlingaantallen, het dekkend netwerk, netwerkontwikkeling en leerlingstromen via de drie adviescommissies beoordeling toelaatbaarheid van Koers VO. Ieder jaar verstrekt het samenwerkingsverband informatie over alle facetten van passend onderwijs waarbij Koers VO betrokken is. Op basis van deze gegevens wordt ingesprongen op nieuwe ontwikkelingen en wordt het gesprek over passend onderwijs met elkaar gevoerd.

Inspectierapport SWV Koers VO

Passend onderwijs en particuliere onderwijsinstellingen


Van ouders krijgen samenwerkingsverbanden en/of scholen soms het verzoek om middelen beschikbaar te stellen voor leerlingen die onderwijs (willen) volgen bij een particuliere onderwijsinstelling. Samenwerkingsverbanden en scholen kunnen en mogen niet aan deze verzoeken voldoen. Het is wettelijk gezien niet mogelijk om onderwijsmiddelen in te zetten om een leerling particulier onderwijs te laten volgen. In de sectorwetten is vastgelegd waaraan de onderwijsbekostiging besteed mag worden (art. 148 WPO; 99 WVO; 143 WEC). Het volgen van particulier onderwijs valt niet onder de reikwijdte van deze bestedingsmogelijkheden.