Zorgleerling in beeld

Onderzoekstraject ‘De zorgleerling in beeld’ is bedoeld voor leerlingen in het basisonderwijs die in het voortgezet onderwijs mogelijk in aanmerking komen voor praktijkonderwijs (pro) of vmbo met leerwegondersteuning (lwoo).

Actueel

Webinar 14 juni 2021

Webinar ZIB en ISK

Bekijk het webinar

Presentatie

Vragen & antwoorden

Online vragenuurtjes

Tekst

Voor vragen over ZIB (en ISK) kunt u vanaf nu terecht bij de online vragenuurtjes voor De OverstapRoute.

Wat is 'De zorgleerling in beeld'?

Tekst

In onderzoekstraject ‘De zorgleerling in beeld’ (ZIB) wordt een IQ-test afgenomen voor leerlingen die vermoedelijk naar praktijkonderwijs uitstromen of naar vmbo met lwoo. De vo-school heeft onderstaande gegevens nodig om – bij de overstap van po naar vo –  een aanvraag bij het samenwerkingsverband in te dienen voor een pro-toelaatbaarheidsverklaring (tlv) of lwoo-aanwijzing:

 • didactische gegevens
 • indien nodig sociaal-emotionele (SE) gegevens
 • IQ-gegevens

Via het ZIB-traject faciliteert Koers VO de po- en vo-scholen om de overstap van leerlingen met deze ondersteuningsbehoefte soepel te laten verlopen.

IQ-gegevens mogen op het moment van de aanvraag door de vo-school niet ouder dan 2 jaar zijn. Didactische en SE-gegevens mogen op het moment van de aanvraag niet ouder dan 1 jaar zijn.

ZIB 2021-2022

Onderaan deze pagina staan Veelgestelde vragen.

Toestemmingsverklaring ISK test
De toestemmingsverklaring ouders voor deelname ISK test is te vinden op www.koersvo.nl/isk.

Het draaiboek 2021-2022 en de toestemmingsverklaring voor aanmelding ZIB vindt u hieronder. De 2 andere toestemmingsverklaringen (uitslag delen met de basisschool en uitslag delen met de vo-school) volgen in oktober 2021.

N.B. Het is vanaf dit schooljaar niet meer nodig om een deelnameverklaring naar Koers VO op te sturen.

Nuttige documentatie

Wanneer kan een basisschool een leerling aanmelden voor ZIB?

De basisschool schat eind groep 7 in of de leerling op basis van de leervorderingen mogelijk zal voldoen aan de criteria voor pro of lwoo in het vo en bespreekt dit met ouders.

Als er nog geen geldige IQ-gegevens beschikbaar zijn, kan de basisschool – na toestemming van beide gezaghebbende ouders – een leerling in september van groep 8 aanmelden voor ZIB. Dit gebeurt via het digitaal platform OnderwijsTransparant (OT).

Soms geven ouders geen toestemming voor ZIB. Onder het kopje Veel gestelde vragen vindt u informatie hoe u hiermee om kunt gaan.

De leerachterstanden en eventuele SE-gegevens moeten aangetoond worden via toetsen en vragenlijsten die opgenomen zijn in de Regeling screenings- en testinstrumenten lwoo en pro 2021-2022 en mogen bij aanvraag van een pro-tlv of lwoo-aanwijzing door de vo-school niet ouder zijn dan één jaar.

Let op:
De basisschool bepaalt zelf of een (toegestane) SE-test voorafgaand aan ZIB afgenomen wordt of pas als uit het ZIB onderzoek blijkt dat sprake is van een IQ>90 en achterstanden die voldoen aan de criteria.
Het onderzoeksbureau kan echter zónder SE-gegevens bij een IQ>90 niet aangeven of een leerling voldoet aan criteria voor lwoo.

N.B. ZIB geeft géén schooladvies praktijkonderwijs of vmbo met lwoo
De uitslag van ZIB geeft géén schooladvies (praktijkonderwijs of vmbo met lwoo)! Het is ook niet de toewijziging voor praktijkonderwijs of leerwegondersteuning. De basisschool neemt de uitslag van ZIB mee in de overwegingen voor het schooladvies. De vo-school waar de leerling wordt aangemeld, vraagt op basis van het dossier een pro-tlv of lwoo-aanwijzing aan bij Koers VO.

Wat gebeurt er tijdens en na een aanmelding voor ZIB?

Bij een aanmelding voor ZIB verstuurt de basisschool de benodigde LVS-gegevens van de leerling aan het onderzoeksbureau dat aan de basisschool verbonden is.

Ook leerlingen bij wie de vereiste leerachterstanden (nog) net niet helemaal aantoonbaar zijn op de laatste afgenomen toetsen, mogen worden aangemeld.

Het onderzoeksbureau gaat na of de LVS-gegevens voldoen aan de voorwaarden. Als dit het geval is, neemt het onderzoeksbureau een passende IQ-test af. De onderzoeken worden afgenomen op een locatie van het onderzoeksbureau of op een locatie in de buurt van de basisschool van de leerlingen. In overleg en onder voorwaarden is afname van onderzoeken op de eigen basisschool mogelijk.

Op basis van de verzamelde gegevens geeft het onderzoeksbureau aan of de leerling op dat moment voldoet aan de criteria voor pro en/of lwoo of dat nog aanvullend sociaal-emotioneel onderzoek nodig is.

De ouders krijgen de uitslag van het onderzoek. Na toestemming van de ouders worden de resultaten gedeeld met de basisschool.

De basisschool neemt de uitslag van het ZIB-traject mee bij de overwegingen voor het opstellen van het school- en ondersteuningsadvies en vragen ouders toestemming om de onderzoeksuitslagen te delen met de vo-school. N.B. De uitslag van het ZIB-traject is dus géén schooladvies!

De vo-school kan deze gegevens inzien na ontvangst van de unieke code voor OT. Ouders geven deze code af als zij hun kind op een vo-school aanmelden.

Van harte aanbevolen! Workshop ‘Adviseren in geval van twijfel lwoo/pro’
Door Koers VO worden elk najaar  workshops ‘Adviseren in geval van twijfel lwoo/pro’ verzorgd (eventueel online) onder leiding van een ABT-lid en een Koersconsulent.

Wat kan een vo-school met de uitslag van ZIB?

Een vo-school die pro of lwoo aanbiedt, krijgt hiervoor extra geld van de overheid. Daar is per leerling een pro-tlv of lwoo-aanwijzing voor nodig. De vo-school vraagt deze aan bij het samenwerkingsverband en kan hiervoor de onderzoeksgegevens uit het ZIB-traject gebruiken. Meer informatie voor vo-scholen is hier te vinden.

Contactgegevens 'De zorgleerling in beeld'

Tekst

Onderzoeksbureau CED-Groep
Tel.      06 – 382 426 35 (Hanke Geurts)
E-mail   zib@cedgroep.nl

Onderzoeksbureau Eenheid Zorg
Tel.      010 – 714 73 00 (Nadine de Boer)
E-mail   zib@eenheidzorg.nl

Onderzoeksbureau Magnoliahuis
Tel.      06 – 460 659 80 (Sharida Noormohamed)
E-mail   info@magnoliahuis.nl

Helpdesk OnderwijsTransparant (bij technische vragen)
Tel.      010 – 7142772
E-mail   regiorotterdam@otservicedesk.nl

Bureau Koers VO (Catharina Leeuwis)
Tel.      010 – 484 25 76
E-mail   info@koersvo.nl

Pilot 2021-2022: afname ADIT (of NIO) door de basisschool

Tekst

Komend schooljaar kunnen basisscholen ervoor kiezen om de afname van de ADIT (of NIO) zelf te verzorgen, met een vergoeding van de kosten door Koers VO. Dit is aan (kwaliteits)voorwaarden verbonden. Mocht uw basisschool interesse hebben in deze pilot, dan kunt u dit kenbaar maken aan Catharina Leeuwis via leeuwis@koersvo.nl. U ontvangt dan een beschrijving van de pilot en een deelnameformulier.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 • Wat is praktijkonderwijs?
  Praktijkonderwijs is geschikt voor leerlingen die graag praktisch aan de slag gaan en leren door ervaringen op te doen. Scholen voor praktijkonderwijs zijn kleine scholen met maximaal 300 leerlingen. Hierdoor kennen de docenten alle leerlingen en kunnen ze veel begeleiding bieden. Leerlingen leren vooral alles wat nodig is om later te gaan werken. Er is daarom veel samenwerking met bedrijven waar leerlingen stage lopen. Na het behalen van hun diploma praktijkonderwijs gaan leerlingen werken of verder leren in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

  Wat is een pro+ klas?
  Sommige scholen voor praktijkonderwijs hebben een pro+ klas. Van leerlingen in deze klas wordt verwacht dat ze het vmbo aan kunnen, maar ze hebben een te grote leerachterstand om na de basisschool meteen op het vmbo te kunnen beginnen. Er is meer tijd nodig om de vakken van het vmbo te leren. De leerlingen krijgen veel praktijklessen. Ook werken ze aan de vakken van het vmbo. Dat doen zij in hun eigen tempo met veel hulp van docenten. De scholen en klassen zijn klein en rustig. Veel van deze leerlingen kunnen bijvoorbeeld in klas 2 of 3 doorstromen naar het vmbo.

  Pro+ of lwoo?
  Als pro+ leerlingen starten op een vmbo-school met lwoo, is het risico groot dat zij overvraagd worden en daarna alsnog naar het praktijkonderwijs gaan. Deze leerlingen hebben dan een vervelende schoolervaring achter de rug, omdat het op het vmbo met lwoo niet gelukt is.

  Leerlingen die vanuit pro+ naar het vmbo met lwoo kunnen, beheersen de theorievakken voldoende om aan te sluiten. Zij stappen over na een succeservaring! Leerlingen kunnen de overstap na 1, 2 of soms 3 jaar maken.

  Wat is vmbo met leerwegondersteuning?
  Vmbo met lwoo is bedoeld voor leerlingen die de lesstof van het vmbo meteen na de basisschool aan kunnen, maar soms wel extra uitleg of leerhulp nodig hebben. Veel vmbo-scholen maken daarom de lwoo-klassen kleiner. Er kan ook andere begeleiding aangeboden worden. Huiswerkbegeleiding bijvoorbeeld, of trainingen om leerlingen beter te laten leren. Het verschilt per school welke begeleiding geboden wordt en of dat in of buiten de les plaats vindt.

  Op www.koersvo.schoolprofielen.nl  kunt u vinden welke scholen in de regio praktijkonderwijs, pro+ klassen of vmbo met lwoo aanbieden.

  Workshop Adviseren bij twijfel pro/lwoo
  Voor ib’ers en leerkrachten van de basisschool organiseert Koers VO elk najaar de workshop ‘Adviseren in geval van twijfel lwoo/pro’. Het is aan te raden om deze workshop minimaal 1x gedaan te hebben.

 • Geeft dit tijdig aan bij uw directie en eventueel schoolbestuur. Aanvragen voor een pro-tlv en lwoo-aanwijzing moeten aan de landelijke criteria getoetst worden. Daarom geldt dit ook bij aanmeldingen voor ZIB.
  De 'Regeling screenings- en testinstrumenten' biedt mogelijkheden voor aansluiting op het LVS van basisscholen. Daarnaast staan er (relatief goedkope) toetsen in die per leerling, LVS-onafhankelijk en schooloverstijgend inzetbaar zijn. Op het niveau van de schoolbesturen basisonderwijs biedt dit laatste wellicht voordelen.

 • Er is 1 officiële richtlijn, namelijk het niveau van begrijpend lezen van de leerling. Bij een DLE<30 gebruikt u alleen de leerkrachtversie.
  Bij voldoende leesniveau hoeft alleen de leerlingversie ingevuld te worden. Mocht de uitkomst daarvan naar uw oordeel geen betrouwbaar beeld geven, dan kunt u  alsnog de leerkrachtversie invullen.
  Het staat u vrij  om altijd beide versies te gebruiken.

 • Onder ‘help’ in OT staat de rubriek 'Veelgestelde vragen'. Ook is het mogelijk om een vraag in te sturen via het contactformulier. Daarnaast vindt u er het telefoonnummer en e-mailadres van de Helpdesk: 010-7142772, regiorotterdam@otservicedesk.nl.
  Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Koers VO: 010-4842576.

 • ZIB is een service van Koers VO aan ouders, po- en vo-scholen.

  De bedoeling is om er met elkaar voor te zorgen dat alle benodigde, geldige gegevens voor een aanvraag van een pro-tlv of lwoo-aanwijzing, beschikbaar zijn op het moment van aanmelding op een vo-school.
  Als alle benodigde én geldige gegevens al in het dossier aanwezig zijn, is deelname aan ZIB niet noodzakelijk. De vo-school kan de gegevens uit het OKR in OT handmatig invoeren bij de aanvraag van een pro-tlv of lwoo-aanwijzing.

 • Dit is aan de orde als er al geldige IQ-gegevens in het dossier aanwezig zijn of als de basisschool zelf de ADIT of NIO afneemt via de pilot.

  U hoeft deze leerlingen pas in OT te zetten als u het OKR op gaat maken. Voor uitstroom naar praktijkonderwijs is dat uiterlijk december (aanmelden vanaf januari). Voor leerlingen bij wie u lwoo adviseert in het vmbo, is dat uiterlijk 1 maart.

  In het OKR van OT noteert u de IQ-gegevens en voegt u het uitslagformulier van de IQ-test bij. De uitslag van een IQ-test kan ook in een onderzoeksverslag staan. Voor het delen van deze gegevens met de vo-school heeft u toestemming van ouders nodig, zie hiervoor de 3e toestemmingsverklaring op deze website (vanaf oktober).

  Van deze leerlingen is dus geen uitslagformulier ZIB beschikbaar, maar de vo-school heeft op deze manier alle gegevens om de tlv of aanwijzing aan te kunnen vragen. U kunt uw schooladvies toetsen aan de landelijke criteria voor pro en lwoo op deze pagina.
  Uw toelichting bij het advies is van belang! De vo-scholen gebruiken deze toelichting bij de aanvraag voor de pro-tlv of lwoo-aanwijzing.

 • Zonder IQ-gegevens kan de leerling mogelijk niet toegelaten worden op een vo-school.

  • Voor toelating op een school voor praktijkonderwijs is een pro-tlv nodig. De tlv kan niet aangevraagd worden zonder IQ-gegevens.
  • Ook voor de aanvraag van een lwoo-aanwijzing zijn IQ-gegevens nodig.

   

  De service vanuit ZIB biedt 2 voordelen:

  1. Er kan een IQ-test afgenomen worden op kosten van Koers VO.
  2. Het onderzoeksbureau en de basisschool zorgen ervoor dat alle gegevens voor de aanvraag voldoen aan de Regeling screenings- en testinstrumenten.

   

  Als ouders geen toestemming geven voor deelname aan ZIB (of in het algemeen een IQ-test), noteert u dit in het OKR ter informatie voor de vo-school.

   

 • U geeft in dat geval een school- en  ondersteuningsadvies op basis van de gegevens die wél bij u bekend zijn[1]. In het OKR noteert u dat de leerling mee heeft gedaan aan  ZIB, maar dat ouders  de uitslag niet hebben gedeeld met de basisschool. De vo-school kan de uitslag opvragen bij ouders.

  [1] Zie hiervoor ook de workshop ‘Adviseren in geval van twijfel pro/lwoo’!

 • U geeft dit aan in het OKR en legt ouders uit wat de consequenties zijn. De vo-school zal  de gegevens  opvragen bij ouders omdat deze nodig zijn voor de aanvraag van een pro-tlv of lwoo-aanwijzing. Zie ook vraag 6.

  Om ervoor te zorgen dat de IQ-scores niet meer zichtbaar zijn in het OKR, moet u het samenwerkingsverband bij OT een verzoek laten indienen om deze gegevens uit OT te halen. U kunt een e-mail sturen naar leeuwis@koersvo.nl. Om de gegevens voor uzelf te bewaren, kunt u eerst een PDF opslaan vanuit OT. In het tabblad ‘Bijlagen en documenten’ in het OKR vinkt u aan dat de uitslag van ZIB niet meegaat naar het vo.

 • Het school- én ondersteuningsadvies zijn de verantwoordelijkheid van de basisschool. Het is belangrijk dat de basisschool een zorgvuldige onderbouwing voor pro of lwoo in het OKR geeft.

  De landelijke criteria geven inzicht wanneer een leerling in aanmerking komt voor praktijkonderwijs of leerwegondersteuning. De vo-school neemt deze onderbouwing mee bij een aanvraag van een pro-tlv of lwoo-aanwijzing. Omdat de basisschool de leerling goed kent, is een zorgvuldige overdracht noodzakelijk. Meer informatie voor vo-scholen is hier te vinden.

   

   

   

 • Belangrijk is de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Vaak gaat het in deze gevallen om NT2-problematiek, dyslexie en/of dyscalculie. Dit zijn voorbeelden van een didactische ondersteuningsbehoefte, maar niet per definitie voortkomend uit een beperkt cognitief vermogen en daarmee niet voorbehouden aan lwoo-ondersteuning.
  Op koersvo.schoolprofielen.nl geven alle vo-scholen van Koers VO aan welke ondersteuning zij kunnen bieden.

 • Nee. De leerachterstanden zijn het eerste (landelijke) criterium. Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft vanwege bv. welbevinden, kunt u dit via het OKR aan de vo-school laten weten. De vo-scholen bieden meer ondersteuning dan alleen lwoo. Op www.koersvo.schoolprofielen.nl vindt het het onderwijs- en ondersteuningsaanbod van alle vo-scholen van Koers VO.

 • Op koersvo.nl/zib is alle informatie te vinden. Voor vragen kunt u contact op nemen met Catharina Leeuwis via 010-4842576 of leeuwis@koersvo.nl.

  In juni van groep 7 is er een webinar over ZIB en in augustus/september van groep 8 kunnen leerkrachten en ib’ers gebruik maken van online vragenuurtjes.

 • Kijk hiervoor op www.deoverstaproute.nl. Ook op deze pagina gaan we in op veelgestelde vragen.