Landelijke evaluatie passend onderwijs – stand van zaken

Wednesday 16 Dec

Dit najaar evalueerde de politiek de opbrengsten van vijf jaar passend onderwijs. De Kamerbrief en de daarbij horende beleidsnota van Minister Slob zijn op 4 november 2020 gepubliceerd en het debat volgde in november.

De minister noemt 25 maatregelen in zijn Kamerbrief die nodig zijn ter verbetering van passend onderwijs. Verder schetst hij een toekomstvisie, de stip aan de horizon: inclusiever onderwijs.

Koers VO – stand van zaken
Een deel van deze maatregelen is door Koers VO in een eerder stadium al opgepakt zoals de route naar meer onafhankelijkheid in het toezicht, het inrichten van een oudersteunpunt en de inzet op ondersteuning van (hoog)begaafde kinderen binnen het onderwijs. We zijn dus al op de goede weg, maar het biedt genoeg aandachtspunten voor het beleid voor de komende periode. Dat zal vooral terugkomen in het volgende ondersteuningsplan, voor de periode 2022-2026. Dat lijkt nog ver weg, maar de voorbereidingen starten al in het nieuwe jaar. In het proces naar het nieuwe ondersteuningsplan zal ruim aandacht zijn voor onze activiteiten als samenwerkingsverband en de lange termijn visie op inclusiever onderwijs. Daarover gaan we in gesprek, meer hierover in 2021.