Ondersteuning op school


Elke school in ons samenwerkingsverband biedt goed onderwijs en basisondersteuning voor alle leerlingen in de school. Daarnaast is er basisplusondersteuning voor leerlingen die iets meer nodig hebben om onderwijs te volgen. Voor een klein deel van de leerlingen is extra ondersteuning nodig.

School heeft regie over extra ondersteuning


De vo-school bepaalt zelf wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft die afwijkt van de standaardaanpak. Extra ondersteuning kan geboden worden in de vorm van maatwerk voor een individuele leerling of een groepsarrangement (aanpak voor een groep leerlingen). Kenmerkend voor extra ondersteuning is dat er op meerdere van de volgende 5 aspecten ondersteuning nodig is: aandacht (groepsgrootte en/of inzet assistent), inzet van materialen, aanpassing aan de ruimte, inzet van expertise en samenwerking met externe organisaties.

Als u constateert dat er bij een leerling sprake is van een extra ondersteuningsbehoefte binnen uw schoolsetting, dan stelt u in overleg met de ouders een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op voor de leerling.


Praktische handreiking


Uw school brengt passend onderwijs in de praktijk. Om stil te staan bij uw aanpak kunt u de Praktische Handreiking ‘Ondersteuningsstructuur op school’ gebruiken. Het is een middel om het gesprek over passend onderwijs op uw school te voeren aan de hand van twee uitgangspunten en tien bouwstenen. De gesprekstool geeft richting bij het gesprek binnen uw school én tussen scholen en andere partners.

Samenwerken met kernpartners van het ondersteuningsteam


Het ondersteuningsteam is een netwerk van vaste personen (kernpartners) die ondersteuning kunnen bieden op school. Deze kernpartners vertegenwoordigen de 4 domeinen: onderwijsondersteuning, jeugdhulp, gezondheid en veiligheid. De begeleider passend onderwijs (BPO-er) vertegenwoordigt het domein onderwijsondersteuning binnen het ondersteuningsteam.


Leerling doorverwijzen als ondersteuning niet passend is


Als de extra ondersteuning op de vo-school niet meer passend is, kan de school de leerling doorverwijzen naar een andere reguliere vo-school. Als blijkt dat de leerling meer intensieve ondersteuning nodig heeft, is de school verplicht om de Koersconsulent in te schakelen. Uitsluitend na advies van de Koersconsulent kan de leerling in aanmerking komen voor ondersteuning buiten het regulier onderwijs: OPDC of vso.