Een nieuw jaar, op naar een nieuw ondersteuningsplan

dinsdag 15 feb

Een groot deel van 2021 en ook de eerste weken van dit jaar hebben in het teken gestaan van ons nieuwe ondersteuningsplan dat ingaat vanaf augustus 2022 en een looptijd kent van vier jaar. Er zijn nuttige gesprekken gevoerd en er is veel informatie opgehaald. Passend onderwijs levert nog steeds veel stof tot gesprek. Zeker ook naar aanleiding van de voortgangsrapportage Passend Onderwijs van eind 2021. We raden u zeker aan om te lezen hoe we er in Nederland voor staan een jaar na de grote landelijke evaluatie van passend onderwijs. Er is vast veel herkenning over de dillema’s voor scholen, schoolbesturen én samenwerkingsverband.

Ook de komende maanden wordt er nog hard gewerkt aan de afronding. In deze nieuwsbrief kunt u meer lezen over het proces dat de komende maanden wordt gevolgd om te komen tot een ondersteuningsplan waar we, met alle scholen, schoolbesturen en anderen die onderdeel vormen van Koers VO of een belangrijke netwerkpartner zijn, achter kunnen staan

Maar eigenlijk begint het werk pas daarna! Wat merken leerlingen van het nieuwe plan? Wat betekent het voor docenten die dagelijks voor de klas staan? Ook dit heeft onze aandacht. Naast het best omvangrijke ondersteuningsplan, ontwikkelen we een handreiking voor schoolbesturen en schoolleiders met handvatten voor de praktijk op school. Zodat duidelijk wordt wat we de komende vier jaar willen bereiken en hoe we dit gaan doen.

Koers VO in beeld 2020-2021
Net als dat scholen verantwoording afleggen over de inzet van de middelen voor passend onderwijs in de cyclus ‘Anders verantwoorden’, legt ook Koers VO verantwoording af. Met Koers VO in beeld geven wij u een terugblik op het schooljaar 2020-2021. Er wordt door ons niet alleen kwantitatieve maar ook kwalitatieve verantwoording afgelegd in dit document. In Koers VO in Beeld kunt u teruglezen over de activiteiten van Koers VO vanuit het jaarplan 2020-2021, de wettelijke taken van het samenwerkingsverband, het Koersloket en het OPDC. Het kan daarom gezien worden als ons inhoudelijke jaarverslag. Er wordt elk jaar ook een financieel jaarverslag opgesteld. Deze wordt begin juli door ons op onze website gepubliceerd.

Nieuws uit de ALV
Het is alweer even geleden maar zeker noemenswaardig: in de algemene ledenvergadering (ALV) van december 2021 hebben onze leden ingestemd met de nieuwe statuten van Koers VO. De statuten sluiten nu beter aan bij onze manier van werken binnen de –aangepaste- governance structuur. Concreet betekent het dat de raad van toezicht (RvT) vanaf heden teruggebracht is naar vijf leden, waarvan twee leden uit de algemene ledenvergadering (ALV) en drie onafhankelijke leden. Momenteel loopt het wervingsproces voor een nieuwe, onafhankelijk voorzitter voor de RvT en ALV. Mogelijk heeft u de advertentie in de Volkskrant van zaterdag 12 februari 2022 zien staan.

Marieke Dekkers en Jaap van der Have
college van bestuur Koers VO