Week van het ondersteuningsplan – 31 mei t/m 4 juni

vrijdag 02 jul

Van 31 mei t/m 4 juni was de week van het ondersteuningsplan. Elk dag van 9.00 tot 10.00 uur konden ondersteuningscoördinatoren, locatiedirecteuren, begeleiders passend onderwijs, teamleiders, mentoren en docenten digitaal deelnemen aan een gesprek met onze beleidsmedewerkers.
Doel van deze week was om met professionals van scholen goede gesprekken te voeren over wat we gezamenlijk de komende vier jaar willen gaan doen.

Onderwerpen van gesprek
De onderwerpen van de gesprekken waren: inclusiever onderwijs, aansluiting onderwijs en jeugdhulp, specialistischer vso, het waarderingssysteem, wat als er geen een school passend is, inrichting ouder- en jeugdinformatiepunt en ondersteuning voor isk-leerlingen.
In totaal zijn 14 gesprekken gevoerd over acht thema’s met zo’n 92 deelnemers. De achtergrond van de deelnemers was divers, zo sloten er gedragswetenschappers (orthopedagogen/psychologen), ondersteuningscoördinatoren, (locatie)directeuren, teamleiders, docenten, stagiaires en beleidsmedewerkers aan. De deelnemers waren enthousiast dat ze op deze manier, laagdrempelig, flexibel en digitaal, met elkaar en met het samenwerkingsverband in gesprek konden gaan. De gesprekken over ‘inclusiever onderwijs’ en ‘wat als geen één school passend is’ waren het meest populair onder de deelnemers.

Een aantal vaak terugkomende geluiden waren:

  • Er is veel behoefte bij scholen aan het vergaren van meer expertise op het gebied van passend onderwijs. Deelnemers zien het samenwerkingsverband als de organisatie die hierbij kan inspireren en faciliteren;
  • Om onnodige schoolwisselingen of afstroom en uitstroom te voorkomen hebben scholen behoefte aan intensievere samenwerking met andere vo- en po-scholen, mbo, gemeente en jeugdzorg;
  • Scholen krijgen te maken met steeds complexere problematiek bij leerlingen. Structuren op scholen zijn niet altijd goed ingericht voor dit soort leerlingen, ook docenten ontbreekt het soms aan de juiste expertise en de huidige wet- en regelgeving zorgt voor restricties;
  • Het belang van de regierol wordt benadrukt op het moment dat er jeugdhulptrajecten lopen op een school. Hierin hangt momenteel nog teveel af van de inzet van de betrokken personen.

 

De belangrijkste bevindingen worden nu verzameld. Het projectteam ondersteuningsplan van Koers VO bekijkt vervolgens hoe deze informatie het beste verwerkt kan worden in ons nieuwe ondersteuningsplan.

Meer informatie?
Voor vragen kunt u contact opnemen met Margit Terpstra, terpstra@koersvo.nl.