Aanpak thuiszitters

Elke leerling een passende plek is de hoofddoelstelling van passend onderwijs. Thuiszitten moet worden voorkomen. Maar hoe doen we dat? Als samenwerkingsverband zeggen we dan: we helpen elkaar en zeggen geen nee. Soms vraagt het vinden van een passende oplossing een aanpak waar ook andere partijen een verantwoordelijkheid en actieve taak in hebben. Omdat de achtergrond van thuiszitten niet altijd onderwijs-gerelateerd is, werken we samen met de gemeenten.

Aanpak thuiszittende leerlingen regio Rotterdam

Tekst

Er is een Protocol Thuiszitters regio Rotterdam opgesteld om met elkaar aan de slag te gaan. Het protocol kan gebruikt worden om ervaring mee op te doen en om in het achterhoofd te houden als gedragsovereenkomst. Samen spannen we ons in om thuiszitters te voorkomen. Als een leerling toch thuis komt te zitten, dan is ook school nadrukkelijk aan zet. De school werkt hierbij samen met partners om snel tot een goede aanpak te komen.

Nuttige documentatie

School meldt formele thuiszitter bij Koersloket

Tekst

Een van de doelstellingen van het protocol is om het aantal thuiszitters beter in beeld te krijgen. Afspraak is dan ook dat scholen alle formele thuiszitters (meer dan 4 weken ongeoorloofd verzuim) bij hun Koersconsulent melden. Daarnaast meldt de school verzuimende leerlingen in het Verzuimloket van DUO.

Taskforce Thuiszitters Rotterdam

Tekst

In de meeste gevallen lukt het om binnen een paar weken een oplossing te vinden voor een thuiszittende leerling. Voor een kleine groep leerlingen is het probleem lastiger om op te lossen. In Rotterdam kan voor deze leerlingen de Taskforce Thuiszitters ingezet worden. Vertegenwoordigers van scholen, jeugdhulp en gemeente zorgen er samen voor dat de leerling op een passende onderwijsplaats start binnen tien weken.

Hoe wordt een casus opgeschaald naar Tasforce Thuiszitters Rotterdam?

Factsheet

G4 Thuiszittersaanpak

Tekst

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht (G4) en acht samenwerkingsverbanden, waaronder Samenwerkingsverband Koers VO, willen ervoor zorgen dat het aantal kinderen dat niet naar school gaat, fors daalt. De G4 thuiszittersaanpak is de vertaalslag van de landelijke thuiszitterspact naar een pact op het niveau van de grootste vier steden van Nederland. De Gemeente Rotterdam en Samenwerkingsverband Koers VO hebben met Amsterdam, Den Haag en Utrecht afgesproken gezamenlijk vorm te geven aan een aanpak op het terrein van voorkomen en terugdringen van thuiszitten. Hoewel sprake is van een gezamenlijke ambitie, wordt de aanpak per stad afgestemd op de lokale situatie, zie ook nieuwsbericht Rijksoverheid.

Nuttige documentatie