Koers VO in gesprek met directeuren en ondersteuningscoördinatoren

donderdag 21 mrt

Beleidsmedewerkers en Koersconsulenten bezoeken scholen (twee)jaarlijks

Koers VO is drie jaar geleden gestart met de schoolbezoeken. We vinden het belangrijk om een goede relatie te onderhouden met elke locatie binnen ons samenwerkingsverband. We horen graag wat er speelt, om zo af te kunnen wegen of wij daarin iets kunnen betekenen binnen onze wettelijk gestelde taken.

Op de vo-scholen vindt tweejaarlijks een gesprek plaats tussen de locatiedirecteur, ondersteuningcoördinator, beleidsmedewerker Koers VO en de Koersconsulent. Op de vso-scholen worden jaarlijks gesprekken gevoerd. De gesprekken hebben een open karakter en zijn niet bedoeld om verantwoording af te leggen. Voorbeelden van gespreksonderwerpen zijn: de ontwikkeling van passend onderwijs op school, zoals het functioneren van het ondersteuningsteam, en de samenwerking met collega-scholen.
Scholen kunnen ook zelf het initiatief nemen voor een gesprek over ontwikkelingen op school of in het samenwerkingsverband.

Met de komst van nieuwe Koersconsulenten en beleidsmedewerkers zijn er wijzigingen geweest in de contactpersonen vanuit Koers VO. Zo zijn Janneke Rietkerk, Catharina Leeuwis en Maaike Dries nieuwe beleidsmedewerkers binnen Koers VO die ook scholen bezoeken. Janneke Rietkerk houdt zich o.a. bezig met de monitoring van thuiszitters en van tlv-plaatsingen op het vso, en de samenstelling van ‘Koers VO in beeld’. Catharina Leeuwis houdt zich vooral bezig met de realisatie van ambitie 1 ‘Passend onderwijs is zichtbaar op school’. Maaike Dries is betrokken bij ambitie 3 ‘Aansluiting onderwijs en jeugdhulp’.

Meer informatie?

U kunt hiervoor contact opnemen met Annemarie Rodenburg, rodenburg@koersvo.nl of Stephanie Alberse, alberse@koersvo.nl (coördinatie schoolbezoeken), 010-4842576.