Definitief rapport Onderwijsinspectie Koers VO 2018

donderdag 05 jul

Wat gaat goed en wat kan beter binnen samenwerkingsverband Koers VO

Op 22 november 2017 heeft de Onderwijsinspectie een onderzoek uitgevoerd bij Koers VO. Hiervoor heeft de Inspectie ook beide locaties van het OPDC bezocht.

Wat gaat goed?
De Inspectie constateert dat Koers VO een passende onderwijsplek heeft voor alle leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften die in de regio van het samenwerkingsverband wonen. Het samenwerkingsverband vervult een sterk stimulerende en ondersteunende rol naar de schoolbesturen en de scholen. Daarnaast heeft Koers VO een professionele organisatie met een positieve werksfeer en een duidelijke taakverdeling.

Wat moet beter?
De Inspectie trof voldoende onderwijskwaliteit aan op de OPDC’s maar de sturing op de kwaliteit vanuit het college van bestuur van het samenwerkingsverband moet beter. De OPDC’s weten onvoldoende welke eisen samenwerkingsverband Koers VO aan hen stelt en het samenwerkingsverband verzamelt te weinig informatie om te kunnen zien of de kwaliteit van het onderwijs op de OPDC’s op orde is. Hiervoor heeft het college van bestuur van Koers VO een herstelopdracht ontvangen. Deze herstelopdracht is inmiddels gezamenlijk met de aanbieder van het OPDC (LMC) opgepakt.

 Wat kan beter?

  • De samenwerking tussen verwijzende scholen en de OPDC’s kan verbeteren. Het college van bestuur kan hier meer op sturen dan nu het geval is.
  • Het afleggen van verantwoording kan beter, bijvoorbeeld in het jaarverslag. Hoewel de Inspectie diverse goede ontwikkelingen ziet, kan ze op basis van de beschikbare gegevens (nog) niet vaststellen of het samenwerkingsverband de doelen uit zijn ondersteuningsplan ook bereikt. Een van de middelen voor verantwoording is het kwaliteitszorgsysteem. Deze is volop in ontwikkeling en zal begin volgend schooljaar voldoende geoperationaliseerd zijn. Over deze vorderingen wordt de Inspectie begin volgend schooljaar geïnformeerd door Koers VO.
  • Het zichtbaar maken van de bevindingen van de intern toezichthouder kan beter. In het jaarverslag staat weliswaar een verslag van de raad van toezicht, maar er staat onvoldoende in welke conclusies de raad van toezicht trekt over de onderwerpen waarop toezicht wordt gehouden.
  • Het sturen op doelmatige besteding van middelen kan beter. Daarvoor is het nodig dat de schoolbesturen en scholen verantwoording afleggen aan het college van bestuur over de inzet van de middelen die zij van het samenwerkingsverband ontvangen en de resultaten die ze daarmee hebben bereikt. Deze verantwoording door schoolbestuurders en schooldirecties is al in ontwikkeling.

 

Voor de Inspectie is er geen aanleiding om af te wijken van het reguliere toezicht. Dit betekent dat de Inspectie over 4 jaar weer een uitgebreid onderzoek zal uitvoeren bij Koers VO.

Het complete inspectierapport is te vinden op onze website: https://www.koersvo.nl/verantwoording.