NPO-middelen samenwerkingsverband Koers VO

vrijdag 01 okt

Net als de scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs ontvangt ook Koers VO middelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).

Deze middelen zijn niet geoormerkt en zijn een compensatie voor de extra kosten die het samenwerkingsverband maakt voor leerlingen die, als gevolg van bijvoorbeeld het uitstellen van de (eind)stage, een jaar langer in het onderwijs blijven. De extra kosten voor het samenwerkingsverband bedragen tussen de € 5.000 voor een leerling in het praktijkonderwijs en € 12.000 voor een vso4-leerling per jaar. Het samenwerkingsverband ontvangt hiervoor in schooljaar 2021-2022 een compensatie van afgerond € 1,3 miljoen. Dit komt neer op een compensatie voor ongeveer 100 pro-leerlingen en 70 leerlingen in het vso4. Bij de 1 oktobertelling 2021 wordt duidelijk wat de financiële gevolgen voor het samenwerkingsverband zullen zijn en of de NPO-middelen de extra kosten voor desbetreffende pro- en vso-leerlingen zullen dekken. Extra NPO-middelen, bijvoorbeeld ter ondersteuning van leerlingen met een grotere ondersteuningsbehoefte door corona, ontvangt Koers VO niet. Deze worden direct door het ministerie beschikbaar gesteld aan de scholen.

Subsidie capaciteitentesten
Wij willen u graag attenderen op een subsidie vanuit het ministerie voor het afnemen van capaciteitentesten. Deze zijn bedoeld voor groepen leerlingen in het eerste of tweede leerjaar die niet op het meest passende onderwijsniveau onderwijs volgen, bijvoorbeeld door het vervallen van de eindtoets. Met deze subsidie is het mogelijk de potentie van leerlingen extra in beeld te brengen. Het gebruik van deze subsidie is een keuze van de school. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het ministerie van OC&W.

Meer informatie?
Voor vragen kunt u contact opnemen met Jaco van den Berg, vandenberg@koersvo.nl.