Naar een andere school


Kinderen moeten in Nederland onderwijs volgen tot ze 16 jaar worden. Als uw kind dan nog geen startkwalificatie heeft, moet uw kind nog onderwijs volgen tot het 18 jaar is. Vanaf die leeftijd zijn kinderen niet meer leerplichtig.
Overstap van basisschool naar middelbare school

Wanneer uw kind bijna klaar is met de basisschool, dan komt de overstap naar de middelbare school. Alle middelbare scholen bij elkaar wordt ook wel het voortgezet onderwijs of VO genoemd. Als u wilt weten welke scholen er in Rotterdam zijn kunt u een kijkje nemen op deze website: schoolprofielen Koers VO. Om een keuze voor een middelbare school te maken kunt u samen met uw kind de open dagen van de middelbare scholen gaan bezoeken. 


Voor meer informatie ga naar De OverstapRoute voor ouders

STAP-Coach


Voor leerlingen waarbij PPO Rotterdam betrokken is geweest tijdens de basisschool is het mogelijk om een STAP-coach in te schakelen. De STAP-coach is een medewerker van PPO die meehelpt bij de ‘warme overdracht’ van een leerling naar de middelbare school. Als uw kind in groep 8 zit gaat de STAP-coach met u, uw kind en de intern begeleider in gesprek over de onderwijsbehoeften van uw kind. Samen schrijven jullie dit op in een OverSTAP plan en bespreken jullie dit met de middelbare school waar uw kind naartoe gaat. Wanneer je kind op de middelbare school zit bespreken uw kind, u, de STAP-coach en de mentor van de leerling hoe het gaat. In januari wordt het STAP-traject afgesloten met een vierde gesprek tussen uw kind, de mentor en de STAP-coach.

Overstap naar andere middelbare school

Een leerling kan om verschillende redenen de overstap maken naar een andere voortgezet onderwijsschool. Een van de redenen kan zijn dat het niveau niet meer passend is. De huidige school zal samen met u op zoek gaan naar een andere school. Als ouder bent u verantwoordelijk voor de inschrijving. De huidige school mag pas uitschrijven als er een nieuwe school is gevonden. Er is niet altijd plek om op de gewenste school. Als een school vol is vervalt de zorgplicht en zal er verder gezocht moeten worden. Het samenwerkingsverband heeft geen overzicht van beschikbare plekken en/of invloed op plaatsing.

Op de website  www.schoolprofielen.nl vindt u middelbare scholen (vo en vso) in de regio Rotterdam.

Nieuw in Nederland / ISK

Kinderen van 12 tot 18 jaar die nieuw in Nederland komen en de taal nog niet spreken kunnen onderwijs volgen in een internationale schakelklas (ISK) van een middelbare school. Via een test wordt bepaald welke ISK klas het beste past bij uw kind.


U meldt uw kind eerst aan voor een ISK test. Vul het formulier ‘Aanmelding ISK test’ in en mail dit naar [email protected].
Uw kind krijgt daarna een uitnodiging voor een test. Het resultaat van deze test, de woonplaats van uw kind en de leeftijd bepaalt welke ISK-locatie bij uw kind past. De ISK-locatie geeft aan het einde van de ISK-periode een advies voor een niveau en helpt u met het vinden van een vervolgschool.


Als uw kind jonger is dan 12 jaar, dan kunt u terecht bij speciale basisscholen met een schakelklas. U kunt contact opnemen met de afdeling leerplicht van de gemeente waar u een speciale schakelschool zoekt. Zij verwijzen u door naar de juiste school. De meeste gemeenten in onze regio hebben één of meer schakelscholen. U kunt een schakelschool in Rotterdam vinden op deze website.

Als uw kind ouder is dan 17 jaar en 9 maanden, dan kunt u uw kind rechtstreeks aanmelden bij het ISK van het Albeda College. Er vindt een test en een intake plaats op het Albeda College.

Naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) vanuit het vo

Wanneer uw kind vanuit het regulier voortgezet onderwijs naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) gaat dan krijgt u te maken met de Centrale AanmeldRoute voor het vso. Sinds 1 oktober 2021 werken alle vso-scholen en Koers VO nauw samen om uw kind te plaatsen op een vso-school. De Koersconsulent helpt u bij de aanmelding naar het voortgezet speciaal onderwijs. Uw kind heeft ook een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig voordat uw kind kan starten. Wanneer uw kind naar het vso gaat dan bespreken de Koersconsulent en de school bespreekt de school met u over welke vso-scholen er passend zouden kunnen zijn voor uw kind. De Koersconsulent denkt hierin mee en bespreekt hun advies met de school. Indien nodig kan de Koersconsulent bij een gesprek met u en school aansluiten. Op de pagina www.schoolprofielen.nl kunt u meer informatie vinden over de scholen.


Voor de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) schrijft zowel school als de Koersconsulent een advies, welke nodig zijn om de tlv aan te vragen. Deze worden door de school met u besproken en er wordt u gevraagd of u het er mee eens bent. U kunt deze aanvullen met uw eigen visie en die van uw zoon/dochter. U kunt het dossier ook opvragen bij de school als u deze wil inzien.

Als uw kind vanuit groep 8 de overstap naar het voortgezet speciaal onderwijs gaat maken geldt de procedure van De OverstapRoute. Voor meer informatie ga naar De OverstapRoute voor ouders.

Relevante begrippen
Internationale schakelklas (isk)

In een internationale schakelklas volgt de jongere een intensief taalprogramma. Wanneer de jongere voldoende Nederlands spreekt en schrijft, gaat hij of zij naar een ‘gewone’ klas in het voortgezet onderwijs.

Samenwerkingsverband

Scholen voor regulier en speciaal (basis) onderwijs die in een bepaald gebied samenwerken om te zorgen voor passend onderwijs in dat gebied.

Schoolbestuur

Alle scholen hebben een schoolbestuur. Het schoolbestuur neemt de belangrijke beslissingen over de school. Dus ook over het onderwijs dat gegeven wordt.

Toelaatbaarheidsverklaring (tlv)

Een verklaring van het samenwerkingsverband dat een leerling toelaatbaar is tot het gespecialiseerd onderwijs of het praktijkonderwijs, met hierop onder meer vermelding van de start- en einddatum en het overeengekomen bekostigingsniveau van de ondersteuning.

Zorgplicht

De plicht van een school(bestuur) om ervoor te zorgen dat elk kind dat bij die school of dat schoolbestuur is aangemeld of ingeschreven onderwijs krijgt dat hij hem of haar past en extra hulp als dat nodig is.

Voortgezet speciaal onderwijs

Onderwijs voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan een reguliere school voor voortgezet onderwijs kan bieden.

Startkwalificatie

Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger.

vso

Gespecialiseerd voortgezet onderwijs

vso1

Onderwijs voor leerlingen met een visuele beperking.

vso2

Onderwijs voor leerlingen met een auditief/communicatieve beperking.

vso3

Onderwijs voor leerlingen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Deze scholen zijn deel van het samenwerkingsverband passend onderwijs.

vso4

Onderwijs voor leerlingen met gedragsproblemen. Deze scholen zijn deel van het samenwerkingsverband passend onderwijs.