Bestuur en organisatie

Samenwerkingsverband Koers VO is een vereniging waar schoolbesturen voor voortgezet onderwijs uit onze regio lid van zijn. De vereniging heeft een algemene ledenvergadering (ALV), een raad van toezicht (RvT) en een onafhankelijk college van bestuur (CvB).

Algemene ledenvergadering

Tekst

De algemene ledenvergadering (ALV) is het orgaan van en voor de schoolbesturen. Zij zijn lid van Koers VO.

Naast alle 18 schoolbesturen uit onze regio is ook 1 schoolbestuur aangesloten van scholen van buiten onze regio die onderwijs verzorgen voor leerlingen uit ons gebied (schoolbestuur opting in). Driemaal per jaar is er een ledenvergadering.

De leden van samenwerkingsverband Koers VO zijn:

 1. Martinusstichting voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs
 2. Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam
 3. Stichting BLICK op onderwijs
 4. Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Voortgezet Onderwijs
 5. Stichting Grafisch Lyceum Rotterdam
 6. Stichting iHUB Onderwijs
 7. Stichting Islamitisch Voortgezet Onderwijs Rotterdam
 8. Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Rotterdam
 9. Stichting Krimpenerwaard College
 10. Stichting LMC VO te Rotterdam
 11. Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden
 12. Stichting voor R.K. Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs voor Noordelijk Rotterdam
 13. Stichting Scheepvaart en Transport Onderwijs
 14. Stichting Scholengemeenschap Montessori Lyceum Rotterdam
 15. Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland
 16. Stichting Yulius
 17. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam e.o.
 18. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs in de Randstad


Schoolbestuur opting in:

 1. Aloysius Stichting (Kompas College, JJI Hartelborgt in Spijkenisse)

Raad van toezicht

Tekst

De raad van toezicht is het intern toezichthoudend orgaan van Koers VO. De raad van toezicht bestaat uit vijf leden: drie onafhankelijke leden en twee leden uit de algemene ledenvergadering.

 1. vacature  – voorzitter
 2. mw. E.H. van Dijk (Evelien) – voorgedragen door ondersteuningsplanraad (OPR)
 3. dhr. M.B. Jansen (Maurice) – onafhankelijk lid
 4. mw. M. de Kreek-Haven (Marieke) – Stichting Yulius
 5. mw. E. Smit (Esmée) – Stichting BLICK op onderwijs

College van bestuur

Tekst

Het college van bestuur (CvB) is het besluitvormend orgaan van de vereniging en bestaat uit twee personen. Het is een onafhankelijk bestuur. Het CvB vertegenwoordigt de vereniging en geeft leiding aan de medewerkers van samenwerkingsverband Koers VO.

 • mw. M. Dekkers (Marieke) – voorzitter college van bestuur
 • dhr. J.M van der Have (Jaap)- lid college van bestuur

Medezeggenschap

Tekst

De ondersteuningsplanraad (OPR) en de medezeggenschapsraad personeel (MRp) zijn de medezeggenschapsorganen van Koers VO.

Medezeggenschapsraad (MR)
De medezeggenschapsraad is een van de twee formele medezeggenschapsorganen binnen Koers VO. Elk samenwerkingsverband waar twee of meer personeelsleden werkzaam zijn, is verplicht een medezeggenschapsraad voor personeel te vormen, een zogenoemde MRp. De MRp van Koers VO bestaat uit drie leden die uit en door het personeel van het samenwerkingsverband zijn verkozen. De MR heeft instemmings- of adviesbevoegdheid op bestuursbesluiten van het college van bestuur aangaande het personeel van het samenwerkingsverband. De instemmings- of adviesbevoegdheden liggen vast in het reglement van de medezeggenschapsraad.

Organigram

Tekst

organigram