Inschakelen Koersconsulent

Alle scholen die aangesloten zijn bij Samenwerkingsverband Koers VO hebben een vaste consulent van het Koersloket. Welke hulp biedt uw consulent van het Koersloket? En wanneer is het verplicht om de Koersconsulent in te schakelen?

Welke hulp biedt de Koersconsulent?

Tekst

Op elke school wordt gewerkt met een ondersteuningsteam, waar de begeleider passend onderwijs onderdeel van is. In het ondersteuningsteam worden o.a. afspraken gemaakt over de inzet van (extra) ondersteuning. Daarnaast heeft uw school een vaste consulent van het Koersloket die hulp biedt bij problemen die uw school overstijgen. Deze Koersconsulent is niet alleen onafhankelijk, maar heeft ook een helicopterview. Bovendien hebben de Koersconsulenten met elkaar veel kennis in huis en beschikken over een groot netwerk. Zo zijn er afspraken met vso-scholen cluster 1 en 2, Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Rotterdam en Landelijk Werkverband voor Onderwijs en Epilepsie en de samenwerkingsverbanden voor primair onderwijs.

Uw school (de zorgcoördinator) kan met de volgende vragen of voor consultatie terecht bij de Koersconsulenten:

  • leerlingen waar u zich zorgen over maakt en zelf (nog) geen oplossing weet;
  • leerlingen waarbij u –na raadplegen van uw BPO-er- nog zoekend bent naar de juiste aanpak;
  • leerlingen waar inzet vanuit de expertisepool (expertise cluster 3 LZ/LG/MG) gewenst is;
  • leerlingen die door problemen dreigen af te stromen of uit te vallen (dreigende thuiszitters);
  • leerlingen waarvoor een andere onderwijsplek meer passend lijkt

Verplicht inschakelen van Koersconsulent

Tekst

In een aantal gevallen is het verplicht om de Koersconsulent in te schakelen in verband met hun poortwachtersfunctie. Uitsluitend na advies van de Koersconsulent is het mogelijk om:

  1. een leerling aan te melden voor een tijdelijke lesplaats op het OPDC (voorheen OOVR);
  2. een toelaatbaarheidsverklaring vso aan te vragen voor een leerling die onderwijs op een vso-school cluster 3 of 4 nodig heeft.

Aanpak thuiszitters

Tekst

In het kader van het Protocol Thuiszitters meldt uw school leerlingen bij het Koersloket die 4 weken thuiszitten. Verzoek is om niet te wachten tot de leerling een ‘formele thuiszitter’ is, maar al tijdig uw Koersconsulent te benaderen, zodat er samen gezocht kan worden naar een passende oplossing.

Wie is mijn Koersconsulent?

Nuttige documentatie