Rapportage plaatsingsoverleggen 2019-2020

woensdag 16 dec

Vanuit Koers VO wordt sinds jaar en dag het snel en passend plaatsen van (verhuisde) leerlingen gefaciliteerd en ondersteund. Maandelijks organiseert Koers VO het plaatsingsoverleg.

Uit de rapportage 2019-2020 van het plaatsingsoverleg blijkt o.a. dat er al enkele jaren een tekort is aan beschikbare onderwijsplaatsen in het vmbo basis kader leerjaar 2 en 3 en plekken voor leerlingen in de eindexamenklas. Hierover is tijdens de ALV van 8 december door het bestuur van het samenwerkingsverband met de schoolbesturen gesproken en er wordt nu verder nagedacht over een mogelijke oplossingsrichting voor dit hardnekkige plaatsingsprobleem.