De OverstapRoute

Naar het voortgezet onderwijs in de regio Koers VO

In De OverstapRoute vindt u de afspraken die de schoolbesturen in Rotterdam en omgeving hebben gemaakt over de overstap naar de middelbare school.

Hier kunt u lezen wat er van u als basisschool, middelbare school of als ouder wordt verwacht. In de OverstapRouteKaart ziet u in één oogopslag de stappen die nodig zijn om een kind aan te melden.

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen via deoverstaproute@koersvo.nl of
010-4842576.

Beschikbare brugklasplekken reguliere vo-scholen

Tekst

In onderstaand overzicht staat welke scholen nog plekken in klas 1 beschikbaar hebben. Dit is gebaseerd op de informatie die de vo-scholen geregistreerd hebben in Onderwijs Transparant. Koers VO is niet verantwoordelijk voor de gegevens. Het is altijd aan te raden om navraag te doen bij de betreffende vo-school voor de actuele stand van zaken.

Nuttige documentatie

De OverstapRoute 2020-2021

Tekst

N.B. De documenten en materialen van De OverstapRoute 2021-2022 plaatsen we in september, na de zomervakantie. We sturen naar alle po- en vo-scholen ook een pakket met het OverstapRoute boekje, de poster met de OverstapRouteKaart en de ansichtkaarten voor leerlingen en ouders met de OverstapRoute. De (reguliere) aanmeldperiode vindt volgend schooljaar plaats van 21 februari tot en met 18 maart 2021!

Nuttige documentatie

De OverstapRouteKaart

Tekst

* Filmpje OverstapRoute – uitleg voor ouders

Adviesplatform

Tekst

Het Adviesplatform van De OverstapRoute bestaat uit vertegenwoordigers van schoolbesturen po en vo, samenwerkingsverbanden po, ouderorganisatie(s) en gemeente(n) uit het werkgebied van Koers VO. Dit platform adviseert het college van bestuur van Koers VO gevraagd en ongevraagd op strategisch en beleidsmatig niveau over het beheer en de ontwikkeling van De OverstapRoute. De besluitvorming over De OverstapRoute ligt bij het college van bestuur van Koers VO, waarbij enkel onderbouwd afgeweken wordt van de door het Adviesplatform gegeven adviezen.

Nuttige documentatie

Checklist toelatingsprocedure vo

Nuttige documentatie

Tafeltjesmiddag po-vo

Tekst

Jaarlijks organiseert Koers VO, samen met PPO Rotterdam en de gemeente Rotterdam, een tafeltjesmiddag. De tafeltjesmiddag is een centraal moment waar po-scholen een mondelinge toelichting kunnen geven op het OKR voor leerlingen die naar een Rotterdamse vo-school overstappen. De werkwijze is vergelijkbaar met de 10-minuten gesprekken die u met leerlingen/ouders heeft. Het gaat om leerlingen bij wie de toelichting op het OKR echt een aanvulling geeft, zodat zij een goede start kunnen maken op de vo-school. Voor leerlingen die complexere ondersteuningsvragen hebben, is er waarschijnlijk tijdens de intakeprocedure al contact geweest tussen de scholen. Het is belangrijk om te blijven doen wat al werkt in de praktijk, en bestaande contacten en activiteiten te behouden. De tafeltjesmiddag is bedoeld als aanvulling hierop. Op 16 juni 2021 staat de volgende tafeltjesmiddag gepland, die online georganiseerd wordt. De basisscholen en middelbare scholen zijn inmiddels benaderd om hun deelname respectievelijk hun beschikbaarheid op te geven.

Nuttige documentatie

Klachten

Tekst

Soms loopt de overstap naar de middelbare school en/of de communicatie hierover niet soepel. Bespreek dit dan met de betreffende school (of het schoolbestuur). Als uw ervaringen specifiek gaan over De OverstapRoute, dan horen wij dit graag via deoverstaproute@koersvo.nl. Een klacht indienen over De OverstapRoute kan ook, gebruik dan onderstaand formulier. De klachtenregeling staat beschreven in onderstaande bijlage.

Nuttige documentatie