Samen een plek organiseren

Samen hebben we de ambitie dat alle leerlingen tijdig op de juiste plek komen. Wat doet de school, het schoolbestuur en wat doet Koers VO?

Zorgplicht

Tekst

Met de invoering van passend onderwijs is er sprake van de zorgplicht. Deze formele zorgplicht ligt bij de school van aanmelding. Daarnaast werken scholen samen in een samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor het scheppen van de juiste randvoorwaarden wat betreft zorgplicht. Bij Koers VO zeggen we dan: ‘We helpen elkaar en zeggen geen nee’. Daarnaast worden er door Koers VO ondersteunende activiteiten georganiseerd om elkaar te helpen. Ook voor leerlingen die buiten de formele zorgplicht vallen is het natuurlijk van belang dat ze tijdig op de juiste plek komen. Dit valt in formele zin buiten de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband. Voor deze groep ligt het initiatief bij de lokale partijen om hier samen aan te werken. Je zou kunnen zeggen dat het hier gaat om een morele zorgplicht.

Aanmelding op een v(s)o-school

Tekst

Sinds 2015 zijn scholen wettelijk zorgplichtig voor elke leerling die extra ondersteuning nodig heeft. Dit betekent dat als u constateert dat een leerling –die zich schriftelijk heeft aangemeld bij uw school- extra ondersteuning nodig heeft, u dan verplicht bent een passend aanbod te doen voor deze leerling. Hetzij op uw eigen school, al dan niet met hulp van anderen, hetzij op een andere school.

Scholen hebben zorgplicht voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso), leerlingen in het praktijkonderwijs, leerlingen in het vmbo met leerwegondersteuning (vmbo met lwoo) en leerlingen die extra ondersteuning krijgen.

Aanmelden op een vo- of vso-school

Hoe werkt de overstap van basisonderwijs naar voortgezet (speciaal) onderwijs?

Tekst

Er zijn vier verschillende situaties:

Een reguliere schoolverlater basisonderwijs meldt zich aan bij een vo-school

 1. Ouders en leerling melden leerling aan bij de vo-school van eerste voorkeur met de code die in het schooladviesformulier staat.
 2. De vo-school zorgt dat de code wordt ingevoerd in de  POVO module van Onderwijs Transparant.
 3. De vo-school beoordeelt of ze de leerling aanneemt of afwijst.
 4. Als de vo-school de leerling afwijst, gaan ouders en leerling met het schooladviesformulier en de code naar een andere vo-school om de leerling aan te melden.

Een schoolverlater basisonderwijs die extra ondersteuning nodig heeft, meldt zich aan bij een vo-school

 1. Ouders en leerling melden leerling aan bij de vo-school van eerste voorkeur met de code die in het schooladviesformulier staat.
 2. De school zorgt dat de code wordt ingevoerd in de POVO module van Onderwijs Transparant.
 3. De vo-school stelt samen met de ouders vast dat de leerling behoefte heeft aan extra ondersteuning op de school: er zijn op verschillende terreinen aanpassingen nodig om het leren op de school mogelijk te maken.
 4. De school heeft zorgplicht voor de leerling. De school neemt de leerling aan of zoekt naar een passende plek op een andere school (duurt 6 weken, met een maximale verlening tot 10 weken als nader onderzoek noodzakelijk is).

A) Leerling wordt aangenomen
De vo-school stelt een ontwikkelingsperspectiefplan (opp) op om de passende aanpak op school vast te leggen. De school gaat planmatig aan de slag om ervoor te zorgen dat de leerling kan leren en ontwikkelen in de setting van de school.

B) Leerling wordt doorverwezen en geplaatst op:
een andere vo-school
De vo-school verwijst de leerling door en zorgt dat de leerling geplaatst wordt op een andere vo-school. Deze vo-school krijgt dan zorgplicht voor de leerling.
een vso-school
De vo-school verwijst de leerling door naar het vso en vraagt een tlv vso aan. Als de leerling op een vso-school geplaatst is, krijgt deze vso-school zorgplicht voor de leerling.


Als het de school niet lukt om de leerling te plaatsen op een andere school, kan de leerling ingebracht worden in het plaatsingsoverleg.

Een schoolverlater basisonderwijs meldt zich aan voor vmbo met lwoo of praktijkonderwijs

 1. Basisschool meldt leerling aan voor deelname aan onderzoekstraject De zorgleerling in beeld (ZIB). Gegevens van de leerling worden ingevoerd in ZIB-module van POVO in Onderwijs Transparant
 2. Onderzoeksbureau test de leerling: advies wordt toegevoegd aan dossier van leerling.
 3. Ouders en leerling melden leerling aan bij vmbo met lwoo of praktijkonderwijs met de code die in het schooladviesformulier staat
 4. De school zorgt dat de code wordt ingevoerd in 1-loket module van POVO in Onderwijs Transparant; en ziet de testgegevens van ZIB.
 5. De school heeft zorgplicht voor de leerling. De school neemt de leerling aan of zoekt naar een passende plek op een andere school (duurt 6 weken, met een maximale verlening tot 10 weken als nader onderzoek noodzakelijk is).

A) Leerling wordt aangenomen:
School vraagt aanwijzing lwoo of tlv pro aan
Het College van Bestuur van Samenwerkingsverband Koers VO neemt binnen acht weken een besluit; dit wordt per post naar de ouders gestuurd en per e-mail naar de contactpersoon van de school.
Praktijkschool stelt een ontwikkelingsperspectiefplan (opp) op om de passende aanpak op school vast te leggen.

B) Leerling wordt doorverwezen en geplaatst op:
een andere school
De school verwijst de leerling door en zorgt dat de leerling geplaatst wordt op een andere school. Deze school krijgt dan zorgplicht voor de leerling.
een vso-school
De school verwijst de leerling door naar het vso en vraagt een tlv vso aan. Als de leerling op een vso-school geplaatst is, krijgt deze vso-school zorgplicht voor de leerling.


Als het de school niet lukt om de leerling te plaatsen op een andere school, kan de leerling ingebracht worden in het plaatsingsoverleg.

Een schoolverlater basisonderwijs meldt zich aan bij een vso-school

Een leerling kan aangemeld worden voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso):

 • als een leerling ondersteuning nodig heeft vanwege een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en/of chronische ziekte (cluster 3).
 • als een leerling ondersteuning nodig heeft vanwege gedrags- en/of psychiatrische problematiek (cluster 4).

Plaatsingsoverleg

Tekst

Als het moeilijk is voor een school om een leerling geplaatst te krijgen op een andere school, kan de leerling ingebracht worden in een regionaal plaatsingsoverleg: plaatsingsoverleg Noord of plaatsingsoverleg Zuid. Het plaatsingsoverleg is een instrument van Samenwerkingsverband Koers VO dat ingezet wordt als scholen er in onderling overleg niet uitkomen. Doel is om met scholen samen een passende onderwijsplek te vinden voor de ingebrachte leerlingen. De school die de leerling inbrengt is de casusmanager. Er kunnen leerlingen ingebracht worden die afkomstig zijn van het primair onderwijs (po), leerlingen die tussentijds instromen vanuit verschillende leerjaren van het voortgezet onderwijs (vo) en thuiszitters.

Praktische informatie

Rapportage