Wat is SWV Koers VO?

Samenwerkingsverband passend voortgezet onderwijs Koers VO wordt gevormd door 18 schoolbesturen met 110 vestigingen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de regio Rotterdam.

Doel passend onderwijs

Tekst

Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs ingegaan. De bedoeling van passend onderwijs is dat er voor elke leerling een passende plek in het onderwijs is, zo dicht mogelijk bij huis. Hier kan de leerling onderwijs volgen op eigen niveau en – als dat nodig is – de juiste ondersteuning krijgen.
Om dit voor elkaar te krijgen zijn 75 regionale netwerken van middelbare scholen gestart waarin speciale en reguliere scholen samenwerken, zogenaamde samenwerkingsverbanden passend voortgezet onderwijs. Samen zorgen zij ervoor dat er voor leerlingen een dekkend aanbod is van onderwijs en ondersteuning.

Regio Rotterdam

Tekst

Koers VO is het samenwerkingsverband passend voortgezet onderwijs in de regio Rotterdam en bestaat uit 9 gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard (Lekkerkerk), Lansingerland, Ridderkerk, Rotterdam (exclusief Rozenburg) en Zuidplas (Nieuwerkerk aan den IJssel).

Wettelijke taken samenwerkingsverband

Tekst

De plannen en afspraken die een samenwerkingsverband maakt, worden vastgelegd in een ondersteuningsplan. Dit plan moet zijn afgestemd met de gemeenten in de regio en de ondersteuningsplanraad (opr).
Een belangrijke afspraak die de schoolbesturen samen maken, is de manier waarop bepaald wordt of een leerling onderwijs mag volgen op een school voor speciaal onderwijs (vso-school). Het samenwerkingsverband is de enige partij die dit besluit mag nemen en een toelaatbaarheidsverklaring vso (tlv vso) afgeeft. Verder is er de verplichting dat elke schoollocatie een schoolondersteuningsprofiel heeft om ouders te helpen een school te vinden die past bij hun kind. In de regio Rotterdam staan de schoolprofielen op de website www.koersvo.schoolprofielen.nl. Ook moeten scholen zorgen voor goed toegeruste docenten en hebben ze zorgplicht voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Voor deze leerlingen schrijven zij een ontwikkelingsperspectiefplan (opp) met als uitgangspunt: wat heeft de leerling nodig?

Een perspectiefrijke toekomst voor elke jongere!

Tekst

Koers VO stelt samenwerken centraal, want alleen door goede samenwerking tussen onderwijs, gemeente, jeugdhulp en ouders kunnen we onze missie waarmaken: Samen werken aan een perspectiefrijke toekomst voor elke jongere!

Netwerk SWV Koers VO

Video

Scholen

Het netwerk van vo- en vso-scholen organiseert in gezamenlijkheid dat er voor elke leerling thuisnabij onderwijs en ondersteuning is die past bij wat de leerling nodig heeft. Dit gebeurt in goed overleg met leerling en ouders.  Een overzicht van het onderwijs- en ondersteuningsaanbod in de regio Rotterdam is te vinden op, www.koersvo.schoolprofielen.nl.

OPDC

Onze scholen hebben gekozen voor tijdelijke bovenschoolse lesplaatsen in een orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC). Hier krijgen de leerlingen buiten de school drie maanden lang onderwijs met intensieve ondersteuning vanuit de jeugdhulp.

Koersloket

Een leerling kan naar een OPDC of vso-school als een consulent van het Koersloket hiervoor advies heeft gegeven. Het Koersloket is daarmee de centrale toegangsdeur.

Externe expertise onderwijsondersteuning

Ons interne netwerk is niet dekkend. We hebben externe partners nodig voor ondersteuning aan leerlingen met een visuele beperking (Visio), auditieve beperking (Auris), leerlingen met epilepsie (LWOE) of zieke leerlingen (ECZO).

Gemeenten

De 9 gemeenten in onze regio zijn belangrijke samenwerkingspartners als het gaat om leerlingen die door omstandigheden niet naar school kunnen. Deze leerlingen hebben ondersteuning nodig vanuit de jeugdhulp om te kunnen functioneren op school. Ook zijn de gemeenten belangrijk voor leerlingen die dagbesteding of arbeid met ondersteuning als toekomstperspectief hebben.
Verder werken gemeenten, jeugdhulp en Koers VO samen in de aanpak van thuiszitters in de regio Rotterdam.

Samenwerkingsverbanden PO

De samenwerkingsverbanden primair onderwijs zijn belangrijke externe onderwijspartners om afspraken mee te maken over de instroom van leerlingen vanuit de basisscholen. Hoe zorgen we bijvoorbeeld dat de ondersteuning die een leerling nodig had op de basisschool, ook wordt doorgezet op de middelbare school?

Mbo

We werken met de mbo-instellingen samen om af te stemmen over de overdracht van leerlingen die naar het mbo gaan en extra ondersteuning hebben gehad op de middelbare school, zodat zij met succes verder kunnen leren.

Samenwerkingsverbanden VO

De samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs die grenzen aan onze regio, zijn belangrijke netwerkpartners om afspraken mee te maken over leerlingen die in onze regio naar school gaan maar wonen in een andere regio, of andersom.