Veranderen van v(s)o-school


Doorverwijzen andere school


Als het onderwijs- of ondersteuningsaanbod op uw v(s)o-school niet passend is voor de leerling, kunt u doorverwijzen naar een andere v(s)o-school. Een belangrijk uitgangspunt van passend onderwijs is om leerlingen een passende plek binnen het regulier onderwijs te bieden.
Hoe kan mijn school doorverwijzen naar een andere vo-school?
  1. U bespreekt met ouders en leerling dat het onderwijs of de ondersteuningsmogelijkheden van uw school niet toereikend zijn.
  2. U beschrijft –na consultatie van uw ondersteuningsteam (in ieder geval de BPO-er)- het ondersteuningsaanbod dat deze leerling nodig heeft –en dat u niet meer kunt bieden: ‘het overstapadvies’. Insteek hierbij is: wat is nodig om de leerling de vo-school succesvol te helpen doorlopen. Dit advies wordt toegevoegd aan het opp. De ouders (en leerling) worden hierbij nauw betrokken.
  3. U gaat met de ouders op zoek naar een andere passende vo-school. Hierbij kunt u de website www.koersvo.schoolprofielen.nl gebruiken.
  4. Indien gewenst kunt u de Koersconsulent raadplegen om mee te denken.
  5. Als een andere school een passende plek heeft, dan kunnen ouders hun kind daar aanmelden.
  6. U stuurt – na verzoek van de nieuwe vo-school en na akkoord van de ouders – de gevraagde dossiergegevens door naar de nieuwe vo-school.
  7. De nieuwe vo-school schrijft de leerling in. Hiermee gaat de zorgplicht over naar de nieuwe school.
Doorverwijzen naar vmbo met lwoo

Als de vo-school de leerling doorverwijst naar vmbo met lwoo, moet een aanwijzing lwoo aangevraagd worden via de 1-loket module van Onderwijs Transparant. Indien er een geldige IQ test is afgenomen die de aanvraag ondersteunt, kan dit bijgevoegd worden.

Doorverwijzen naar praktijkonderwijs

Als een leerling overstapt van vmbo met lwoo naar praktijkonderwijs of van vso naar praktijkonderwijs, vraagt de vo-school een tlv pro aan in de 1-loket module van Onderwijs Transparant, zie Invulwijzer voor aanvragen lwoo of pro in Onderwijs Transparant. NB! indien gewenst kunt u bij deze overstap ook uw Koersconsulent raadplegen.

Doorverwijzen naar OPDC of vso

Als blijkt dat de leerling meer intensieve ondersteuning nodig heeft die een reguliere vo-school niet kan bieden, is de school verplicht om de Koersconsulent in te schakelen. Uitsluitend na advies van de Koersconsulent kan de leerling in aanmerking komen voor ondersteuning buiten het regulier onderwijs: OPDC of vso.

Overstap van vso naar vo

In samenspraak met onze scholen is er een procedure ontwikkeld waarbij het terugplaatsen van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs gestimuleerd en ondersteund wordt door Koers VO, en welke actief wordt ingezet door scholen en andere betrokkenen. Deze opgestelde procedure biedt concrete richtlijnen maar kan ook aangepast of aangevuld worden, afhankelijk van de situatie van de leerling.

Plaatsingsoverleg voor moeilijk plaatsbare leerlingen

Als het moeilijk is voor een school om een leerling geplaatst te krijgen op een andere school, kan de leerling ingebracht worden in het plaatsingsoverleg. Het plaatsingsoverleg is een instrument van Samenwerkingsverband Koers VO dat ingezet wordt als scholen er in onderling overleg niet uitkomen. Een leerling wordt alleen ingebracht met toestemming van ouders.