Zorgleerling in beeld

Onderzoekstraject ‘De zorgleerling in beeld’ (ZIB) richt zich op leerlingen in het basisonderwijs die mogelijk in aanmerking komen voor praktijkonderwijs of vmbo met leerwegondersteuning. Er wordt onderzoek gedaan naar leerniveau, IQ en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Informatie basisonderwijs

Draaiboek po - De zorgleerling in beeld

Wat moet u als basisschool doen voor leerlingen die deelnemen aan onderzoekstraject ‘De zorgleerling in beeld’ (ZIB).

Nuttige documentatie

Toestemmingsformulieren ouders

Privacy is een belangrijk aandachtspunt voor het uitwisselen van leerlinggegevens. De basisschool ziet er op toe dat zonder toestemming van ouders/verzorgers geen leerlinggegevens worden uitgewisseld tussen basisschool en vo-school. Er zijn twee toestemmingsformulieren.

Nuttige documentatie

Onderwijskundig rapport

De basisschool vult het onderwijskundig rapport (OKR) in voor alle leerlingen die de overstap maken naar het voortgezet onderwijs. Het OKR is onderdeel van de doorstroomprocedure. Als een leerling een advies krijgt voor praktijkonderwijs of vmbo met leerwegondersteuning wordt het addendum PrO-lwoo toegevoegd. Opstellen van OKR:
– Via een leerlingvolgsysteem, zoals ESIS of Parnassys
– Via Onderwijs Transparant; dit geldt alleen voor leerlingen die hebben meegedaan met onderzoekstraject ‘De zorgleerling in beeld’.
– Via een formulier (Word-bestand): op papier of digitaal

Melding terugtoetsen in Onderwijs Transparant

Als u de testgegevens van leerlingen invoert in Onderwijs Transparant, kunt u de melding krijgen dat u moet terugtoetsen of doortoetsen. De melding in Onderwijs Transparant belemmert u niet om het dossier compleet te maken. U kunt na de melding het dossier verder invullen.

Schooladviesformulier

Leerlingen die hebben deelgenomen aan ‘De zorgleerling in beeld’, kunnen alleen met het schooladviesformulier aangemeld worden voor een vo-school. Dit formulier kunt u maken in Onderwijs Transparant. De ouders dienen dit schooladviesformulier mee te nemen bij aanmelding voor een vo-school.

Brochures

Informatie voortgezet onderwijs

Draaiboek digitale aanmelding in vo

Wat moet u doen als vo-school voor de aanmelding van leerlingen die hebben deelgenomen aan onderzoekstraject ‘De zorgleerling in beeld’.

Nuttige documentatie

Schooladviesformulier

Leerlingen melden zich aan bij een vo-school met een schooladviesformulier. Als u het unieke nummer invoert in het digitale systeem Onderwijs Transparant, heeft u toegang tot de onderzoeksgegevens van de leerling. Hierin geeft u aan of u de leerling toelaat of afwijst.

Meest gestelde vragen

Algemeen

Voor basisschool

Voor vo-school