Project Versterk ondersteuning

Koers VO is gestart met het project ‘Versterking ondersteuningsteam op school’. Samenwerkingsverband Koers VO wil met dit project scholen helpen om het ondersteuningsteam te versterken en verder te ontwikkelen. Doel is om het bestaande te versterken en aan te sluiten bij wat de school nodig heeft; de school voelt zich gesteund in het omgaan met verschillen en begeleiden van een leerling met (extra) ondersteuningsbehoeften.

Versterking ondersteuningsteam op reguliere vo-school

Tekst

Koers VO wil met scholen en gemeenten op een creatieve en doelbewuste manier het ondersteuningsteam op reguliere vo-scholen verder versterken.

Dit vereist een ondersteuningsteam:

  • Dat met vaste gezichten en onder regie van de zorg-/ ondersteuningscoördinator samenwerkt vanuit de domeinen onderwijs, jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg en veiligheid.
  • Waarin men elkaars expertise en inzet van eventuele extra hulp optimaal benut ten behoeve van de ontwikkeling en het schoolsucces van de leerling.
  • Waarbij de docent het gevoel heeft er niet alleen voor te staan.

Nulmeting

Tekst

De ondersteuningsteams op scholen verschillen qua samenstelling en werkwijze. Om in het project aan te sluiten op de situatie van scholen is een nulmeting uitgezet. Deze gegevens vormen een basis voor acties die dit schooljaar vanuit het project zullen worden ingezet.

Rapportage Nulmeting

Activiteiten

Kennisateliers zorgcoördinatoren

De werkateliers zijn omgevormd naar kennisateliers. Centraal staat het van en met elkaar leren. De zorgcoördinatoren en externe genodigden bepalen samen de inhoud van de kennisateliers.

In gesprek met directies

Per subregio is kort met directies gesproken over het project. Hierbij kwam o.a. de invulling van de schakelrol tussen scholen en wijkteams (verbindingsofficier) aan de orde. Deze blijkt niet in alle subregio’s even goed te lopen. Aandachtspunten hieromtrent worden meegenomen in gesprekken met gemeenten en in het overleg van het College van Bestuur van Koers VO met schoolbestuurders.

Werkgroep BPO

Als gevolg van de afbouw van de huidige inkoop van de Begeleiding Passend Onderwijs (BPO) bij de aanbieders Scoor, Yulius en Horizon groeit Koers VO geleidelijk toe naar een situatie in augustus 2019 waarin elke school van Koers VO een BPO-vergoeding ontvangt. Samen met vertegenwoordigers vanuit de scholen is tijdens een aantal werksessies nagedacht over de vraag hoe de kwaliteit van BPO in de toekomst gerealiseerd kan worden.

Nuttige documentatie