Zorgleerling in beeld

Onderzoekstraject ‘De zorgleerling in beeld’ (ZIB) is bedoeld voor leerlingen in het basisonderwijs die in het voortgezet onderwijs mogelijk in aanmerking komen voor praktijkonderwijs (pro) of vmbo met leerwegondersteuning (lwoo). Het is de eerste stap in het proces van De OverstapRoute. Deze stap staat ook op de OverstapRouteKaart voor ouders.

Actueel

Voorlichting over ZIB en ISK 18 en 25 mei 2022

Koers VO organiseert voorlichtingsbijeenkomsten over ZIB en ISK voor schooljaar 2022-2023. We combineren deze thema’s vanwege de overlap die er soms is en omdat de aanmelding voor ISK-testen bij de po-vo overstap in dezelfde omgeving van OnderwijsTransparant (OT) gebeurt. Er is volop gelegenheid voor het stellen van vragen.

Voor wie?
De voorlichting is primair bedoeld voor intern begeleiders en leerkrachten groep 7/8 van de basisscholen.
Vertegenwoordigers van scholen voor praktijkonderwijs, vmbo-scholen en ISK-scholen zijn echter van harte welkom om te horen wat er zoal gebeurt in groep 8 ter voorbereiding op deze overstap en om de po-collega’s na afloop te ontmoeten.

Data, tijdstip en locaties

  • 18 mei, 15.00 – 16.30 uur
    Theater Zuidplein, Gooilandsingel 95, Rotterdam
  • 25 mei, 15.00 – 16.30 uur
    Stichting Arminius, Museumpark 3, Rotterdam


Aanmelden
Aanmelden voor deze voorlichting kan via deze link.

Praktische informatie

Tekst

ZIB is een traject waarbij de basisschool een dossier (het OKR) van een leerling opmaakt voor de overstap naar school voor praktijkonderwijs of een vmbo-school met lwoo. Op basis van dit dossier (het OKR) kan een vo-school in de regio van Koers VO een pro-tlv of lwoo-aanwijzing aanvragen bij het samenwerkingsverband.

Doel van deze samenwerking is om de po-vo overstap van leerlingen met deze ondersteuningsbehoefte soepel te laten verlopen.

Koers VO houdt de landelijke criteria aan bij de beoordeling van deze aanvragen. De leerachterstanden bij de didactische gegevens zijn het eerste en belangrijkste criterium.

De vo-school heeft voor de aanvraag van een pro-tlv of lwoo-aanwijzing onderstaande gegevens nodig:

  • didactische gegevens
  • indien nodig sociaal-emotionele (SE) gegevens
  • IQ-gegevens

Didactische en SE-gegevens mogen op het moment van de aanvraag door de vo-school niet ouder dan 1 jaar zijn. IQ-gegevens mogen op het moment van de aanvraag door de vo-school niet ouder dan 2 jaar zijn.

Op blz. 4 van de procedure voor vo-scholen om een lwoo-aanwijzing aan te vragen staat toegelicht hoe de uitslag van SE-toetsen ingezet kunnen worden bij leerachterstanden die voldoen aan de lwoo-criteria en een IQ>90.

De basisschool neemt de didactische en eventueel sociaal-emotionele toetsen af. Toegestane toetsen voor de aanvraag van een pro-tlv of lwoo-aanwijzing staan in het Overzicht toegestane screenings- en testinstrumenten van de rijksoverheid. Dit overzicht wordt jaarlijks geactualiseerd.

Koers VO faciliteert via ZIB de benodigde IQ-testen, behalve als er al geldige IQ-gegevens in het dossier aanwezig zijn. Toegestane IQ-testen staan eveneens in genoemd overzicht. De werkwijze als er al geldige IQ-gegevens zijn, staat in onderstaand draaiboek.

Draaiboek ZIB 2022-2023 voor de basisscholen

In het draaiboek staat het tijdpad voor de basisscholen met de benodigde acties.

Nuttige documentatie

Nuttige documentatie

Opmerking: In september 2022 verschijnt het overzicht toegestane screenings- en testinstrumenten 2023-2024.

Nuttige documentatie

Tekst

Workshop ‘Adviseren in geval van twijfel lwoo/pro'

Door Koers VO worden elk najaar workshops ‘Adviseren in geval van twijfel lwoo/pro’ verzorgd (eventueel online) onder leiding van een ABT-lid en een Koersconsulent. Op deze plek staat t.z.t. een aanmeldlink. Onder het kopje Nuttige documentatie is de presentatie en opname van de workshop van 2020 en 2021 terug te zien.

Wat kan een vo-school met de uitslag van ZIB?

Een vo-school die pro of lwoo aanbiedt, krijgt hiervoor extra geld van de overheid. Daar is per leerling een pro-tlv of lwoo-aanwijzing voor nodig. De vo-school vraagt deze aan bij het samenwerkingsverband en kan hiervoor de onderzoeksgegevens uit het ZIB-traject gebruiken. Meer informatie voor vo-scholen is hier te vinden.

ISK of ZIB bij de overstap van po naar vo?

Als een leerling nog recht heeft op een schakelklas (ISK) in het vo – ook op het niveau van pro of vmbo – wordt er geen IQ-test binnen ZIB afgenomen, maar krijgt de leerling via Koers VO een aparte ISK-test. Bij twijfel over ZIB of ISK kan de basisschool een e-mail met deze vraag sturen naar deoverstaproute@koersvo.nl of inloggen in een online vragenuurtje.

Meer informatie over ISK, evenals de toestemmingsverklaring ouders voor deelname aan de ISK test, is te vinden op onze website. Het aanmeldformulier van de basisschool voor deze test staat in OT onder Zorgprocedure – Aanmeldingen ISK.

N.B. Aanmelden voor een IQ-test in het kader van ZIB gebeurt vóór 1 oktober. Aanmelden voor een ISK-test gebeurt – indien mogelijk – vóór 1 januari.

Optie: afname ADIT (of NIO) door de basisschool en niet via ZIB

Tekst

Basisscholen kunnen ervoor kiezen om de afname van de ADIT (of NIO) zelf te verzorgen, met een vergoeding van de kosten door Koers VO. Dit is aan (kwaliteits)voorwaarden verbonden, zie onderstaande beschrijving. Mocht uw basisschool besluiten zelf de ADIT (of NIO) af te willen en kunnen nemen, dan ontvangen we graag uiterlijk vrijdag 9 september een ondertekend deelnameformulier via een e-mail naar deoverstaproute@koersvo.nl.

N.B. Voor leerlingen bij wie de basisschool zélf een IQ-test afneemt, geldt de werkwijze in de beschrijving. Deze leerlingen worden niet voor ZIB aangemeld via OT. Het draaiboek ZIB geldt dus niet voor deze leerlingen en voor deze leerlingen wordt dus géén Overzicht Onderzoeksgegevens via een onderzoeksbureau opgemaakt. Wel moet het eigen traject afgerond zijn voordat de basisschool het definitieve schooladvies geeft, zodat de vo-school alle benodigde gegevens voor de aanvraag van een pro-tlv of lwoo-aanwijzing uit het OT-dossier van de leerling kan halen.

Nuttige documentatie

Vragen?

Tekst

Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen?

Onderaan deze pagina staan Veelgestelde vragen.

Voor overige vragen over ZIB (en De OverstapRoute, inclusief de overstap naar een ISK vo-school) kunt u terecht bij de  online vragenuurtjes die vanuit De OverstapRoute worden georganiseerd. Mailen kan naar deoverstaproute@koersvo.nl.

 

Contactgegevens 'De zorgleerling in beeld'

Tekst

Onderzoeksbureau CED-Groep
Tel.      06 – 382 426 35 (Hanke Geurts)
E-mail   zib@cedgroep.nl

Onderzoeksbureau Eenheid Zorg
Tel.      010 – 714 73 00 (Nadine de Boer)
E-mail   zib@eenheidzorg.nl

Onderzoeksbureau Magnoliahuis
Tel.      06 – 460 659 80 (Sharida Noormohamed)
E-mail   info@magnoliahuis.nl

Helpdesk OnderwijsTransparant (bij technische vragen)
Tel.      010 – 7142772
E-mail   regiorotterdam@otservicedesk.nl

Bureau Koers VO (Catharina Leeuwis en Margreet Clarijs)
Tel.      010 – 484 25 76
E-mail   deoverstaproute@koersvo.nl

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen