Samen een plek organiseren

Samen hebben we de ambitie dat alle leerlingen tijdig op de juiste plek komen. Wat doet de school, het schoolbestuur en wat doet Koers VO?

Zorgplicht

Tekst

Met de invoering van passend onderwijs is er sprake van de zorgplicht. Deze formele zorgplicht ligt bij de school van aanmelding. Daarnaast werken scholen samen in een samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor het scheppen van de juiste randvoorwaarden wat betreft zorgplicht. Bij Koers VO zeggen we dan: ‘We helpen elkaar en zeggen geen nee’. Daarnaast worden er door Koers VO ondersteunende activiteiten georganiseerd om elkaar te helpen. Ook voor leerlingen die buiten de formele zorgplicht vallen is het natuurlijk van belang dat ze tijdig op de juiste plek komen. Dit valt in formele zin buiten de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband. Voor deze groep ligt het initiatief bij de lokale partijen om hier samen aan te werken. Je zou kunnen zeggen dat het hier gaat om een morele zorgplicht.

Aanmelding op een v(s)o-school

Tekst

Sinds 2015 zijn scholen wettelijk zorgplichtig voor elke leerling die extra ondersteuning nodig heeft. Dit betekent dat als u constateert dat een leerling –die zich schriftelijk heeft aangemeld bij uw school- extra ondersteuning nodig heeft, u dan verplicht bent een passend aanbod te doen voor deze leerling. Hetzij op uw eigen school, al dan niet met hulp van anderen, hetzij op een andere school. Scholen hebben zorgplicht voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso), leerlingen in het praktijkonderwijs, leerlingen in het vmbo met leerwegondersteuning (vmbo met lwoo) en leerlingen die extra ondersteuning krijgen.

Plaatsingsoverleg

Tekst

Als het moeilijk is voor een school om een leerling geplaatst te krijgen op een andere school, kan de leerling ingebracht worden in een regionaal plaatsingsoverleg: plaatsingsoverleg Noord of plaatsingsoverleg Zuid. Het plaatsingsoverleg is een instrument van Samenwerkingsverband Koers VO dat ingezet wordt als scholen er in onderling overleg niet uitkomen. Doel is om met scholen samen een passende onderwijsplek te vinden voor de ingebrachte leerlingen. De school die de leerling inbrengt is de casusmanager. Er kunnen leerlingen ingebracht worden die afkomstig zijn van het primair onderwijs (po), leerlingen die tussentijds instromen vanuit verschillende leerjaren van het voortgezet onderwijs (vo) en thuiszitters.

Praktische informatie

Rapportage