• Home
  • Nieuws
  • Ontwikkelingen residentieel onderwijs JeugdzorgPlus

Ontwikkelingen residentieel onderwijs JeugdzorgPlus

  • Posted on 12 oktober 2023

Het ministerie van OCW heeft de samenwerkingsverbanden passend onderwijs in maart 2023 de opdracht gegeven om verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van passend onderwijs aan jongeren die tijdelijk verblijven in een gesloten residentiële jeugdzorginstelling, ook wel JeugdzorgPlus genoemd. Het ministerie wil waarborgen dat:  


  • alle jongeren een doorlopende, ononderbroken ontwikkeling doormaken. Na plaatsing in een residentiële jeugdzorginstelling blijft de school van herkomst verantwoordelijk en de jongere daar ingeschreven.
  • alle jongeren de kans krijgen om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen en te werken aan herstel om een plek in de samenleving te verwerven.    

Coalitie landsdeel Zuid-West

Op 11 juli is een subsidieregeling “onderwijscoalities af- en ombouw gesloten jeugdhulp” gepubliceerd, als belangrijke stap om het onderwijs te ondersteunen bij af- en ombouw van de gesloten jeugdzorg. Doel is om goed onderwijs en passende ondersteuning te kunnen blijven bieden aan jongeren in residentiele jeugdzorginstellingen. In landsdeel Zuid-West, waartoe Koers VO behoort, is een coalitie gevormd van SWV Zuid-Holland West, SWV Midden-Holland en Rijnstreek, Koers VO en PPO Rotterdam (in verband met de doelgroep 4-12 jarigen), en is er in nauwe samenwerking met het bestuur van iHUB Onderwijs (namens de instellingsscholen) en de gemeente Rotterdam (namens de 5 jeugdhulpregio’s in landsdeel Zuid-West).


Mooi is dat alle samenwerkingsverbanden passend onderwijs in landsdeel Zuid-West zijn aangesloten bij de coalitie. Dit bevordert de bovenregionale samenwerking en zorgt voor meer uniformiteit richting de instellingsscholen en voor doorlopende leerlijnen van jongeren. We sluiten met deze coalitie aan op het bovenregionaal plan voor de af- en ombouw voor JeugdzorgPlus vanuit de jeugdhulp.


Gezamenlijke aanvraag af- en ombouw JeugdzorgPlus locaties

Er is een gezamenlijke subsidieaanvraag geschreven voor de af- en ombouw van de volgende drie JeugdzorgPlus locaties met eigen onderwijsvoorzieningen: Schakenbosch in Leidschendam-Voorburg met de instellingsschool Schakenbosch College, Rijnhove in Alphen a/d Rijn met de instellingsschool Rijnstroom College, en Bergse Veld in Rotterdam met de instellingsschool Bergse Bos voor 4-12 jarigen.


De subsidie is aangevraagd voor de deadline van 2 oktober 2023 en wordt toegekend voor het einde van het jaar. De looptijd van de subsidie is augustus 2023 - december 2024. Samenwerkingsverband ZHW treedt op als penvoerder in deze coalitie en er wordt een projectleider aangesteld om met deze opdracht aan de slag te gaan.


Meer informatie?
Voor vragen kun je contact opnemen met Angelique Nijssen, [email protected].