Zorgleerling in beeld

Onderzoekstraject ‘De zorgleerling in beeld’ is bedoeld voor leerlingen in het basisonderwijs die in het voortgezet onderwijs mogelijk in aanmerking komen voor praktijkonderwijs (pro) of vmbo met leerwegondersteuning (lwoo).

Actueel

Vertraging ZIB  i.r.t. verlengde lockdown

Zoals gemeld in mails naar basisscholen, scholen voor praktijkonderwijs en vmbo-scholen met lwoo lopen we vertraging op bij Zorgleerling in Beeld. Niet in de laatste plaats door de huidige lockdown maatregelen. Hieronder staan de belangrijkste consequenties.

Afnemen van didactische toetsen en eventueel sociaal-emotionele vragenlijsten
In plaats van 15 januari (de datum uit het draaiboek) hadden we voor de kerstvakantie een nieuwe deadline van 29 januari gecommuniceerd om geldige toetsen af te nemen en in OnderwijsTransparant (OT) te zetten.

Vanwege de verlengde lockdown laten we de deadline los! Voor leerlingen en ouders is het natuurlijk fijn dat alles zo snel als mogelijk wordt afgerond.

Wat betekent dit voor leerlingen die mogelijk een vmbo ‘met lwoo’ advies krijgen?
De aanmeldperiode voor deze leerlingen is 15 februari t/m 11 maart. Het kan voorkomen dat het dossier van deze leerlingen pas eind januari compleet is en pas begin februari het gesprek met ouders gevoerd kan worden. Dat is nog op tijd.
Basisscholen kunnen ouders uiteraard al wel adviseren om zich (ook) op vmbo-scholen te oriënteren waar lwoo wordt aangeboden!

Wat betekent dit voor leerlingen die mogelijk het advies praktijkonderwijs krijgen?
Voor praktijkonderwijs geldt dat leerlingen al vanaf januari aangemeld kunnen worden en dat de school op enig moment vol kan zitten.
In overleg met de directeuren van de scholen voor praktijkonderwijs hebben we het volgende afgesproken:

 1. Ouders kunnen hun kind vanaf januari aanmelden bij de beoogde school voor praktijkonderwijs;
 2. Ook als ouders de unieke code nog niet kunnen inleveren omdat ZIB nog niet is afgerond, krijgen zij een aanmeldnummer van de school. Hierdoor voorkomen we ongelijkheid en wordt recht gedaan aan de volgorde van aanmelding;
  Nieuw:
  Als het al helemaal duidelijk is dat het advies praktijkonderwijs zal zijn, kunnen basisscholen ervoor kiezen om het schooladvies en OKR op definitief te zetten in OnderwijsTransparant. Ouders kunnen hun kind dan toch met de unieke code aanmelden bij een school voor praktijkonderwijs. IQ-gegevens en eventueel nog didactische gegevens kunnen altijd nog via ‘bijlagen en documenten’ aan het OKR worden toegevoegd voor de vo-school.
 3. De zorgplichttermijn gaat pas in op het moment dat het dossier compleet is, dus pas na inleveren van de unieke code.

De scholen voor praktijkonderwijs zullen ouders hierover informeren tijdens de aanmelding.

Webinar 23 september 2020

Webinar ZIB, ABT en ISK

Bekijk het webinar

PowerPoint Presentatie

Vragen & Antwoorden

Wat is 'De zorgleerling in beeld'?

Tekst

In onderzoekstraject ‘De zorgleerling in beeld’ (ZIB) worden alle toetsgegevens verzameld die nodig zijn voor de vo-school om – tijdens de overstap van po naar vo –  een aanvraag bij het samenwerkingsverband in te dienen voor een pro-toelaatbaarheidsverklaring (tlv) of lwoo-aanwijzing:

 • didactische gegevens
 • indien nodig sociaal-emotionele (SE) gegevens
 • IQ-gegevens

Hiermee faciliteert Koers VO de po- en vo-scholen om de overstap van leerlingen met deze ondersteuningsbehoefte soepel te laten verlopen.

IQ-gegevens mogen op het moment van de aanvraag door de vo-school niet ouder dan 2 jaar zijn. Didactische en SE-gegevens mogen op het moment van de aanvraag niet ouder dan 1 jaar zijn.

ZIB 2020-2021

Onderaan deze pagina staan Veelgestelde vragen.

Toestemmingsverklaring ISK test
De toestemmingsverklaring ouders voor deelname ISK test is te vinden op www.koersvo.nl/isk.

Nuttige documentatie

Wanneer kan een basisschool een leerling aanmelden voor ZIB?

De basisschool schat eind groep 7 in of de leerling op basis van de leervorderingen mogelijk zal voldoen aan de criteria voor pro of lwoo in het vo en bespreekt dit met ouders.

Voor 1 oktober van elk schooljaar stuurt de directeur van de basisschool een ondertekende verklaring van deelname aan ZIB naar info@koersvo.nl.

Na toestemming van beide gezaghebbende ouders kan de basisschool een leerling in september van groep 8 aanmelden voor ZIB. Dit gebeurt via het digitaal platform OnderwijsTransparant (OT).

Soms geven ouders geen toestemming voor ZIB. Onder het kopje Veel gestelde vragen vindt u informatie hoe u hiermee om kunt gaan.

De leerachterstanden en eventuele SE-gegevens moeten aangetoond worden via toetsen en vragenlijsten die opgenomen zijn in de Regeling screenings- en testinstrumenten lwoo en pro 2021-2022 en mogen bij aanvraag van een pro-tlv of lwoo-aanwijzing door de vo-school niet ouder zijn dan één jaar.

N.B. Voor aanmelding ZIB najaar 2020 geldt i.v.m. de gevolgen van corona een aangepast protocol. Zie hiervoor het draaiboek ZIB voor PO – 2020-2021.

Let op:
De basisschool bepaalt zelf of een (toegestane) SE-test voorafgaand aan ZIB afgenomen wordt of pas als uit het ZIB onderzoek blijkt dat sprake is van een IQ>90 en achterstanden die voldoen aan de criteria.
Het onderzoeksbureau kan echter zónder SE-gegevens bij een IQ>90 niet aangeven of een leerling voldoet aan criteria voor lwoo.

Wat gebeurt er tijdens en na een aanmelding voor ZIB?

Bij een aanmelding voor ZIB verstuurt de basisschool de benodigde LVS-gegevens van de leerling aan het onderzoeksbureau dat aan de basisschool verbonden is.

Ook leerlingen bij wie de vereiste leerachterstanden (nog) net niet helemaal aantoonbaar zijn op de laatste afgenomen toetsen, mogen worden aangemeld.

Het onderzoeksbureau gaat na of de LVS-gegevens voldoen aan de voorwaarden. Als dit het geval is, neemt het onderzoeksbureau een passende IQ-test af. De onderzoeken worden afgenomen op een locatie van het onderzoeksbureau of op een locatie in de buurt van de basisschool van de leerlingen. In overleg en onder voorwaarden is afname van onderzoeken op de eigen basisschool mogelijk.
Als er al bruikbare IQ-gegevens in het dossier aanwezig zijn, wordt geen nieuwe IQ-test afgenomen.

Op basis van de verzamelde gegevens geeft het onderzoeksbureau aan of de leerling op dat moment voldoet aan de criteria voor pro en/of lwoo of dat nog aanvullend sociaal-emotioneel onderzoek nodig is.

De ouders krijgen de uitslag van het onderzoek. Na toestemming van de ouders worden de resultaten gedeeld met de basisschool.

De basisschool neemt de uitslag van het ZIB-traject mee bij de overwegingen voor het opstellen van het school- en ondersteuningsadvies en vragen ouders toestemming om de onderzoeksuitslagen te delen met de vo-school.

De vo-school kan deze gegevens inzien na ontvangst van de unieke code voor OT. Ouders geven deze code af als zij hun kind op een vo-school aanmelden.

Van harte aanbevolen! Workshop ‘Adviseren in geval van twijfel lwoo/pro’
Door Koers VO worden elk najaar  workshops ‘Adviseren in geval van twijfel lwoo/pro’ verzorgd (eventueel online) onder leiding van een ABT-lid en een Koersconsulent. Communicatie hierover volgt nog.

Wat kan een vo-school met de uitslag van ZIB?

Een vo-school die pro of lwoo aanbiedt, krijgt hiervoor extra geld van de overheid. Daar is per leerling een pro-tlv of lwoo-aanwijzing voor nodig. De vo-school vraagt deze aan bij het samenwerkingsverband en kan hiervoor de onderzoeksgegevens uit het ZIB-traject gebruiken. Meer informatie voor vo-scholen is hier te vinden.

Contactgegevens 'De zorgleerling in beeld'

Tekst

Onderzoeksbureau CED-Groep
Tel.      06 – 382 426 35 (Hanke Geurts)
E-mail   zib@cedgroep.nl

Onderzoeksbureau Eenheid Zorg
Tel.      010 – 714 73 00 (Nadine de Boer)
E-mail   zib@eenheidzorg.nl

Onderzoeksbureau Magnoliahuis
Tel.      06 – 460 659 80 (Sharida Noormohamed)
E-mail   info@magnoliahuis.nl

Helpdesk OnderwijsTransparant (bij technische vragen)
Tel.      010 – 7142772
E-mail   regiorotterdam@otservicedesk.nl

Bureau Koers VO (Catharina Leeuwis)
Tel.      010 – 484 25 76
E-mail   info@koersvo.nl

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 • Geeft dit tijdig aan bij uw directie en eventueel schoolbestuur. Aanvragen voor een pro-tlv en lwoo-aanwijzing moeten aan de landelijke criteria getoetst worden. Daarom geldt dit ook bij aanmeldingen voor ZIB. (Voor aanmelding ZIB najaar 2020 geldt i.v.m. de gevolgen van corona een aangepast protocol. Zie hiervoor het draaiboek ZIB 2020-2021.)
  De 'Regeling screenings- en testinstrumenten' biedt mogelijkheden voor aansluiting op het LVS van basisscholen. Daarnaast staan er (relatief goedkope) toetsen in die per leerling, LVS-onafhankelijk en schooloverstijgend inzetbaar zijn. Op het niveau van de schoolbesturen basisonderwijs biedt dit laatste wellicht voordelen.

 • Onder ‘help’ in OT staat de rubriek 'Veelgestelde vragen'. Ook is het mogelijk om een vraag in te sturen via het contactformulier. Daarnaast vindt u er het telefoonnummer en e-mailadres van de Helpdesk: 010-7142772, regiorotterdam@otservicedesk.nl.
  Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Koers VO: 010-4842576.

 • ZIB is een service van Koers VO aan ouders, po- en vo-scholen.

  De bedoeling is om er met elkaar voor te zorgen dat alle benodigde, geldige gegevens voor een aanvraag van een pro-tlv of lwoo-aanwijzing, beschikbaar zijn op het moment van aanmelding op een vo-school.
  Als alle benodigde én geldige gegevens al in het dossier aanwezig zijn, is deelname aan ZIB niet noodzakelijk. De vo-school kan de gegevens uit het OKR in OT handmatig invoeren bij de aanvraag van een pro-tlv of lwoo-aanwijzing.

 • Mogelijk kan de leerling niet toegelaten worden op een vo-school.

  • Voor toelating op een school voor praktijkonderwijs is een pro-tlv nodig. De tlv kan niet aangevraagd worden zonder IQ-gegevens.
  • Ook voor de aanvraag van een lwoo-aanwijzing zijn IQ-gegevens nodig.

  Als ouders geen toestemming geven voor deelname aan ZIB, lopen zij het risico om zelf een IQ-onderzoek te moeten regelen en te betalen.

  De service vanuit ZIB biedt 2 voordelen:

  1. Er kan een IQ-test afgenomen worden op kosten van Koers VO.
  2. Het onderzoeksbureau en de basisschool zorgen ervoor dat alle gegevens voor de aanvraag voldoen aan de Regeling screenings- en testinstrumenten.

   

  Als ouders geen toestemming geven voor deelname aan ZIB, noteert u dit in het OKR ter informatie voor de vo-school.

   

 • U geeft in dat geval een school- en  ondersteuningsadvies op basis van de gegevens die wél bij u bekend zijn[1]. In het OKR noteert u dat de leerling mee heeft gedaan aan  ZIB, maar dat ouders  de uitslag niet hebben gedeeld met de basisschool. De vo-school kan de uitslag opvragen bij ouders.

  [1] Zie hiervoor ook de workshop ‘Adviseren in geval van twijfel pro/lwoo’!

 • U geeft dit aan in het OKR en legt ouders uit wat de consequenties zijn. De vo-school zal  de gegevens  opvragen bij ouders omdat deze nodig zijn voor de aanvraag van een pro-tlv of lwoo-aanwijzing. Zie ook vraag 4.

 • Het school- én ondersteuningsadvies zijn de verantwoordelijkheid van de basisschool. Het is belangrijk dat de basisschool een zorgvuldige onderbouwing voor pro of lwoo in het OKR geeft. De vo-school neemt deze onderbouwing mee bij een aanvraag van een pro-tlv of lwoo-aanwijzing. Omdat de basisschool de leerling goed kent, is een zorgvuldige overdracht noodzakelijk. Meer informatie voor vo-scholen is hier te vinden.

 • Belangrijk is de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Vaak gaat het in deze gevallen om NT2-problematiek, dyslexie en/of dyscalculie. Dit zijn voorbeelden van een didactische ondersteuningsbehoefte, maar niet per definitie voortkomend uit een beperkt cognitief vermogen en daarmee niet voorbehouden aan lwoo-ondersteuning.
  Op koersvo.schoolprofielen.nl geven alle vo-scholen van Koers VO aan welke ondersteuning zij kunnen bieden.

 • Op koersvo.nl/zib is alle informatie te vinden. Voor vragen kunt u contact op nemen met Catharina Leeuwis via 010-4842576 of leeuwis@koersvo.nl.
  Daarnaast was het t/m 2019 gebruikelijk om jaarlijks in september 2 voorlichtingsmiddagen te organiseren. Mede i.v.m. corona zal dit in het najaar van 2020 niet gebeuren.

  In plaats daarvan zal extra voorlichting plaatsvinden via instructiefilmpjes en webinars.

 • Wat is praktijkonderwijs?
  Praktijkonderwijs is geschikt voor leerlingen die graag praktisch aan de slag gaan en leren door ervaringen op te doen. Scholen voor praktijkonderwijs zijn kleine scholen met maximaal 300 leerlingen. Hierdoor kennen de docenten alle leerlingen en kunnen ze veel begeleiding bieden. Leerlingen leren vooral alles wat nodig is om later te gaan werken. Er is daarom veel samenwerking met bedrijven waar leerlingen stage lopen. Na het behalen van hun diploma praktijkonderwijs gaan leerlingen werken of verder leren in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

  Wat is een pro+ klas?
  Sommige scholen voor praktijkonderwijs hebben een pro+ klas. Van leerlingen in deze klas wordt verwacht dat ze het vmbo aan kunnen, maar ze hebben een te grote leerachterstand om na de basisschool meteen op het vmbo te kunnen beginnen. Er is meer tijd nodig om de vakken van het vmbo te leren. De leerlingen krijgen veel praktijklessen. Ook werken ze aan de vakken van het vmbo. Dat doen zij in hun eigen tempo met veel hulp van docenten. De scholen en klassen zijn klein en rustig. Veel van deze leerlingen kunnen bijvoorbeeld in klas 2 of 3 doorstromen naar het vmbo.

  Pro+ of lwoo?
  Als pro+ leerlingen starten op een vmbo-school met lwoo, is het risico groot dat zij overvraagd worden en daarna alsnog naar het praktijkonderwijs gaan. Deze leerlingen hebben dan een vervelende schoolervaring achter de rug, omdat het op het vmbo met lwoo niet gelukt is.

  Leerlingen die vanuit pro+ naar het vmbo met lwoo kunnen, beheersen de theorievakken voldoende om aan te sluiten. Zij stappen over na een succeservaring! Leerlingen kunnen de overstap na 1, 2 of soms 3 jaar maken.

  Wat is vmbo met leerwegondersteuning?
  Vmbo met lwoo is bedoeld voor leerlingen die de lesstof van het vmbo meteen na de basisschool aan kunnen, maar soms wel extra uitleg of leerhulp nodig hebben. Veel vmbo-scholen maken daarom de lwoo-klassen kleiner. Er kan ook andere begeleiding aangeboden worden. Huiswerkbegeleiding bijvoorbeeld, of trainingen om leerlingen beter te laten leren. Het verschilt per school welke begeleiding geboden wordt en of dat in of buiten de les plaats vindt.

  Op www.koersvo.schoolprofielen.nl  kunt u vinden welke scholen in de regio praktijkonderwijs, pro+ klassen of vmbo met lwoo aanbieden.

  Workshop Adviseren bij twijfel pro/lwoo
  Voor ib’ers en leerkrachten van de basisschool organiseert Koers VO elk najaar de workshop ‘Adviseren in geval van twijfel lwoo/pro’. Het is aan te raden om deze workshop minimaal 1x gedaan te hebben.

 • Er is 1 officiële richtlijn, namelijk het niveau van begrijpend lezen van de leerling. Bij een DLE<30 gebruikt u alleen de leerkrachtversie.
  Bij voldoende leesniveau hoeft alleen de leerlingversie ingevuld te worden. Mocht de uitkomst daarvan naar uw oordeel geen betrouwbaar beeld geven, dan kunt u  alsnog de leerkrachtversie invullen.
  Het staat u vrij  om altijd beide versies te gebruiken.

 • Als de 2e ouder geen gezag heeft en er is geen gerechtelijk bevel, dan noteert u de reden van de ontbrekende handtekening met een toelichting op het formulier en laat u de ouder daarvoor tekenen. Zo voorkomt u dat het onderzoeksbureau de aanmelding terug moet zetten omdat niet duidelijk is of er een 2e ouder met gezag is die mee zou moeten ondertekenen.

  Als de 2e ouder wel gezag heeft, maar niet zomaar te bereiken is en/of ouders hebben geen contact met elkaar, dan hebben basisscholen de verantwoordelijkheid om 2 serieuze pogingen te doen om toch de 2e handtekening te verkrijgen. Bv. via een telefoonnummer of mailadres. Mocht het niet lukken, dan is het verzoek om de ondernomen pogingen te noteren op de toestemmingsverklaring en met datum te ondertekenen. De onderzoeker kan dan besluiten de aanmelding alsnog in behandeling te nemen.

 • Vanaf januari moeten leerlingen voor praktijkonderwijs zich kunnen aanmelden. De vo-school moet met recente (niet ouder dan 1 jaar) én geldige didactische gegevens (van de lijst met toegestane toetsen) een tlv aan kunnen vragen. Dat geldt ook voor leerlingen die lwoo-ondersteuning in het vmbo nodig hebben. Voor hen vragen vo-scholen een lwoo-aanwijzing aan op basis van recente, geldige gegevens. Aanmelden kan tot 11 maart. Bij leerlingen die voor ZIB vanwege Corona zijn aangemeld op basis van M7 toetsen, hebben vo-scholen dus de B8/M8-toetsen nodig of andere toetsen die toegestaan zijn, bv. een Drempelonderzoek. Deze kunnen al in het najaar van groep 8 worden afgenomen. Mocht dat door omstandigheden niet lukken en neemt de school toch pas in januari bv. M8 toetsen af? Dan zijn de uitslagen daarvan pas eind januari beschikbaar en kunnen ze nog niet mee in de definitieve OKR’en bij een aanmelding op een school voor praktijkonderwijs begin januari. Vermeld dan op het blad met de unieke code dat de uitslag van de M8-toets uiterlijk eind januari via Bijlagen en Documenten aan het dossier in OT zullen worden toegevoegd. Dan weet de vo-school voldoende. Voor ouders is het behulpzaam dat de basisschool deze informatie voor de vo-school meegeeft. Een vermelding op het blad met de unieke code is het makkelijkst. Zet dus wel het OKR op definitief, zodat de vo-school alvast de rest van het dossier kan inzien via de unieke code!