Ondersteuningsplan 2022-2026 en de weg naar inclusiever onderwijs

donderdag 29 apr

Koers VO is druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe ondersteuningsplan 2022-2026. We zijn eerst intern binnen het bureau aan het evalueren geslagen en betrekken volgende maand ook de scholen.

Locatiedirecteuren en ondersteuningscoördinatoren ontvangen in mei een digitale lijst met vragen om het huidige ondersteuningsplan te evalueren en onderwerpen en ideeën voor het nieuwe ondersteuningsplan te inventariseren. Schoolbesturen en andere belanghebbenden, waaronder de gemeenten, samenwerkingsverbanden po, mbo enzovoorts, worden hierover via de reguliere overleggen bevraagd. Zo zijn er inspiratiesessies georganiseerd met de gemeenten.

De 25 verbetermaatregelen die in november 2020 zijn aangekondigd door minister Slob in het kader van de landelijke verbeteraanpak passend onderwijs, spelen hierbij een belangrijke rol. De input van alle betrokkenen nemen we mee bij het schrijven van de eerste contouren van het nieuwe ondersteuningsplan. Dat staat voor eind juni op de planning.

Najaar 2021 wordt de eerste versie van het ondersteuningsplan besproken, waarna het definitieve besluitvormingsproces over de inhoud van het ondersteuningsplan start in januari 2022. Als alles volgens planning verloopt, wordt het ondersteuningsplan 2022-2026 in mei 2022 vastgesteld en aangeboden aan de Inspectie van het Onderwijs.

Ontwikkeling naar inclusiever onderwijs
In de landelijke verbeteraanpak passend onderwijs wordt ook gesproken over een 15-jarig ontwikkelingsproces naar inclusiever onderwijs. Daarom starten we, parallel aan de ontwikkeling van het ondersteuningsplan, het gesprek over inclusie en inclusiever onderwijs, de gezamenlijke stip op de horizon in 2035 en de weg er naartoe. Dit zal ook onderwerp zijn van het nieuwe ondersteuningsplan.

Week van het ondersteuningsplan: 31 mei t/m 4 juni
De week van 31 mei t/m 4 juni hebben we uitgeroepen tot ‘de week van het ondersteuningsplan’. In deze week willen we met scholen in gesprek. Op elke dag in deze week van 9.00 – 10.00 uur is er gelegenheid om deel te nemen aan een gesprek. De scholen krijgen daarvoor nog een programma waarop ze kunnen intekenen.

Meer informatie?
Voor vragen kunt u contact opnemen met Margit Terpstra, terpstra@koersvo.nl.