De OverstapRoute

Naar het voortgezet onderwijs in de regio Koers VO

In De OverstapRoute vindt u de afspraken die de schoolbesturen in Rotterdam en omgeving hebben gemaakt over de overstap naar de middelbare school.

De OverstapRouteKaart

Tekst

De OverstapRouteKaart brengt de overstap naar de middelbare school stap voor stap in beeld. Klik hieronder voor de actuele stappen. Of download de kaart met toelichting.

De OverstapRouteKaart met toelichting voor ouders - Nederlands / English

 • Middelbare scholen organiseren van november t/m februari (online) open dagen en
  andere voorlichtingsactiviteiten. Ga samen met uw kind kijken! U leert dan de school
  beter kennen en u kunt er al uw vragen stellen. Op de websites van de middelbare
  scholen leest u wanneer deze activiteiten worden georganiseerd.

  Heeft uw kind hulp nodig en wilt u daarover met de middelbare school spreken? Maak
  dan een aparte afspraak met de school. Doe dit zo snel mogelijk. De middelbare school
  moet dit inplannen.

 • U gaat naar de school voor praktijkonderwijs die uw eerste voorkeur heeft. U levert
  alleen op déze school de unieke code en de ingevulde voorkeurslijst in. Soms vraagt
  een school om ook een aanmeldformulier in te vullen. Bij aanmelding op een vsoschool
  is de voorkeurslijst niet nodig.
  N.B. Aanmelden op een vso-3 school is al vanaf september mogelijk.
  Het is belangrijk dat u uw kind op tijd aanmeldt, bij voorkeur uiterlijk 18 maart. Als u
  dit niet doet, is het risico aanwezig dat uw kind niet terecht kan op uw eerste school
  van voorkeur.

 • Vóór 1 maart heeft u een gesprek met de leerkracht van uw kind. De leerkracht
  vertelt u welk definitief schooladvies uw kind krijgt. Ook ontvangt u van de leerkracht
  een unieke code en een voorkeurslijst met middelbare scholen uit de regio die
  passen bij het schooladvies van uw kind. De voorkeurslijst en de unieke code heeft
  u nodig bij de aanmelding op de middelbare school. De OverstapRoute geldt alleen
  voor scholen in de regio van Koers VO. Een paar scholen aan de rand van het
  gebied doen niet mee aan de loting of hebben een iets ander tijdpad. Kijk op
  deoverstaproute.nl voor een overzicht. Kiest u voor een school buiten de regio die
  niet meedoet met De OverstapRoute, kijk dan goed op hun website wanneer daar
  de aanmeldperiode is.

Actueel

Scholensluiting rond de kerstvakantie

De scholensluiting heeft vooralsnog géén gevolgen voor De OverstapRoute. Aanmelden op praktijkonderwijs en vso kan vanaf januari maar hoeft niet meteen na de kerstvakantie. De aanmeldperiode voor vmbo met lwoo is van 21 februari t/m 18 maart.
De ZIB-onderzoeken zijn afgerond. De onderzoeksbureaus delen ook in januari nog uitslagen met de basisscholen via OT nadat de 2e toestemmingsverklaringen van ouders/verzorgers in OT zijn gezet.

Training OT

 • voor po-scholen: maandag 17 januari 15:30-16:30 uur online training over de nieuwe ouderrol. Aanmelden kan via deze link.
 • voor v(s)o-scholen: dinsdag 25 januari 13.00-14.30 uur online vo-training over de povo-module, met extra aandacht voor de nieuwe zorgplichtmogelijkheden. Aanmelden kan via deze link.

Beide trainingen zijn na een week terug te zien via het berichtenscherm in OT.

 

Online vragenuurtje

Tekst

Vanaf januari is weer iedere maandag van 13.00 – 14.00 uur gelegenheid online uw vragen te stellen over De OverstapRoute. Dit kan via deze link naar Teams.

Workshop Adviseren in geval van twijfel

Tekst

Op 9 en 10 november namen ib’ers en leerkrachten groep 8 deel aan de online workshop ‘Adviseren in geval van twijfel pro/lwoo’. Ze konden hier hun eigen casussen bespreken met Koers VO en collega’s uit praktijkonderwijs en vmbo met lwoo.

Filmpje en presentatie
Bekijk ook het filmpje en de presentatie met toelichting over advisering in geval van twijfel.

Nuttige documentatie

De OverstapRoute 2021-2022

Tekst

Hieronder vindt u de materialen van De OverstapRoute.

LET OP: De (reguliere) aanmeldperiode voor dit schooljaar is van 21 februari tot en met 18 maart 2022!

Materialen - De OverstapRoute

Materialen voor communicatie met ouders

Voor ouders is er een filmpje met een toelichting op De OverstapRouteKaart opgenomen. Voor leerlingen is er een verkorte versie beschikbaar. Hieronder staat een voorbeeld brief/e-mail die scholen eventueel aangepast met eigen logo, kunnen gebruiken richting ouders.

Nuttige documentatie

OT Trainingen - vraag en antwoord

Hieronder staan de vragen en antwoorden van de training Onderwijs Transparant (OT) voor basisscholen van 15 september 2021. De training is terug te zien op de berichtenpagina van OT.

Nuttige documentatie

Toolbox voor scholen

Tekst

In de toolbox vindt u berichten, plaatjes en filmpjes die u op uw online media kunt plaatsen tijdens de periode van de overstap.

U vindt hier voorbeelden van social media posts die basisscholen op verschillende momenten kunnen gebruiken. De teksten en plaatjes kunt u apart downloaden.
Ook vindt u hier een animatie over de aanmeldperiode (twee versies).

Social media posts

Animatie aanmeldperiode

Adviesplatform

Tekst

Het Adviesplatform van De OverstapRoute bestaat uit vertegenwoordigers van schoolbesturen po en vo, samenwerkingsverbanden po, ouderorganisatie(s) en gemeente(n) uit het werkgebied van Koers VO. Dit platform adviseert het college van bestuur van Koers VO gevraagd en ongevraagd op strategisch en beleidsmatig niveau over het beheer en de ontwikkeling van De OverstapRoute. De besluitvorming over De OverstapRoute ligt bij het college van bestuur van Koers VO, waarbij enkel onderbouwd afgeweken wordt van de door het Adviesplatform gegeven adviezen.

Nuttige documentatie

Klachten

Tekst

Soms loopt de overstap naar de middelbare school en/of de communicatie hierover niet soepel. Bespreek dit dan met de betreffende school (of het schoolbestuur). Als uw ervaringen specifiek gaan over De OverstapRoute, dan horen wij dit graag via deoverstaproute@koersvo.nl. Een klacht indienen over De OverstapRoute kan ook, gebruik dan onderstaand formulier. De klachtenregeling staat beschreven in onderstaande bijlage.

Nuttige documentatie

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 • In alle gevallen geldt:

  • Op de website koersvo.schoolprofielen.nl presenteren alle v(s)o-scholen van Koers VO hun onderwijs- én ondersteuningsaanbod.
  • Investeer als po- en vo-scholen in een netwerk in de eigen omgeving waarin u elkaar kunt leren kennen en waarin ook deze vraag – tijdig – gesteld kan worden. Mogelijk kunnen de schoolbesturen hierin ondersteunend zijn; voor elk schoolbestuur is er een contactpersoon voor De OverstapRoute.
  • Benut – ook als basisschool – de Open Dagen van vo-scholen om kennis op te doen van het aanbod.
  • Stimuleer ouders om contact op te nemen met beoogde vo-scholen om een gesprek met de ondersteuningscoördinator aan te vragen. Dit kan al vanaf groep 7. Een Open Dag is hier niet altijd het geschikte moment voor.
   De vo-scholen staan open voor deze oriënterende gesprekken met ouders en leerlingen! Het is verstandig om deze oriëntatie al vóór de aanmeldperiode te doen.

  Voor Rotterdamse basisscholen geldt daarnaast:
  Bespreek deze leerling met uw schoolcontactpersoon van PPO Rotterdam. Als u er samen niet uit komt, kan de schoolcontactpersoon de casus inbrengen bij de povo-verbinder in het OnderwijsArrangeerTeam (het OAT). De povo-verbinders zijn gekoppeld aan een Koersconsulent bij wie ze navraag kunnen doen.

  Voor niet-Rotterdamse basisscholen bespreken we dit jaar welke meedenk-kracht per regio het beste ingezet kan worden. Per regio zullen we gezamenlijk de scholen van de ontwikkelingen op de hoogte houden. In een aantal situaties bestaat de mogelijkheid om met een expert van uw samenwerkingsverband te bespreken wat de leerling in het vo nodig heeft.
  Mocht u er samen niet uitkomen, dan kunt u in geval van inhoudelijke casuïstiek advies inwinnen bij het Koersloket. Als uw vraag (ook) de procedure van de OverstapRoute betreft, kunt u uw vraag stellen tijdens het online vragenuurtje van De OverstapRoute.

  • In OT vindt u onder Help – Handleidingen zowel de handleidingen van OT per thema als de Handleiding OT bij De OverstapRoute. Deze laatste Handleiding staat ook deoverstaproute.nl en beschrijft wat u moet doen in OT in het proces van De OverstapRoute.
  • In OT vindt u – ook onder Help – de rubriek Veelgestelde Vragen.
  • Mogelijk heeft binnen uw schoolbestuur de contactpersoon voor De OverstapRoute al voldoende kennis van OT om uw vraag te beantwoorden. Als deze contactpersoon de bestuurlijke Helpdeskrol in OT heeft, kan hij/zij met u meekijken.
   Als deze contactpersoon ook de beheerdersrol in OT-rol heeft, kunt u bij hem/haar terecht om een inlog voor een nieuwe collega aan te vragen. In 2022 wordt voorzien in een mogelijkheid om dit op schoolniveau te doen. Tot die tijd kan een inlog voor een collega ook nog via Help – Contact aangevraagd worden. De servicedesk van OT kan hier op termijn niet meer in voorzien vanwege AVG-voorschriften.
  • In OT is tenslotte nog een contactformulier onder Help beschikbaar waarmee u uw vraag schriftelijk in kunt sturen.

  Mocht u ondanks alles niet uitkomen, dan kunt u bij het online vragenuurtje van De OverstapRoute terecht.

 • We verwijzen u naar vraag 1 hierboven en naar vraag 12 op www.koersvo.nl/zib.

   

Meer informatie

Tekst

Voor vragen of meer informatie, kunt u contact opnemen via deoverstaproute@koersvo.nl of 010-4842576.