• Home
  • Nieuws
  • Impulsregeling inclusie voor schoolbesturen

Impulsregeling inclusie voor schoolbesturen

  • Posted on 22 februari 2023

Eind december 2022 hebben de schoolbesturen vanuit Koers VO een budget gekregen in het kader van de Impulsregeling Inclusie. Deze regeling is bedoeld om per schoolbestuur één of meerdere initiatieven te ontwikkelen ten behoeve van een innovatief dekkend netwerk van onderwijsvoorzieningen in onze regio. Met als verwacht resultaat veel meer samenwerking tussen regulier- en gespecialiseerd voortgezet onderwijs.


Een concreet en recent innovatief voorbeeld is het realiseren van een Flexklas binnen het regulier vo van het STC in goede samenwerking met het gespecialiseerd onderwijs. Doel is om hiermee meer kinderen bij de overstap vanuit de basisschoolleeftijd (so) kansrijk door te laten stromen naar het regulier vo. Er zijn ook al veel goede (andere) ontwikkelingen binnen en tussen scholen waarop voortgebouwd kan worden.


In maart 2023 wordt een eerste gezamenlijke inspiratie-sessie georganiseerd. In deze bijeenkomst wordt de route naar inclusiever onderwijs besproken, worden bestaande initiatieven geïnventariseerd en afspraken gemaakt voor de verdere planvorming rond de Impulsregeling Inclusie.


Meer informatie?
Voor vragen kun je contact opnemen met Helen Heemskerk, [email protected]