De OverstapRoute

Naar het voortgezet onderwijs in de regio Koers VO

In De OverstapRoute vindt u de afspraken die de schoolbesturen in Rotterdam en omgeving hebben gemaakt over de overstap naar de middelbare school.

In schooljaar 2022-2023 is de reguliere aanmeldperiode van 20 februari t/m 17 maart 2023. De centrale loting is op 23 maart 2023.

Ouderpagina De OverstapRoute

Tekst

Ga naar de ouderpagina over De OverstapRoute voor informatie voor ouders.

Actueel

Aanmelding OT training

OT training voor vo-scholen – maandag 10 oktober

 • Vo-rol (14.00 – 15.00 u) Aanmelden voor dit gedeelte van de training kan via deze link.
 • Zorgplichttools (15.15 – 16.00 u)
  Aanmelden voor dit gedeelte van de training kan via deze link.

 

POVO Conferentie - 12 oktober 2022

Op 12 oktober is de POVO Conferentie.

Actueel overzicht beschikbare brugklasplekken

Tekst

Op deze plek plaatsen we regelmatig een overzicht van scholen en klassen waar nog brugklasplekken beschikbaar zijn.

Nuttige documentatie

Online vragenuurtje

Tekst

Vanaf maandag 29 augustus is weer iedere maandag van 13.00 – 14.00 uur gelegenheid online uw vragen te stellen over De OverstapRoute. Dit kan via deze link naar Teams.

De OverstapRoute 2022-2023

Tekst

Hieronder vindt u de materialen van De OverstapRoute. Informatie over loting volgt in februari 2023.

Materialen - De OverstapRoute

Materialen voor communicatie met ouders

De OverstapRouteKaart met toelichting voor ouders

De OverstapRouteKaart brengt de overstap naar de middelbare school stap voor stap in beeld. Download de kaart met toelichting.

Nuttige documentatie

Aanbod middelbare scholen

Alle v(s)o-scholen in de regio Rotterdam zijn te vinden op de website www.koersvo.schoolprofielen.nlOuders, basisscholen en middelbare scholen kunnen hier terecht voor informatie over de onderwijs- en ondersteuningsaanpak van v(s)o-scholen.

Toolbox voor scholen

Tekst

In de toolbox vindt u berichten, plaatjes en filmpjes die u op uw online media kunt plaatsen tijdens de periode van de overstap.

U vindt hier voorbeelden van social media posts die basisscholen op verschillende momenten kunnen gebruiken. De teksten en plaatjes kunt u apart downloaden.
Ook vindt u hier een animatie over de aanmeldperiode (twee versies).

Social media posts

Animatie aanmeldperiode

Week van de Warme Overdracht po-vo 2022-2023

Tekst

Van 12 t/m 16 juni 2023 wordt vanuit De OverstapRoute weer een Week van de Warme Overdracht po-vo georganiseerd voor alle scholen in de regio van Koers VO. Deze week organiseren wij in samenwerking met de gemeente Rotterdam en andere partners. Evenals in 2022 wordt in 2023 ingezet op een mediacampagne om een warme (handelingsgerichte) overdracht te stimuleren op de scholen. De materialen van 2022 zijn hieronder te vinden en laten we nog even staan, omdat de informatie het hele schooljaar bruikbaar is. Rondom de aanmeldperiode plaatsen we nieuwe materialen voor de mediacampagne van De Week van de Warme Overdracht 2023.

Documenten Warme Overdracht po-vo

Filmpje Handelingsgerichte Warme Overdracht po-vo

Noëlle Pameijer vertelt over het belang van een handelingsgerichte warme overdracht po-vo.

Klankbordgroep

Tekst

Intern begeleiders en ondersteuningscoördinatoren 

Vorig schooljaar heeft Koers VO een klankbordgroep De OverstapRoute opgezet. De klankbordgroep bestaat uit intern begeleiders (ib’ers) en ondersteuningscoördinatoren (oco’s), of andere vo-functionarissen die zich bezig houden met het intakeproces, inclusief het werken met OT.
De leden van de klankbordgroep denken structureel mee en geven feedback over De OverstapRoute. Zij vormen een schakel tussen scholen en Team De OverstapRoute en zijn als het ware een spiegel. De bijeenkomsten vinden ongeveer drie keer per schooljaar plaats.  

Nuttige documentatie

Adviesplatform

Tekst

Het Adviesplatform van De OverstapRoute bestaat uit vertegenwoordigers van schoolbesturen po en vo, samenwerkingsverbanden po, ouderorganisatie(s) en gemeente(n) uit het werkgebied van Koers VO. Dit platform adviseert het college van bestuur van Koers VO gevraagd en ongevraagd op strategisch en beleidsmatig niveau over het beheer en de ontwikkeling van De OverstapRoute. De besluitvorming over De OverstapRoute ligt bij het college van bestuur van Koers VO, waarbij enkel onderbouwd afgeweken wordt van de door het Adviesplatform gegeven adviezen.

Nuttige documentatie

Workshop Adviseren in geval van twijfel

Tekst

Op 9 en 10 november 2021 namen ib’ers en leerkrachten groep 8 deel aan de online workshop ‘Adviseren in geval van twijfel pro/lwoo’. Ze konden hier hun eigen casussen bespreken met Koers VO en collega’s uit praktijkonderwijs en vmbo met lwoo.

Filmpje en presentatie
Bekijk ook het filmpje en de presentatie met toelichting over advisering in geval van twijfel.

Nuttige documentatie

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 • In alle gevallen geldt:

  • Op de website koersvo.schoolprofielen.nl presenteren alle v(s)o-scholen van Koers VO hun onderwijs- én ondersteuningsaanbod.
  • Investeer als po- en vo-scholen in een netwerk in de eigen omgeving waarin u elkaar kunt leren kennen en waarin ook deze vraag – tijdig – gesteld kan worden. Mogelijk kunnen de schoolbesturen hierin ondersteunend zijn; voor elk schoolbestuur is er een contactpersoon voor De OverstapRoute.
  • Benut – ook als basisschool – de Open Dagen van vo-scholen om kennis op te doen van het aanbod.
  • Stimuleer ouders om contact op te nemen met beoogde vo-scholen om een gesprek met de ondersteuningscoördinator aan te vragen. Dit kan al vanaf groep 7. Een Open Dag is hier niet altijd het geschikte moment voor.
   De vo-scholen staan open voor deze oriënterende gesprekken met ouders en leerlingen! Het is verstandig om deze oriëntatie al vóór de aanmeldperiode te doen.

  Voor Rotterdamse basisscholen geldt daarnaast:
  Bespreek deze leerling met uw schoolcontactpersoon van PPO Rotterdam. Als u er samen niet uit komt, kan de schoolcontactpersoon de casus inbrengen bij de povo-verbinder in het OnderwijsArrangeerTeam (het OAT). De povo-verbinders zijn gekoppeld aan een Koersconsulent bij wie ze navraag kunnen doen.

  Voor niet-Rotterdamse basisscholen geldt daarnaast per regio een andere werkwijze:

  Voor SWV Aan den IJssel geldt vooralsnog dat de Koersconsulent van deze regio benaderd kan worden. De contactgegevens zijn bij Aan den IJssel bekend en opvraagbaar.

  Voor SWV RIBA geldt dat de basisschool contact op kan nemen met de gedragswetenschapper van het samenwerkingsverband. Via de gedragswetenschapper kan navraag gedaan worden bij de Koersconsulent van deze regio.

  Voor SWV PPO Delflanden geldt dat de basisschool contact op kan nemen met de lokale onderwijsadviseur (loa) van  het samenwerkingsverband. Mocht u er samen niet uitkomen, dan kunt u in geval van inhoudelijke casuïstiek advies inwinnen bij het Koersloket.

  Vragen over de procedure van de OverstapRoute, kunt u stellen tijdens het online vragenuurtje van De OverstapRoute.

  • In OT vindt u onder Help – Handleidingen zowel de handleidingen van OT per thema als de Handleiding OT bij De OverstapRoute. Deze laatste Handleiding staat ook deoverstaproute.nl en beschrijft wat u moet doen in OT in het proces van De OverstapRoute.
  • In OT vindt u – ook onder Help – de rubriek Veelgestelde Vragen.
  • Mogelijk heeft binnen uw schoolbestuur de contactpersoon voor De OverstapRoute al voldoende kennis van OT om uw vraag te beantwoorden. Als deze contactpersoon de bestuurlijke Helpdeskrol in OT heeft, kan hij/zij met u meekijken.
   Als deze contactpersoon ook de beheerdersrol in OT-rol heeft, kunt u bij hem/haar terecht om een inlog voor een nieuwe collega aan te vragen. In 2022 wordt voorzien in een mogelijkheid om dit op schoolniveau te doen. Tot die tijd kan een inlog voor een collega ook nog via Help – Contact aangevraagd worden. De servicedesk van OT kan hier op termijn niet meer in voorzien vanwege AVG-voorschriften.
  • In OT is tenslotte nog een contactformulier onder Help beschikbaar waarmee u uw vraag schriftelijk in kunt sturen.

  Mocht u ondanks alles niet uitkomen, dan kunt u bij het online vragenuurtje van De OverstapRoute terecht.

 • We verwijzen u naar vraag 1 hierboven en naar vraag 12 op www.koersvo.nl/zib.

   

 • Dit kunt u zien in het OT-webinar over de ouderrol van 21 januari 2022. De terugkijklink staat in het berichtenscherm van OT, nadat u bent ingelogd. Vanaf minuut 25.50 wordt de ouderrol getoond.

OverstapRouteMails voor scholen

Tekst

Aanmelden voor OverstapRouteMails? Stuur een mail naar deoverstaproute@koersvo.nl, en vermeld uw naam, e-mail en uw school.

Nuttige documentatie

Klachten

Tekst

Soms loopt de overstap naar de middelbare school en/of de communicatie hierover niet soepel. Bespreek dit dan met de betreffende school (of het schoolbestuur). Als uw ervaringen specifiek gaan over De OverstapRoute, dan horen wij dit graag via deoverstaproute@koersvo.nl. Een klacht indienen over De OverstapRoute kan ook, gebruik dan onderstaand formulier. De klachtenregeling staat beschreven in onderstaande bijlage.

Nuttige documentatie

Meer informatie

Tekst

Voor vragen of meer informatie, kunt u contact opnemen via deoverstaproute@koersvo.nl of 010-4842576.