Ondersteuningsplan 2022-2026: gespreksronde met wethouders

vrijdag 02 jul

Het nieuwe ondersteuningsplan kan en wil het samenwerkingsverband niet schrijven zonder inbreng van en afstemming met onze gemeentelijke partners. We mogen het niet, omdat we de verplichting hebben op overeenstemming gericht overleg (OOGO) te voeren met de negen gemeenten in ons samenwerkingsverband. Maar belangrijker: we willen het ook niet, omdat we ons realiseren dat we passend onderwijs pas echt passend is als er een goede aansluiting met jeugdhulpverlening is en daarmee met de gemeenten.

Voordat het bestuur de formele gesprekken met de gemeenten zal gaan voeren in het proces tot vaststelling van ons ondersteuningsplan, heeft met iedere gemeente van ons samenwerkingsverband een verkennend bestuurlijk gesprek plaatsgevonden. Tijdens het gesprek tussen het CvB en de betreffende wethouders van onderwijs en jeugd is verkend hoe zij tegen de route naar inclusiever onderwijs aankijken, welke aandachtspunten zij op dit moment zien bij de aansluiting van onderwijs en jeugdhulp én bij de route naar een compleet onderwijszorgcontinuüm. Ook was er ruimte voor aandachtspunten vanuit de gemeenten. Het waren stuk voor stuk zeer open en opbouwende gesprekken, die een goede basis vormen voor (nieuw) beleid op het snijvlak van (passend) onderwijs en jeugdhulp in onze regio.

Meer informatie?
Voor vragen kunt u contact opnemen met Margit Terpstra, terpstra@koersvo.nl.