Ondersteuning binnen vo-school

Elke school in ons samenwerkingsverband biedt goed onderwijs en basisondersteuning voor alle leerlingen in de school. Daarnaast is er basisplusondersteuning voor leerlingen die iets meer nodig hebben om onderwijs te volgen. Voor een klein deel van de leerlingen is extra ondersteuning nodig.

School heeft regie over extra ondersteuning

Tekst

U bepaalt als vo-school zelf wanneer de leerling extra ondersteuning nodig heeft die afwijkt van de standaardaanpak van uw school. Extra ondersteuning kan geboden worden in de vorm van maatwerk voor een individuele leerling of een groepsarrangement (aanpak voor een groep leerlingen). Kenmerkend voor extra ondersteuning is dat er op meerdere van de volgende 5 aspecten ondersteuning nodig is: aandacht (groepsgrootte en/of inzet assistent), inzet materialen, aanpassing ruimte, inzet expertise en samenwerking met externe organisaties.

Als u constateert dat er sprake is van extra ondersteuning binnen uw schoolsetting, dan stelt u in overleg met de ouders een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op voor de leerling.

Praktische handreiking

Uw school brengt passend onderwijs in de praktijk. Om stil te staan bij uw aanpak kunt u de Praktische Handreiking ‘Ondersteuningsstructuur op school’ gebruiken. Het is een middel om het gesprek over passend onderwijs op uw school te voeren aan de hand van twee uitgangspunten en tien bouwstenen. De gesprekstool geeft richting bij het gesprek binnen uw school én tussen scholen en andere partners.

Nuttige documentatie

Samenwerken met kernpartners van ondersteuningsteam

Tekst

Het ondersteuningsteam is een netwerk van vaste personen (kernpartners) die ondersteuning kunnen bieden op school. Deze kernpartners vertegenwoordigen de 4 domeinen: onderwijsondersteuning, jeugdhulp, gezondheid en veiligheid. De begeleider passend onderwijs (BPO-er) vertegenwoordigt het domein onderwijsondersteuning binnen het ondersteuningsteam.

Tekst

Talkshow Bij ons op Koers

Hulp van Visio en Auris op uw school - hoe werkt dat?

Leerlingen, ambulant begeleiders en een ondersteuningscoördinator vertellen over de hulp van Visio en Auris op een reguliere vo-school.

Inzet Expertisepool, Visio, Auris, ECZO en LWOE

Tekst

Voor sommige leerlingen heeft uw school inzet van specialistische expertise nodig. Uw school kan voor advies en ondersteuning terecht bij: Expertisepool (cluster 3), Visio (cluster 1) en Auris (cluster 2).

Expertisepool (cluster 3)

Visio - visuele beperking

Tekst

Bekijk het filmpje over Visio Ambulante Onderwijskundige Begeleiding.

Auris - auditieve en communicatieve beperking

Expertise voor zieke leerlingen

Voor specialistische expertise voor zieke leerlingen kunt u terecht bij: Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Rotterdam (ECZO) Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Rotterdam heeft de kennis en ervaring in huis, die nodig zijn voor een goede begeleiding van een zieke leerling. Scholen in Rotterdam en wijde omgeving kunnen hier ondersteuning vragen, wanneer ze te maken krijgen met een zieke leerling. Ook zieke leerlingen zelf en hun ouders kunnen met vragen en problemen bij Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Rotterdam terecht. Landelijk werkverband onderwijs en epilepsie (LWOE) De onderwijskundig begeleiders van het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE) adviseren en begeleiden kinderen en jongeren met epilepsie in heel Nederland. Samen met de betrokken leerkracht(en), intern begeleiders, schoolleiders, medische professionals en de ouders van deze leerlingen wordt een doelgerichte aanpak opgesteld.

Leerling doorverwijzen als ondersteuning niet passend is

Tekst

Als de extra ondersteuning op de vo-school niet meer passend is, kan de school de leerling doorverwijzen naar een andere reguliere vo-school. Als blijkt dat de leerling meer intensieve ondersteuning nodig heeft, is de school verplicht om de Koersconsulent in te schakelen. Uitsluitend na advies van de Koersconsulent kan de leerling in aanmerking komen voor  ondersteuning buiten het regulier onderwijs: OPDC of vso. Microsoft Word - Plaatje onderwijsondersteuning - 15 juli 2014 Klik op plaatje voor vergroting.