Project Toekomst lwoo

Een van de belangrijke onderwerpen binnen ons samenwerkingsverband is de toekomst lwoo. Sinds januari 2016 zijn de ondersteuningsmiddelen voor lwoo en praktijkonderwijs toegevoegd aan het budget lichte ondersteuning van het samenwerkingsverband. Bovendien heeft het kabinet het voornemen om de landelijke criteria voor lwoo, de duur van de toewijzing lwoo en de lwoo-licenties los te laten. Dit geeft onzekerheden, maar biedt tegelijkertijd mogelijkheden om te zoeken naar nieuwe werkwijzen.

Verkenning

Tekst

Inmiddels is het project ‘Toekomst lwoo binnen Koers VO’ gestart. Een belangrijk onderdeel van de projectopdracht is te komen tot een gedragen voorstel voor een meerjarige verdeling van het lwoo-deel binnen de lichte ondersteuningsmiddelen. In de huidige fase staat de verkenning van een variant ‘geen aanwijzing lwoo’ centraal. Een beschrijving van deze variant, is te vinden in de brochure ‘Op weg naar nieuw beleid lwoo’.

Kerngroep

Elk bestuur is gevraagd om één of twee mensen af te vaardigen om mee te denken in de kerngroep. De kerngroep verzamelt vragen en kijkt naar verschillende scenario’s. Hierbij is in ieder geval aandacht voor: het effect op het budget dat naar de individuele scholen gaat én het effect op de mogelijkheden van de school om passende ondersteuning te (blijven) bieden. De kerngroep staat voor de uitdaging om een stabiel verdeelmodel te vinden, waarbij de benodigde ondersteuning voor leerlingen gewaarborgd blijft.

Directiebijeenkomst

Op donderdagmiddag 27 oktober zijn de eerste bevindingen van het project gedeeld met de directeuren van vmbo-scholen in onze regio. Na een presentatie over de aanleiding en de bevindingen van het project, volgden gesprekken over vijf vraagstukken. Het verslag van deze bijeenkomst is hieronder te vinden.

Voor meer informatie over dit project, kunt u contact opnemen met Marijke Terwisscha van Scheltinga, terwisscha@koersvo.nl of 010-4842576.

Nuttige documentatie