Toelating tot vso

Leerlingen die worden verwezen naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso3 en vso4) hebben een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig die is afgegeven door een samenwerkingsverband. Deze tlv vso kan alleen worden aangevraagd door een zorgplichtige school.

De zorgplichtige school kan een reguliere vo-school of een vso-school zijn. Dit is:

  • de school waarbij de leerling staat ingeschreven, of
  • de school waarbij de leerling schriftelijk is aangemeld en welke na onderzoek heeft vastgesteld dat de leerling een extra ondersteuningsbehoefte heeft.

Aanvraag tlv vso

Tekst

De school kan een tlv vso digitaal aanvragen via de 1-loketmodule van Onderwijs Transparant (zie handleiding op website OT). Voor het verkrijgen van een inlogcode kan de school contact opnemen met het secretariaat van Koers VO, 010- 4842576.

Nuttige documentatie

Inloggen Onderwijs Transparant

Tekst

Tlv vso voor zittende vso-leerling

Tekst

Aanvraag tlv voor vso-leerling waarvan de toelaatbaarheid binnenkort afloopt

Vso3

Vso4

Automatische verlenging tlv met einddatum 31 juli 2021

Het ministerie van OCW is met de Sectorraad Gespecialiseerd Onderwijs (GO), PO-Raad en met de koepels van de PO- en VO-samenwerkingsverbanden (Sectorraad swv vo en netwerk LPO) tot overeenstemming gekomen om dit schooljaar de procedures voor herindicaties van toelaatbaarheidsverklaringen (tlv’s) te vereenvoudigen ten behoeve van lastenverlichting in coronatijd: tlv’s die dit jaar herbeoordeeld moeten worden kunnen simpel verlengd worden tot 31 juli 2022.  Voor meer informatie, zie onderstaand mailbericht.

Indien u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft kunt u deze rechtstreeks aan ons stellen via abtvso@koersvo.nl

Mailbericht 28-04-2021

Tlv vso voor schoolverlater basisonderwijs

Tekst

Aanvraag tlv vso voor schoolverlater basisonderwijs die overstapt van bao/sbo/so naar vso.

Voordat u een aanvraag tlv-vso gaat doen voor leerlingen uit het basisonderwijs die zich bij uw school schriftelijk hebben aangemeld, stelt u zich de volgende vragen:

  1. Hebben ouders uw school als school van voorkeur aangegeven?
    Ouders dienen bij aanmelding aan te geven of zij hun kind aanmelden op meerdere scholen en welke school de school van voorkeur is. De school van voorkeur is zorgplichtig.
  2. Bij welk samenwerkingsverband moet u de tlv vso aanvragen?
    Het verantwoordelijke samenwerkingsverband voor het afgeven van een tlv vso voor schoolverlaters wordt bepaald aan de hand van de woonplaats van de leerling. Zie ook: Postcodes behorend tot regio Koers VO.

Vso3

Vso4

Tlv vso voor EMB-leerling

Tekst

Koers VO hanteert de landelijke definitie van ernstig meervoudig beperkte leerlingen: ‘Een leerling met een combinatie van een (zeer) ernstige verstandelijke beperking (IQ tot 35), een lichamelijke beperking en bijkomende stoornissen, voor wie naast extra ondersteuning in het onderwijs ook extra zorg nodig is en die aangemeld is of gaat worden bij een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs’.

Voor deze EMB-leerlingen kan een toelaatbaarheidsverklaring vso (tlv vso) aangevraagd worden door middel van het landelijk verstrekte aanvraagformulier EMB.

Tlv vso aanvragen voor EMB-leerling