Op weg naar een inclusiever Koers VO door samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs

donderdag 29 apr

In oktober 2020 is het project ‘Integratie vo-vso’ gestart. Er wordt gewerkt aan praktische initiatieven die de samenwerking bevorderen tussen reguliere en speciale scholen én tussen professionals in het onderwijs en de jeugdhulp.

Het project richt zich op het doorontwikkelen van nieuwe vormen van passend onderwijs: verstevigen van de uitwisseling van expertise of de inrichting van groepsarrangementen. Dit betekent dat ‘good practices’ worden geborgd en de mogelijkheid tot het uitbouwen hiervan wordt onderzocht.

De ambitie van Koers VO is stimuleren dat reguliere en speciale scholen expertise uitwisselen, dat hierop een gezamenlijke visie wordt ontwikkeld en er afspraken worden gemaakt. Er wordt ingezet op het opbouwen van meer kennis en expertise in het regulier onderwijs, met name op het pedagogisch klimaat en omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag. Binnen het speciaal onderwijs wordt ingezet op vanzelfsprekende samenwerking met het regulier onderwijs voor wat betreft vakdidactiek, uitwisseling van docenten en examenmogelijkheden. Met ingang van schooljaar 2021-2022 wordt extra budget vrijgemaakt voor innovatieve initiatieven in pilotvorm.

Meer informatie?
Voor vragen kunt u contact opnemen met projectleider Yvette van Hoof, vanhoof@koersvo.nl.