Ondersteuning op school

Elke school geeft hulp aan kinderen die dat nodig hebben. Dat noemen we de basisondersteuning. Wat de school precies voor basisondersteuning geeft, staat in het schoolondersteuningsprofiel (SOP), deze staan omschreven in de schoolprofielen. Als uw kind méér hulp nodig heeft, noemen we dit extra ondersteuning. Deze extra ondersteuning wordt door de school samen met Koers VO georganiseerd.

Binnen de school


Welke extra ondersteuning uw kind krijgt op school is afhankelijk van wat uw kind nodig heeft. Scholen geven hulp bij problemen die regelmatig voorkomen. In het schoolprofiel (website Schoolprofielen) en de schoolgids van de school staat wat en hoe zij dit vormgeven. Scholen kunnen verschillen in welke extra ondersteuning zij bieden. Voor deze extra ondersteuning maakt de school een plan met doelen. Dit plan noemen we het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). De school overlegt met u als ouder bij het maken van dit plan en minimaal één keer per jaar bespreekt school met u hoe het gaat met dit plan. Als ouder heeft u instemmingsrecht op het handelingsdeel van het plan. Dat betekent dat de school samen met u het handelingsgedeelte vast stelt en u vraagt om een handtekening te zetten om te laten zien dat u het ermee eens bent. Vanaf 16 jaar moet ook de jongere tekenen en bij het hele proces actief betrokken worden.


Het is niet nodig om een diagnose zoals ADHD of autisme te hebben, voordat de school extra hulp kan geven. Maar een diagnose kan de school soms wel helpen om te weten welke hulp uw kind nodig heeft. Ook kan het helpend zijn voor het kind om meer te weten over hoe hij/zij in elkaar zit. Denk er goed over na of u uw kind wilt laten onderzoeken en door wie.


Een diagnose zoals dyslexie is soms wel nodig om specifieke hulpmiddelen te mogen gebruiken, en bijvoorbeeld extra tijd te krijgen bij toetsen en het eindexamen.

Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)


Het leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) is er voor vmbo-leerlingen die extra hulp nodig hebben op school. Per school is het verschillend hoe zij dit geven, het kunnen kleinere klassen zijn, extra lessen of trainingen. Voor LWOO is een aanvraag nodig bij het samenwerkingsverband en gelden ook criteria. De aanvraag wordt door de vmbo-school gedaan. Meer hierover kunt u vinden bij De OverstapRoute.

De consulent van Koers VO


Aan iedere school van ons samenwerkingsverband is een consulent verbonden. Hij/zij kan op uitnodiging van de school meedenken en adviseren. Ook ondersteunt hij/zij in de routes naar het OPDC of vso. Deze Koersconsulent is onafhankelijk, heeft veel kennis in huis en beschikt over een groot netwerk. De ondersteuningscoördinator kan met de volgende vragen of voor consultatie terecht bij de Koersconsulenten:


  • leerlingen waar hij/zij zich zorgen over maakt en zelf (nog) geen oplossing weet;
  • leerlingen waar inzet vanuit de expertisepool gewenst is;
  • leerlingen die thuiszitten of die dreigen uit te vallen (dreigende thuiszitters);
  • leerlingen waarvoor een andere onderwijsplek meer passend lijkt

Als uw kind tijdelijk niet naar school kan


Onderwijs op school met leeftijdsgenoten en leraren is voor de ontwikkeling van kinderen belangrijk. Maar soms kan een kind tijdelijk niet naar school, door lichamelijke of psychische klachten. Of lukt het maar deels of onregelmatig. Ook dan heeft een kind recht op onderwijs. Onderwijs dat zo goed mogelijk bij het kind past met de hulp die daarbij nodig is, binnen de mogelijkheden die de school heeft. Lees meer over digitaal afstandsonderwijs.

Bovenschoolse voorziening


Het samenwerkingsverband Koers VO heeft diverse bovenschoolse voorzieningen voor als het binnen de school even niet gaat. Een bovenschoolse voorziening, zoals het OPDC, is een onderwijs/zorg plek waar een leerling tijdelijk heen gaat met als doel terugplaatsing op de school. De route naar deze voorzieningen loopt altijd via de school in samenspraak met de Koersconsulent.

OPDC


Als de ondersteuning die de school biedt niet (langer) toereikend is voor een leerling en de leerling heeft tijdelijk intensieve ondersteuning en jeugdhulp nodig, dan kan deze leerling in aanmerking komen voor een tijdelijke plaatsing op het OPDC (orthopedagogisch didactisch centrum). Doel is dat de leerling na drie maanden terugkeert naar de school van herkomst.


Aanmelding en plaatsing op het OPDC wordt door de school samen met u en de consulent van Koers VO gedaan.

Relevante begrippen
Instemmingsrecht

Ouders moeten instemming geven op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief. De school moet ouders uitdrukkelijk om instemming vragen.

Leerweg Ondersteunend Onderwijs

Onderwijs op een reguliere vmbo school voor vmbo leerlingen die die extra hulp nodig hebben om hun diploma te halen.

Ontwikkelingsperspectiefplan

Document waarin staat wat het verwachte uitstroomniveau is en welke onderwijsdoelen een leerling zal kunnen halen. De school stelt dit verplicht op voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben in het reguliere onderwijs en voor alle leerlingen in het gespecialiseerd onderwijs. Het ontwikkelingsperspectiefplan biedt een handvat om planmatig en doelgericht onderwijs te geven en is een instrument voor afstemming en communicatie tussen school, ouders en leerling (minimaal jaarlijks).

Schoolondersteuningsteam (SOT)

Handelingsgericht team in de reguliere school waarin vertegenwoordigers vanuit de domeinen onderwijsondersteuning, jeugdhulp, gezondheid en veiligheid samen zoeken naar passende oplossingen gericht op schoolsucces van een jongere.

Schoolprofiel / schoolondersteuningsprofiel

Document waarin de school beschrijft welke ondersteuning zij –zelf en/of met hulp van partners- de leerlingen kan bieden.