Wat is Koers VO?

Samenwerkingsverband passend voortgezet onderwijs Koers VO wordt gevormd door 18 schoolbesturen met 110 schoollocaties voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de regio Rotterdam.

Doel passend onderwijs

Tekst

Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs ingegaan. De bedoeling van passend onderwijs is dat er voor elke leerling een passende plek in het onderwijs is, zo dicht mogelijk bij huis. Hier kan de leerling onderwijs volgen op eigen niveau en – als dat nodig is – de juiste ondersteuning krijgen. Om dit voor elkaar te krijgen zijn 75 regionale netwerken van middelbare scholen gestart waarin speciale en reguliere scholen samenwerken, zogenaamde samenwerkingsverbanden passend voortgezet onderwijs. Samen zorgen zij ervoor dat er voor leerlingen een dekkend aanbod is van onderwijs en ondersteuning.

Regio Rotterdam

Tekst

Koers VO is het samenwerkingsverband passend voortgezet onderwijs in de regio Rotterdam en bestaat uit 9 gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard (Lekkerkerk), Lansingerland, Ridderkerk, Rotterdam (exclusief Rozenburg) en Zuidplas (Nieuwerkerk aan den IJssel).

Wettelijke taken samenwerkingsverband

Tekst

De plannen en afspraken die een samenwerkingsverband maakt, worden vastgelegd in een ondersteuningsplan. Dit plan moet zijn afgestemd met de gemeenten in de regio en de ondersteuningsplanraad (opr). Een belangrijke afspraak die de schoolbesturen samen maken, is de manier waarop bepaald wordt of een leerling onderwijs mag volgen op een school voor speciaal onderwijs (vso-school). Het samenwerkingsverband is de enige partij die dit besluit mag nemen en een toelaatbaarheidsverklaring vso (tlv vso) afgeeft. Verder is er de verplichting dat elke schoollocatie een schoolondersteuningsprofiel heeft om ouders te helpen een school te vinden die past bij hun kind. In de regio Rotterdam staan de schoolprofielen op de website www.koersvo.schoolprofielen.nl. Ook moeten scholen zorgen voor goed toegeruste docenten en hebben ze zorgplicht voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Voor deze leerlingen schrijven zij een ontwikkelingsperspectiefplan (opp) met als uitgangspunt: wat heeft de leerling nodig?

Onze missie: Een perspectiefrijke toekomst voor elke jongere!

Tekst

Wij geloven in het samenspel van school, ouders, zorgpartners, gemeenten en andere betrokken partijen. Samen werken we aan een perspectiefrijke toekomst voor elke jongere in onze regio.

Onze uitgangspunten

  1. Elke school geeft goed onderwijs. Als een jongere ondersteuning nodig heeft, regelt de school dat. Soms gebeurt dat inidividueel, soms in groepjes.
  2. Scholen kunnen veel ondersteuning zelf geven. Als er niet genoeg capaciteit of kennis is, wordt externe deskundigheid ingeschakeld. De leerling blijft dan wel gewoon op school.
  3. School en ouders werken samen als gelijkwaardige partners. School, ouders en jongere kunnen niet zonder elkaar, zij vormen een ‘gouden driehoek’.

Netwerk SWV Koers VO

Video

Scholen

Het netwerk van vo- en vso-scholen zorgt dat elke jongere thuisnabij onderwijs en ondersteuning krijgt die past bij wat hij nodig heeft. School en ouders werken hiervoor samen als gelijkwaardige partners. School, ouders en jongere kunnen niet zonder elkaar, zij vormen samen een ‘gouden driehoek’.  Een overzicht van het onderwijs- en ondersteuningsaanbod in de regio Rotterdam is te vinden op, www.koersvo.schoolprofielen.nl.

Gemeenten

We werken samen met de 9 gemeenten in onze regio voor leerlingen die ook ondersteuning nodig hebben vanuit de jeugdhulp. En voor leerlingen die uitstromen naar dagbesteding of begeleide arbeid. Verder werken gemeenten, jeugdhulp en Koers VO samen in de aanpak van thuiszitters in de regio Rotterdam.

Externe expertise onderwijsondersteuning

Ons netwerk van scholen is niet dekkend. We hebben partners nodig voor ondersteuning aan leerlingen met een visuele beperking (Visio), auditieve beperking (Auris), leerlingen met epilepsie (LWOE) of zieke leerlingen (ECZO).

Samenwerkingsverbanden PO

Met de samenwerkingsverbanden primair onderwijs maken we afspraken over leerlingen die naar de middelbare school gaan. De bedoeling is dat de ondersteuning die ze op de basisschool hebben gehad, doorloopt op de middelbare school.

Mbo

We werken samen met de mbo-instellingen voor leerlingen die overstappen naar het mbo en extra ondersteuning nodig hebben. Zo kunnen zij met succes verder leren.

Samenwerkingsverbanden VO

De samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs maken afspraken met elkaar over leerlingen die op een school zitten die niet hoort bij de regio waar ze wonen.