Aanvraag lwoo of pro

Samenwerkingsverband Koers VO is verantwoordelijk voor de afgifte van een aanwijzing voor leerwegondersteuning (lwoo) in het vmbo en een toelaatbaarheidsverklaring voor praktijkonderwijs (pro).

Vragen of bezwaar?

Tekst

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met adviescommissie beoordeling toelaatbaarheid lwoo/pro: abtlwoopro@koersvo.nl of 010 – 4842576.
Eventuele bezwaarschriften kunnen worden gericht aan het College van Bestuur van Koers VO, collegevanbestuur@koersvo.nl.

Bekostiging

Tekst

Vanaf 1 januari 2016 is het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en het praktijkonderwijs (pro) ingepast in passend onderwijs. Dit heeft gevolgen voor de wijze van bekostiging voor scholen. Het budget dat een pro-school voor een pro-leerling ontvangt en het budget dat een vmbo-school voor een lwoo-leerling ontvangt is gesplitst.

Het basisbedrag ontvangt de school direct van OCW en het is net als in de rest van het reguliere onderwijs niet gebudgetteerd. De hoogte van het basisbedrag is vergelijkbaar met de bekostiging voor een vmbo-leerling zonder lwoo. De ondersteuningsbekostiging is sinds 1-1-2016 de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband. Zodra een leerling is ingeschreven als pro- of lwoo-leerling maakt DUO automatisch het ondersteuningsbedrag over aan de school. Dat wordt afgetrokken van het budget van het samenwerkingsverband.

Hoe dit precies werkt kunt u lezen in onderstaande factsheet.

Nuttige documentatie