Toelating tot vso

Leerlingen die worden verwezen naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso3 en vso4) hebben een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig die is afgegeven door een samenwerkingsverband. Deze tlv vso kan alleen worden aangevraagd door een zorgplichtige school.

De zorgplichtige school kan een reguliere vo-school of een vso-school zijn. Dit is:

  • de school waarbij de leerling staat ingeschreven, of
  • de school waarbij de leerling schriftelijk is aangemeld en welke na onderzoek heeft vastgesteld dat de leerling een extra ondersteuningsbehoefte heeft.

Aanvraag tlv vso

Tekst

De school kan een tlv vso digitaal aanvragen via de 1-loketmodule van Onderwijs Transparant (zie handleiding op website OT).

Nuttige documentatie

Inloggen Onderwijs Transparant

Tekst

Tlv vso voor vo-leerling

Centrale aanmelding en toeleiding

Om de toeleiding naar het vso voor ouders, leerlingen en scholen zo makkelijk, duidelijk en zo snel mogelijk te maken hebben de samenwerkingsverbanden PPO Rotterdam, Koers VO, (v)so-besturen, (v)so-scholen en de gemeente Rotterdam de handen ineengeslagen.

Per 1 oktober 2021 is er een nieuwe procedure voor aanmelding en toeleiding naar (v)so ingericht: de centrale aanmelding en toeleiding. Eén centrale voordeur voor aanmelding, toeleiding en plaatsing op het vso, waarbij tegelijkertijd het proces m.b.t. de beoordeling en afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) door het ABT van Koers VO plaats vindt.

Live feedback

Er is sprake van een lerende invoering. Dit betekent dat alle betrokken partijen de komende periode intensief het traject zullen monitoren en evalueren en dat de procedure waar nodig aangepast kan worden. Klik hier om binnen enkele minuten uw ‘Live Feedback’ te geven.

Let op: vooralsnog geldt de nieuwe procedure (nog) niet voor aanmeldingen voor De Overstaproute (po-vso).

Recent adviesformulier vo-vso opvragen
De vo-school kan het meest recente adviesformulier vo-vso opvragen bij de eigen Koersconsulent of bij de Adviescommissie Beoordeling Toelaatbaarheid (ABT).

Vso3 en vso4

Tlv vso voor zittende vso-leerling

Tekst

Aanvraag tlv voor vso-leerling waarvan de toelaatbaarheid binnenkort afloopt

Vso3

Vso4

Tlv vso voor schoolverlater basisonderwijs

Tekst

Aanvraag tlv vso voor schoolverlater basisonderwijs die overstapt van bao/sbo/so naar vso.

Voordat u een aanvraag tlv-vso gaat doen voor leerlingen uit het basisonderwijs die zich bij uw school schriftelijk hebben aangemeld, stelt u zich de volgende vragen:

  1. Hebben ouders uw school als school van voorkeur aangegeven?
    Ouders dienen bij aanmelding aan te geven of zij hun kind aanmelden op meerdere scholen en welke school de school van voorkeur is. De school van voorkeur is zorgplichtig.
  2. Bij welk samenwerkingsverband moet u de tlv vso aanvragen?
    Het verantwoordelijke samenwerkingsverband voor het afgeven van een tlv vso voor schoolverlaters wordt bepaald aan de hand van de woonplaats van de leerling. Zie ook: Postcodes behorend tot regio Koers VO.

Vso3

Vso4

Tlv vso voor EMB-leerling

Tekst

Koers VO hanteert de landelijke definitie van ernstig meervoudig beperkte leerlingen: ‘Een leerling met een combinatie van een (zeer) ernstige verstandelijke beperking (IQ tot 35), een lichamelijke beperking en bijkomende stoornissen, voor wie naast extra ondersteuning in het onderwijs ook extra zorg nodig is en die aangemeld is of gaat worden bij een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs’.

Voor deze EMB-leerlingen kan een toelaatbaarheidsverklaring vso (tlv vso) aangevraagd worden door middel van het landelijk verstrekte aanvraagformulier EMB.

Tlv vso aanvragen voor EMB-leerling