De OverstapRoute

Naar het voortgezet onderwijs in de regio Koers VO

In De OverstapRoute vindt u de afspraken die de schoolbesturen in Rotterdam en omgeving hebben gemaakt over de overstap naar de middelbare school.

Hier kunt u lezen wat er van u als basisschool, middelbare school of als ouder wordt verwacht. In de OverstapRouteKaart ziet u in één oogopslag de stappen die nodig zijn om een kind aan te melden.

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen via deoverstaproute@koersvo.nl of
010-4842576.

Actueel

Leerling rapportage Eindtoets in OnderwijsTransparant

Op dit moment importeren de po-scholen de Eindtoetsgegevens in OT. Door een technisch probleem bij het OSO transport vanuit Parnassys en Esis worden de leerling rapportages (de profielbladen) niet automatisch in OT gezet.

Wat betekent dit voor de scholen in de regio van Koers VO?

Informatie die wél naar de vo-scholen gaat via OT
De po-scholen maken – net als voorheen – een Eindtoetsformulier in OT op, waarin al veel informatie staat: de behaalde score, het toets advies, de behaalde referentieniveaus, het oorspronkelijke schooladvies, het eventueel bijgestelde schooladvies en – indien van toepassing – de zienswijze van ouders.
Deze gegevens zijn in principe voldoende voor de vo-school om een nieuw plaatsingsbesluit te nemen in geval van een bijgesteld advies.

Afwegingen en richtlijn
Het is voor een po-school veel werk om per leerling het profielblad apart in OT te uploaden. Voor de vo-scholen kan het profielblad echter enige extra informatie geven. Bijvoorbeeld als de scores voor de verschillende domeinen sterk verschillen en/of in geval van afwegingen over nieuwe plaatsingsbesluiten na een bijgesteld advies.
Mocht de vo-school het profielblad van een enkele leerling toch willen ontvangen, dan kan een verzoek gedaan worden aan de po-school.

Opties voor de po-scholen
De po-school kan ervoor kiezen om het profielblad handmatig in OT te hangen. Dit kan op 2 manieren, nadat het document vanuit Parnassys of Esis gedownload en opgeslagen is:

  1. Als het Eindtoetsformulier niet op definitief staat, kan het profielblad onderaan het Eindtoetsformulier geüpload worden.
  2. Als het Eindtoetsformulier al wel op definitief staat, kan het profielblad via Bijlagen en Documenten aan het dossier toegevoegd worden.

Ook kan de basisschool een profielblad printen vanuit Parnassys of Esis en deze aan ouders meegeven voor de vo-school. Mailen heeft vanwege de AVG niet de voorkeur.

Beschikbare brugklasplekken reguliere vo-scholen

Nuttige documentatie

Adviesplatform

Tekst

Het Adviesplatform van De OverstapRoute bestaat uit vertegenwoordigers van schoolbesturen po en vo, samenwerkingsverbanden po, ouderorganisatie(s) en gemeente(n) uit het werkgebied van Koers VO. Dit platform adviseert het college van bestuur van Koers VO gevraagd en ongevraagd op strategisch en beleidsmatig niveau over het beheer en de ontwikkeling van De OverstapRoute. De besluitvorming over De OverstapRoute ligt bij het college van bestuur van Koers VO, waarbij enkel onderbouwd afgeweken wordt van de door het Adviesplatform gegeven adviezen.

Nuttige documentatie

Checklist toelatingsprocedure vo

Nuttige documentatie

Tafeltjesmiddag po-vo

Tekst

Jaarlijks organiseert Koers VO, samen met PPO Rotterdam en de gemeente Rotterdam, een tafeltjesmiddag. De tafeltjesmiddag is een centraal moment waar po-scholen een mondelinge toelichting kunnen geven op het OKR voor leerlingen die naar een Rotterdamse vo-school overstappen. De werkwijze is vergelijkbaar met de 10-minuten gesprekken die u met leerlingen/ouders heeft.

Het gaat om leerlingen bij wie de toelichting op het OKR echt een aanvulling geeft, zodat zij een goede start kunnen maken op de vo-school. Voor leerlingen die complexere ondersteuningsvragen hebben, is er waarschijnlijk tijdens de intakeprocedure al contact geweest tussen de scholen. Het is belangrijk om te blijven doen wat al werkt in de praktijk, en bestaande contacten en activiteiten te behouden. De tafeltjesmiddag is bedoeld als aanvulling hierop.

Op 16 juni 2021 staat de volgende tafeltjesmiddag gepland, die online georganiseerd wordt. De basisscholen en middelbare scholen zijn inmiddels benaderd om hun deelname respectievelijk hun beschikbaarheid op te geven.

Nuttige documentatie

Klachten

Tekst

Soms loopt de overstap naar de middelbare school en/of de communicatie hierover niet soepel. Bespreek dit dan met de betreffende school (of het schoolbestuur). Als uw ervaringen specifiek gaan over De OverstapRoute, dan horen wij dit graag via deoverstaproute@koersvo.nl.

Een klacht indienen over De OverstapRoute kan ook, gebruik dan onderstaand formulier. De klachtenregeling staat beschreven in onderstaande bijlage.

Nuttige documentatie