Ouders betrokken bij pilot HPC Zuidwijk

donderdag 29 apr

In de vorige nieuwsbrief vertelde directeur Amanda van Loon van Het Praktijkcollege Zuidwijk enthousiast over haar ervaringen met de pilot ‘Samenwerken met ouders’. De trainingen voor alle personeelsleden zijn afgerond en er ligt een duidelijke ontwikkelvraag waarmee de nieuwe projectgroep aan de slag is gegaan. Ook zijn ouders inmiddels betrokken. Marjan Veenstra en Sandy van Gageldonk, die de pilot begeleiden, vertellen hierover.

Relatie met mentor essentieel
Een van de eerste dingen die hen opvielen in de klankbordsessies met ouders, was de warmte en positiviteit waarmee ouders spreken over de school. ‘Met name het contact met de mentor en de korte lijntjes worden als positief ervaren. Ouders vinden de relatie met de mentor belangrijk en maken zich soms zorgen over de overdracht van de ene naar de andere mentor in een nieuw schooljaar. Hiermee ligt de vraag op tafel: hoe kun je als school de relatie ouders-mentor beter benutten en wat is er nodig voor een soepele overdracht tussen de oude en de nieuwe mentor?’

Samen op zoek naar talent
Mentoren en ouders praten niet alleen met elkaar over vakinhoudelijke zaken. Er is ook veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling en vaardigheden, en het ontdekken van talenten. Juist daarin kunnen ouders en school elkaar versterken, in het belang van de ontwikkeling van de leerling. Maar hoe doe je dat? Ouders vertelden bijvoorbeeld dat zij thuis bepaalde ontwikkelingen zien bij hun kind, die een link hebben met waar het kind op school mee bezig is. Ze weten alleen niet zo goed hoe ze dit op een makkelijke manier met school kunnen uitwisselen om af te stemmen. Zoals een van de ouders dat mooi verwoordt: ‘Ik ken mijn kind goed en zie thuis ook wat er op dit gebied mogelijk en nodig is’.

Meer aandacht voor ‘het juiste contactmoment’
Uit de gesprekken met ouders komt ook naar voren dat ouders behoefte hebben aan meer overzicht en inzicht in wanneer zij waarom met school in gesprek gaan. HPC Zuidwijk gaat daarom een plan maken waarin de onderwijsontwikkeling en bewust gekozen gespreksmomenten met ouders in een tijdlijn worden gezet. De bedoeling is dat ouders tijdig weten wanneer er welke contactmomenten zijn zodat ze zich goed voor kunnen bereiden en er meer vertrouwen ontstaat in het onderling contact.

Van goed naar beter
Marjan en Sandy omschrijven de pilot als een traject ‘van goed naar beter’, waarbij de situatie van de school het uitgangspunt is. Doelen zijn: het scherp krijgen van je visie op ouders en opnieuw bekijken waarom je doet wat je doet met betrekking tot ouderbetrokkenheid. ‘Waarom heb je bepaalde keuzes gemaakt? Welke stappen zijn al gezet en wat hebben we nog te doen?’ Hierover nadenken geeft focus en zorgt ervoor dat het ouderbeleid door het hele schoolteam wordt gedragen. Resultaat is betere samenwerking met ouders en tussen collega’s onderling.

Ook meedoen?
Interesse om ook met het hele schoolteam deel te nemen aan deze pilot? Neem dan contact op met Annemarie Rodenburg, rodenburg@koersvo.nl.