• Home
  • Nieuws
  • Wijzigingen in toeleiding naar bovenschoolse voorzieningen

Wijzigingen in toeleiding naar bovenschoolse voorzieningen

  • Posted on 25 januari 2024


Binnen samenwerkingsverband Koers VO werken schoolbesturen samen aan een onderwijszorgcontinuüm. Daarbij voelen we ons individueel en gezamenlijk verantwoordelijk voor een perspectiefrijke toekomst van elke jongere: er kan vanuit gedeelde verantwoordelijkheid op het niveau van het samenwerkingsverband een keuze gemaakt worden die het individueel instellingsbelang overstijgt.


Ieder schoolbestuur blijft echter verantwoordelijk voor de doelen van de individuele jongere en draagt zorg voor passend vervolgonderwijs na tijdelijke deelname aan een bovenschoolse voorziening. De overeenkomst en het instrumentarium (symbiose-overeenkomst en toepassing Variawet ) richten zich in eerste instantie op leerlingen die absoluut verzuimen, geoorloofd verzuimen of dreigen te worden vrijgesteld, terwijl zij wel de mogelijkheden en het perspectief hebben op volledige onderwijsdeelname. Daarnaast zijn de principes ook toepasbaar voor andere doelgroepen waarvoor samenwerking tussen schoolbesturen nodig is, bijvoorbeeld als het gaat om de afbouw van JeugdzorgPlus en inclusief onderwijs. Voor het jeugdhulpdeel binnen de bovenschoolse voorzieningen geldt dat deze wordt ingekocht door de gemeenten. De zorgaanbieders en gemeenten zijn daarom essentiële samenwerkingspartners.


Ondertekening overeenkomst ‘Samen verantwoordelijk voor een dekkend netwerk, bovenschoolse voorzieningen’
Eem mooi moment: in de ledenvergadering van 19 december 2023 is de overeenkomst ‘Samen verantwoordelijk voor een dekkend netwerk, bovenschoolse voorzieningen’ ondertekend. Dat betekent dat voor elke leerling die tijdelijk naar een bovenschoolse voorziening binnen Koers VO gaat (bijvoorbeeld ZOC en Goudseplein), vanaf 1 januari 2024 de volgende uitgangspunten gelden:


  • Het schoolbestuur waar de leerling ingeschreven staat en het schoolbestuur die de leerling tijdelijk onderwijsondersteuning biedt, gaan een symbiose-overeenkomst aan. Alle scholen gebruiken de symbiose-overeenkomst die in de ALV is voorgelegd;
  • De school van herkomst maakt gebruikt van de Variawet en vraagt afwijking onderwijstijd aan bij de onderwijsinspectie;
  • De leerling blijft ingeschreven bij de school van herkomst; het doel is in eerste instantie terugkeer naar onderwijs op de desbetreffende school;
  • Geld volgt de leerling. De bovenschoolse voorziening stuurt een factuur naar de school van inschrijving. De kosten bedragen 200 euro per week voor de duur van de uitbesteding van de leerling. Deze bedragen gelden voor 2024.

Meer informatie over de uitgangspunten en het stappenplan voor de toeleiding naar bovenschoolse voorzieningen is te vinden op onze website.


Daarnaast organiseert Koers VO op 1 februari a.s. van 11.00-12.00 uur een webinar waarin een nadere toelichting wordt gegeven op bovenstaande uitgangspunten en de wijzigingen in de toeleiding naar bovenschoolse voorzieningen.


Meer informatie?

Voor vragen kun je contact opnemen met Angelique Nijssen, [email protected]