Koers VO

Samenwerkingsverband passend voortgezet onderwijs Koers VO wordt gevormd door 18 schoolbesturen met 110 vestigingen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de regio Rotterdam.

Doel passend onderwijs

Tekst

Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs ingegaan. De bedoeling van passend onderwijs is dat er voor elke leerling een passende plek in het onderwijs is, zo dicht mogelijk bij huis. Hier kan de leerling onderwijs volgen op eigen niveau en – als dat nodig is – de juiste ondersteuning krijgen.
Om dit voor elkaar te krijgen zijn 75 regionale netwerken van middelbare scholen gestart waarin speciale en reguliere scholen samenwerken, zogenaamde samenwerkingsverbanden passend voortgezet onderwijs. Samen zorgen zij ervoor dat er voor leerlingen een dekkend aanbod is van onderwijs en ondersteuning.

Regio Rotterdam

Tekst

Koers VO is het samenwerkingsverband passend voortgezet onderwijs in de regio Rotterdam en bestaat uit 9 gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard (Lekkerkerk), Lansingerland, Ridderkerk, Rotterdam (exclusief Rozenburg) en Zuidplas (Nieuwerkerk aan den IJssel).

Wettelijke taken samenwerkingsverband

Tekst

De plannen en afspraken die een samenwerkingsverband maakt, worden vastgelegd in een ondersteuningsplan. Dit plan moet zijn afgestemd met de gemeenten in de regio en de ondersteuningsplanraad (opr).
Een belangrijke afspraak die de schoolbesturen samen maken, is de manier waarop bepaald wordt of een leerling onderwijs mag volgen op een school voor speciaal onderwijs (vso-school). Het samenwerkingsverband is de enige partij die dit besluit mag nemen en een toelaatbaarheidsverklaring vso (tlv vso) afgeeft. Verder is er de verplichting dat elke schoollocatie een schoolondersteuningsprofiel heeft om ouders te helpen een school te vinden die past bij hun kind. In de regio Rotterdam staan de schoolprofielen op de website www.koersvo.schoolprofielen.nl. Ook moeten scholen zorgen voor goed toegeruste docenten en hebben ze zorgplicht voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Voor deze leerlingen schrijven zij een ontwikkelingsperspectiefplan (opp) met als uitgangspunt: wat heeft de leerling nodig?