Aanvraag lwoo of pro

Samenwerkingsverband Koers VO is verantwoordelijk voor de afgifte van een aanwijzing voor vmbo met leerwegondersteuning (lwoo) en een toelaatbaarheidsverklaring voor praktijkonderwijs (pro).

Vragen of bezwaar?

Tekst

Voor vragen kunt u contact opnemen met de adviescommissie beoordeling toelaatbaarheid lwoo/pro: abtlwoopro@koersvo.nl of 010 – 4842576.
Eventuele bezwaarschriften kunnen worden gericht aan het College van Bestuur van Koers VO, collegevanbestuur@koersvo.nl.

Bekostiging

Tekst

De bekostiging voor praktijkonderwijs en lwoo is gesplitst in basisbekostiging (rechtstreeks van overheid naar school) en ondersteuningsbekostiging (vanaf augustus 2016 via het samenwerkingsverband). Het bedrag van ondersteuningsbekostiging is gelijk voor praktijkonderwijs en lwoo.

Op macro-niveau is het ondersteuningsbudget bevroren op het bedrag van 2012. De cijfers van de afgelopen vier jaar laten zien dat het percentage leerlingen met een beschikking redelijk stabiel is in onze regio. Als er de komende jaren meer leerlingen zijn voor praktijkonderwijs of lwoo, dan wordt dit betaald uit het budget lichte ondersteuning van het samenwerkingsverband of eventueel uit de lumpsum van de scholen. Landelijk wordt nog onderzocht of er een verevening komt. Als dat het geval is, dan pakt dit ongunstig uit voor onze regio omdat Koers VO een hoger percentage heeft dan het landelijk gemiddelde.