Stand van zaken ondersteuningsplan 2022-2026

dinsdag 15 feb

Terugblik OOGO met wethouders – 27 januari 2022
Goed nieuws voor passend onderwijs in onze regio én een mijlpaal voor ons samenwerkingsverband. Op 27 januari jl. voerde het college van bestuur van Koers VO op overeenstemming gericht overleg (OOGO) met twaalf wethouders onderwijs en/of jeugd uit ‘onze’ negen gemeenten.
Het CvB en de wethouders zijn tot overeenstemming gekomen over ons nieuwe ondersteuningsplan Koers VO 2022-2026 en zij spraken vertrouwen uit in de onderlinge samenwerking, de doelen die zij willen bereiken en de resultaten die al bereikt zijn met elkaar. Een goede basis voor de komende jaren.

Naast het formele deel, werd er in deel twee van de bijeenkomst onder leiding van professor Dolf van Veen en Rijksbouwmeester Francesco Veenstra een levendig gesprek gevoerd over het thema inclusiever onderwijs en onderwijshuisvesting.
We kunnen terugkijken op een interessante en inspirerende bijeenkomst, waar gesproken is over wat er nodig is qua onderwijshuisvesting om de komende jaren te kunnen groeien naar inclusiever onderwijs.

Afstemming en instemming met overige samenwerkingspartners
Het proces om te komen tot een nieuw ondersteuningsplan zal de komende periode in het teken staan van afstemming met samenwerkingspartners van buiten het samenwerkingsverband. In januari en februari bespreekt het CvB het concept-ondersteuningsplan met de organisaties voor vso1 (Visio) en vso2 (Auris) en met de bestuurders van het MBO in onze regio. Andere organisaties waarmee afstemming plaatsvindt zijn bijvoorbeeld de samenwerkingsverbanden primair onderwijs in ons werkgebied.

Instemming OPR, RvT en ALV
Voor instemming en goedkeuring wordt het ondersteuningsplan daarna voorgelegd aan de ondersteuningsplanraad (OPR) en de raad van toezicht. Op 5 april 2022 wordt het uiteindelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de ALV van Koers VO. Na vaststelling wordt het ondersteuningsplan uiterlijk 30 april 2022 toegestuurd aan de onderwijsinspectie.

Meer informatie?
Voor vragen kunt u contact opnemen met Margit Terpstra, terpstra@koersvo.nl.