Passend onderwijs is een cultuur op school

vrijdag 14 dec

Terugblik Koers VO-directiebijeenkomsten november 2018

In november zijn alle directeuren van vo-scholen in de regio van Koers VO uitgenodigd voor een overleg in zes verschillende subregio’s. Daar is gesproken over passend onderwijs en het ondersteuningsteam op school, de samenwerking met de negen gemeenten, de individuele schoolbezoeken en de inzet van financiële middelen voor extra ondersteuning.

Voorkomen dat leerlingen met te veel verschillende hulpverleners te maken krijgen

Ondersteuning op school

De manier waarop directeuren de ondersteuning op hun school hebben ingericht is per school verschillend. De meeste scholen hebben een ondersteuningscoördinator (veel directeuren moeten nog wennen aan deze ‘nieuwe’ naam voor de zorgcoördinator). De uitvoering en de coördinatie van de ondersteuning is op de meeste scholen van elkaar losgekoppeld. De ondersteuningscoördinator is de verbindende schakel voor de ondersteuning in de school.
De directies spreken de zorg uit dat er te veel verschillende functionarissen en professionals de school in komen. Sommige scholen kiezen er daarom voor om dezelfde persoon meerdere taken te laten uitvoeren. Zo willen zij voorkomen dat een leerling met te veel verschillende hulpverleners te maken krijgt.

Docenten toerusten om preventief te handelen

Passend onderwijs is vanzelfsprekend op school

Directeuren vinden het met name belangrijk dat docenten op hun school toegerust zijn om preventief te begeleiden. Het is essentieel dat de docent voor de klas in staat is om de leerling goed onderwijs en passende ondersteuning te bieden. Passend onderwijs moet vooral te zien zijn in de manier waarop het onderwijspersoneel omgaat met de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Het zal veel meer een vanzelfsprekendheid moeten zijn op school, een cultuur die op school aanwezig is.

Gemeenten zorgen voor jeugdhulp en schoolmaatschappelijk werk

De negen gemeenten in onze regio hebben jeugdhulp en schoolmaatschappelijk werk (smw) per gemeente verschillend georganiseerd.
De scholen in Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel en Lekkerkerk zijn tevreden over het samenvoegen van de middelen voor jeugdhulp en smw in het project Jeugdhulp Op School (JOS-project). De scholen in Rotterdam zijn tevreden over het smw, maar de kwaliteit van samenwerking tussen school en wijkteam is in een aantal situaties sterk voor verbetering vatbaar.
Er zijn nu pilots met OZA’s (onderwijszorgarrangementen) die ervoor kunnen zorgen dat jeugdhulp meer in de school plaatsvindt.

Iedereen die met je school bezig is, heb je aan tafel

Schoolbezoeken: een individueel gesprek over de eigen school

De directeuren vinden het prettig om tijdens een individueel gesprek samen met hun ondersteuningscoördinator, een beleidsmedewerker van Koers VO en een Koersconsulent te praten over hun eigen school. Iedereen die met jouw school bezig is, heb je dan aan tafel. Je kan samen reflecteren op casussen van leerlingen en feedback geven aan elkaar hoe je iets hebt aangepakt. Het zal vooral een gesprek moeten zijn waarin je samen de agenda bepaalt.
Niet elke school heeft behoefte aan een individueel gesprek. Zo hebben de scholen in Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel en Lekkerkerk eventueel interesse in een schoolbezoek met alle scholen samen zodat ze ideeën kunnen uitwisselen.

Waardering voor niet-bureaucratische vormgeving van formulier voor verantwoording

Inzet van financiële middelen voor extra ondersteuning

Voor directeuren is het uiteraard belangrijk dat ze kunnen sturen op basis van de gelden die ze ontvangen. Is financiële ruimte om iets nieuws te kunnen ontwikkelen op school?
Koers VO heeft alle directies een formulier gestuurd voor het verantwoorden van de middelen die ze hebben ontvangen van het samenwerkingsverband. De niet-bureaucratische vormgeving van het formulier wordt gewaardeerd. Tijdens de directiebijeenkomsten in mei en juni 2019 gaan de directeuren met elkaar in gesprek over welke keuzes ze hebben gemaakt voor de inzet van de financiële middelen. Dit gebeurt in zeven gesprekken gegroepeerd in schooltype.

Directiebijeenkomsten april 2019

In april zijn de volgende directiebijeenkomsten. De agenda hiervan wordt met de directeuren samen bepaald. Een wens is om good practice voorbeelden met elkaar te delen. Rond de voorjaarsvakantie ontvangen alle directeuren een uitnodiging voor de directiebijeenkomsten van april.

Meer informatie

  • Directiebijeenkomsten 2019, zie Agenda
  • Koers VO Ondersteuningsplan 2018-2022 in het kort, zie Samen bepalen wij de Koers (samenvatting ondersteuningsplan)
  • Schoolbezoeken: scholen ontvangen een mail van Koers VO over de planning en werkwijze voor de komende periode.