Stand van zaken ondersteuningsplan 2022-2026

donderdag 23 dec

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het nieuwe ondersteuningsplan van ons samenwerkingsverband. In de vorige beleidsperiode 2018-2022 werkten we aan vier ambities om richting te geven aan ons gezamenlijke beleid. In de beleidsperiode 2022-2026 werken we verder aan deze ambities omdat ze nog steeds zeer relevant zijn, maar wordt de inhoudelijke focus binnen de ambities in sommige gevallen verlegd of uitgebreid. Onze ambities voor de komende vier jaar zijn:

Ambitie 1: Steeds passender onderwijs op iedere school.
Ambitie 2: Optimaliseren van het dekkend netwerk en de route naar inclusiever onderwijs.
Ambitie 3: Aansluiting onderwijs en zorg: van aanpakken naar doorpakken
Ambitie 4: Succesvolle overgangen voor alle leerlingen

Om input op te halen en te horen wat de wensen zijn voor het plan zijn na de zomervakantie meerdere momenten gepland om informatie op te halen bij ondersteuningscoördinatoren, locatiedirecteuren (via de vragenlijst scholen), bovenschoolse directeuren (op een digitale bijeenkomst op 27 oktober jl.) schoolbesturen (in de ledenronde van het bestuur van koers VO), wethouders (via de ambtelijke en bestuurlijke overleggen) en natuurlijk bij ouders (via onze ondersteuningsplanraad, de OPR).

Daarnaast hebben we intern overlegd als medewerkers van Koers VO. Het resultaat is een eerste conceptversie van het ondersteuningsplan. Deze is door het bestuur onlangs besproken met de Raad van Toezicht, de OPR en daarna met de leden (lees schoolbesturen) van Koers VO in de algemene ledenvergadering (ALV). Alle nieuwe input wordt zo goed mogelijk verwerkt in de volgende versie van ons ondersteuningsplan. In de komende periode heeft het bestuur in januari en februari 2022 afstemming met de samenwerkingsverbanden po en vo in de regio, met het vso1 en vso2 en met het MBO.

De laatste fase bestaat uit de besluitvorming door de eerder genoemde formele organen van Koers VO. Dan is het maart en april 2022. De onderwijsinspectie ontvangt dan voor 1 mei 2022 het nieuwe ondersteuningsplan van het bestuur van Koers VO, voorzien van overeenstemming met de negen gemeenten in ons werkgebied, de instemming van de OPR en goedkeuring van de RvT en ALV.

Naast deze procedurele verplichtingen denken we ook na hoe wij ons nieuwe ondersteuningsplan het beste onder de aandacht kunnen brengen bij de docenten en andere onderwijsprofessionals op school, ouders en natuurlijk de leerlingen zelf. U begrijpt het wel, er is nog veel te doen!

Meer informatie?
Voor vragen kunt u contact opnemen met Margit Terpstra, terpstra@koersvo.nl.