Overzicht van handige websites voor scholen


Passend onderwijs


www.passendonderwijs.nl

Website van Ministerie van OCW over passend onderwijs


www.steunpuntpassendonderwijs-vo.nl

Het Steunpunt Passend Onderwijs van de VO-raad ondersteunt scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden in het voortgezet onderwijs bij het vormgeven van passend onderwijs.


animatie passend onderwijs in 3 minuten

Bekijk op youtube

Deze animatie legt in 3 minuten uit wat passend onderwijs inhoudt. Onder andere de zorgplicht voor scholen, de samenwerkingsverbanden met reguliere en speciale scholen en de verdeling van het geld voor extra ondersteuning komen aan bod.


Inclusiever onderwijs

https://www.naarinclusieveronderwijs.nl


Onderwijs en jeugdhulp

https://www.nji.nl/verbinding-onderwijs-en-jeugdhulp


Schoolverzuim


https://cjgrijnmond.nl/pats

PATS (Preventieve Aanpak Terugdringen Schoolziekteverzuim) is een gestructureerde methode van signaleren, bereiken, adviseren en begeleiden van een ziekgemelde leerling, waarbij de partijen binnen het ondersteuningsteam intensief samenwerken.


MAS

https://vng.nl/publicaties/met...

MAS (Methodische Aanpak Schoolverzuim) is een integrale aanpak van schoolverzuim. Deze aanpak is ontwikkeld door Ingrado (brancheorganisatie voor leerplicht/RMC), Raad voor de Kinderbescherming, Halt en het Openbaar Ministerie.


Thuiszitters


reikthuiszittersdehand.nl

Samenwerkend Toezicht Jeugd van Ministerie VWS heeft deze handreiking opgesteld voor professionals die leerlingen helpen weer naar school te gaan.


Instrumenten en handreikingen thuiszitters


Veiligheid


Werkwijzer Agressie en wapenbezit in de klas

Herken de signalen en weet wat te doen! De werkwijzer ondersteunt docenten bij signaleren en handelen bij agressie en wapenbezit in de klas.


www.veiligthuisrr.nl

Veilig thuis voor vragen, advies en ondersteuning voor alle vormen van geweld, mishandeling en eergerelateerde problematiek.


jeugdbeschermingrotterdamrijnmond.nl/wat-wij-doen/crisisinterventie/

Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond grijpt in als de veiligheid en/of ontwikkeling van kinderen in gevaar is. Omdat ieder kind het recht heeft om veilig op te groeien.

Kinderen die acuut in hun veiligheid bedreigd worden krijgen snelle en deskundige hulp van het crisisinterventieteam.


Nieuwkomers / VluchtelingenLOWAN

LOWAN ondersteunt de scholen die het eerste opvangonderwijs aan nieuwkomers verzorgen in het primair en voortgezet onderwijs. Er worden studiedagen en bijeenkomsten georganiseerd waar informatie en expertise gedeeld wordt.


Jongeren en internet


Helpwanted

Jongeren zijn zich niet altijd bewust van de consequenties van hun (online) gedrag. Hoe beter kinderen en volwassenen op de hoogte zijn van risico’s op internet, hoe kleiner de kans dat ze slachtoffer worden!

Meldpunt Kinderporno / Helpwanted heeft een lesbrief ontwikkeld voor het onderwijs, waarbij jongeren aan de hand van korte voorlichtingsfilmpjes en opdrachten nadenken over hoe ze zich bewuster online kunnen begeven.


Meldknop.nl

Meldknop.nl geeft advies en hulp aan jongeren die iets vervelends meemaken op internet. Via Meldknop.nl kunnen jongeren eenvoudig hun weg vinden naar instanties in Nederland die speciaal ingericht zijn om hulp en advies te bieden aan jongeren die iets vervelends meemaken op internet. Via e-mail, telefoon of chat komen ze in contact met professionals.


Jongeren algemeen


Youngworks

Youngworks is doelgroepexpert. Alles wat ze doen gaat over jongeren: van research tot workshop, van trendonderzoek tot campagne. Centrale vraag is: “Wat denken jongeren, wat willen ze en wat doen ze?”


Zieke leerlingen


Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Rotterdam (ECZO)

Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Rotterdam heeft de kennis en ervaring in huis, die nodig zijn voor een goede begeleiding van een zieke leerling. Scholen in Rotterdam en wijde omgeving kunnen hier ondersteuning vragen, wanneer ze te maken krijgen met een zieke leerling. Ook zieke leerlingen zelf en hun ouders kunnen met vragen en problemen bij Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Rotterdam terecht.


Landelijk werkverband onderwijs en epilepsie (LWOE)

De onderwijskundig begeleiders van het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE) adviseren en begeleiden kinderen en jongeren met epilepsie in heel Nederland. Samen met de betrokken leerkracht(en), intern begeleiders, schoolleiders, medische professionals en de ouders van deze leerlingen wordt een doelgerichte aanpak opgesteld.