De wet en ouders

Vanuit de wet passend onderwijs heeft Samenwerkingsverband Koers VO voor ouders een aantal zaken geregeld:

  1. Instellen van een ondersteuningsplanraad
    In november 2013 is de ondersteuningsplanraad (opr) opgericht; vanaf mei 2014 heeft ook een afgevaardigde van de Raad van Toezicht van Samenwerkingsverband Koers VO hierin zitting. De OPR komt een aantal keer per jaar bij elkaar, naast de vierjaarlijkse betrokkenheid bij de totstandkoming van het ondersteuningsplan.
  2. Overzicht van ondersteuningsmogelijkheden van scholen
    Sinds november 2013 staan de ondersteuningsmogelijkheden van de v(s)o-scholen in de regio Rotterdam vermeld op de website www.koersvo.schoolprofielen.nl. In de profielen is onder het kopje ‘ouders’ te lezen welke visie de school heeft op ouders en welke activiteiten de school onderneemt voor ouders.
  3. Aansluiten bij Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring
    Ouders en scholen kunnen via Samenwerkingsverband Koers VO bezwaar maken tegen een besluit van het College van Bestuur van Koers VO, bijvoorbeeld het al dan niet afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring. Koers VO gaat dan in gesprek en kan de zaak voorleggen aan de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring.

 

Passend onderwijs en particuliere onderwijsinstellingen
Vanuit ouders krijgen samenwerkingsverbanden en/of scholen soms het verzoek om middelen beschikbaar te stellen voor leerlingen die onderwijs (willen) volgen bij een particuliere onderwijsinstelling.
Samenwerkingsverbanden en scholen kunnen en mogen niet aan deze verzoeken voldoen. Het is wettelijk gezien niet mogelijk om onderwijsmiddelen in te zetten om een leerling particulier onderwijs te laten volgen. In de sectorwetten is vastgelegd waaraan de onderwijsbekostiging besteed mag worden (art. 148 WPO; 99 WVO; 143 WEC). Het volgen van particulier onderwijs valt niet onder de reikwijdte van deze bestedingsmogelijkheden.