Naar speciaal onderwijs


Wanneer tlv vso aanvragen bij Koers VO?


Als de ondersteuning die de vo-school kan bieden niet (langer) toereikend is voor de leerling, en deze ondersteuning op dat moment ook niet geboden kan worden binnen een andere vo-school of het OPDC, dan kan deze leerling in aanmerking komen voor intensieve ondersteuning op een vso-school. Voor een plaats op een vso-school is een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) van het samenwerkingsverband nodig. De Adviescommissie Toelaatbaarheid (ABT) vso voert deze wettelijke taak uit voor het samenwerkingsverband. Bij aanvragen vanuit een vo-school is de Koersconsulent poortwachter. Ook leerlingen die vanuit groep 8 een plek in het vso nodig hebben, of voor leerlingen die nog steeds een tlv nodig hebben maar welke binnenkort verloopt, zal de ABT de tlv-aanvragen beoordelen. Voor de diverse procedures zie de informatie op deze pagina.

Toelating tot vso


Leerlingen die worden verwezen naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso3 en vso4) hebben een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig die is afgegeven door een samenwerkingsverband. Deze tlv vso kan alleen worden aangevraagd door een zorgplichtige school.


De zorgplichtige school kan een reguliere vo-school of een vso-school zijn. Dit is:


  • de school waarbij de leerling staat ingeschreven, of
  • de school waarbij de leerling schriftelijk is aangemeld en welke na onderzoek heeft vastgesteld dat de leerling een extra ondersteuningsbehoefte heeft.

Aanvraag tlv vso


De school kan een tlv vso digitaal aanvragen via de 1-loketmodule van Onderwijs Transparant (zie handleiding op website OT).

Inloggen Onderwijs Transparant


Click to Login

Tlv vso voor schoolverlater basisonderwijs

Aanvraag tlv vso voor schoolverlater basisonderwijs die overstapt van bao/sbo/so naar vso.


Voordat u een aanvraag tlv-vso gaat doen voor leerlingen uit het basisonderwijs die zich bij uw school schriftelijk hebben aangemeld, stelt u zich de volgende vragen:


1. Hebben ouders uw school als school van voorkeur aangegeven?

Ouders dienen bij aanmelding aan te geven of zij hun kind aanmelden op meerdere scholen en welke school de school van voorkeur is. De school van voorkeur heeft zorgplicht.


2. Bij welk samenwerkingsverband moet u de tlv vso aanvragen?

Het verantwoordelijke samenwerkingsverband voor het afgeven van een tlv vso voor schoolverlaters wordt bepaald aan de hand van de woonplaats van de leerling. Zie ook: Postcodes behorend tot regio Koers VO.

Tlv vso voor vo-leerling

Centrale aanmelding en toeleiding


Om de toeleiding naar het vso voor ouders, leerlingen en scholen zo makkelijk, duidelijk en zo snel mogelijk te maken, hebben de samenwerkingsverbanden PPO Rotterdam, Koers VO, (v)so-besturen, (v)so-scholen en de gemeente Rotterdam de handen ineengeslagen.


Per 1 oktober 2021 is er één centrale werkwijze voor aanmelding, toeleiding en plaatsing op het vso, waarbij tegelijkertijd het proces m.b.t. de beoordeling en afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) door het ABT van Koers VO plaats vindt.

Live feedback


Er is sprake van een lerende invoering. Dit betekent dat alle betrokken partijen de komende periode het traject intensief zullen monitoren en evalueren en dat de werkwijze waar nodig aangepast kan worden. Klik hier om binnen enkele minuten uw ‘Live Feedback’ te geven.Let op: vooralsnog geldt de nieuwe werkwijze niet voor aanmeldingen voor De OverstapRoute (po-vso).


Recent adviesformulier vo-vso opvragen
De vo-school kan het meest recente adviesformulier vo-vso opvragen bij de eigen Koersconsulent of bij de Adviescommissie Beoordeling Toelaatbaarheid (ABT).


Vso3 en vso4

Tlv vso voor zittende vso-leerling
Tlv vso voor EMB-leerling

Koers VO hanteert de landelijke definitie van ernstig meervoudig beperkte leerlingen: ‘Een leerling met een combinatie van een (zeer) ernstige verstandelijke beperking (IQ tot 35), een lichamelijke beperking en bijkomende stoornissen, voor wie naast extra ondersteuning in het onderwijs ook extra zorg nodig is en die aangemeld is of gaat worden bij een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs’.


Voor deze EMB-leerlingen kan een toelaatbaarheidsverklaring vso (tlv vso) aangevraagd worden door middel van het landelijk verstrekte aanvraagformulier EMB.


Tlv vso aanvragen voor EMB-leerling

Terugplaatsingsbeleid vso-vo

Vragen of bezwaar


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met adviescommissie beoordeling toelaatbaarheid vso: [email protected] of 010 – 4842576.


Eventuele bezwaarschriften kunnen worden gericht aan het College van Bestuur van Koers VO, [email protected].