Toelating tot vso

Leerlingen die worden verwezen naar het (voortgezet) speciaal onderwijs cluster 3 en 4 hebben een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig die is afgegeven door een samenwerkingsverband. Deze tlv vso kan alleen worden aangevraagd door een zorgplichtige school.

De zorgplichtige school kan een reguliere vo-school of een vso-school zijn. Dit is:

  • de school waarbij de leerling staat ingeschreven, of
  • de school waarbij de leerling schriftelijk is aangemeld en welke na onderzoek heeft vastgesteld dat de leerling een extra ondersteuningsbehoefte heeft.

Aanvraag tlv vso

Tekst

Vanaf 1 augustus 2015 kan de school een tlv vso alleen digitaal aanvragen via de 1-loketmodule van Onderwijs Transparant, zie ook Invulwijzer aanvraag tlv vso. Voor het verkrijgen van een inlogcode kan de school contact opnemen met het secretariaat van Koers VO, 010- 4842576.

Nuttige documentatie

Inloggen Onderwijs Transparant

Tekst

Tlv vso voor zittende vso-leerling

Tekst

Aanvraag tlv voor vso-leerling waarvan de toelaatbaarheid binnenkort afloopt

Cluster 3

Cluster 4

Tlv vso voor schoolverlater basisonderwijs

Tekst

Aanvraag tlv vso voor schoolverlater basisonderwijs die overstapt van bao/sbo/so naar vso.

Voordat u een aanvraag tlv-vso gaat doen voor leerlingen uit het basisonderwijs die zich bij uw school schriftelijk hebben aangemeld, stelt u zich de volgende vragen:

  1. Hebben ouders uw school als school van voorkeur aangegeven?
    Ouders dienen bij aanmelding aan te geven of zij hun kind aanmelden op meerdere scholen en welke school de school van voorkeur is. De school van voorkeur is zorgplichtig.
  2. Bij welk samenwerkingsverband moet u de tlv vso aanvragen?
    Het verantwoordelijke samenwerkingsverband voor het afgeven van een tlv vso voor schoolverlaters wordt bepaald aan de hand van de woonplaats van de leerling. Zie ook: Postcodes behorend tot regio Koers VO.

Cluster 3

Cluster 4

Tlv vso voor EMB-leerling

Tekst

Koers VO volgt de volgende definitie van ernstig meervoudig beperkte leerlingen: ‘leerlingen met een IQ tot 35 in combinatie met een lichamelijke beperking en bijkomende stoornissen en voor wie naast extra ondersteuning in het onderwijs ook extra zorg nodig is in de vorm van een indicatie Wet langdurige zorg (Wlz) of een andere zorgindicatie’.

Voor deze EMB-leerlingen kan een toelaatbaarheidsverklaring vso (tlv vso) aangevraagd worden aan de hand van het landelijk verstrekte aanvraagformulier. Koers VO geeft voor deze leerlingen eenmalig een tlv af tot en met het schooljaar waarin de leerling 18 jaar wordt, waardoor tot die tijd geen herbeoordeling voor een tlv hoeft plaats te vinden.

Daarnaast worden in de brief van PO- en VO-raad twee aanvullende definities van EMB-leerlingen aangegeven (type B- en C-leerlingen). Koers VO volgt deze extra definities niet, omdat de ondersteuningsbehoefte en het uitstroomperspectief van deze leerlingen mogelijk nog verandert. Voor dit type leerlingen geldt de reguliere aanvraag voor een tlv vso.

Tlv vso aanvragen voor EMB-leerling