• Home
  • Nieuws
  • CvB-lid Jaap van der Have neemt na 24 jaar afscheid van Koers VO

CvB-lid Jaap van der Have neemt na 24 jaar afscheid van Koers VO

  • Posted on 21 april 2023

Op 1 april is ons gewaardeerde lid college van bestuur, Jaap van der Have met pensioen gegaan. Marieke Dekkers gaat verder als éénhoofdig college van bestuur. Lydia Haulussy blikt met Jaap terug op zijn lange tijd als directeur en bestuurder van Koers VO. Een aantal belangrijke momenten en aandachtspunten passeren daarbij de revue.


Start van samenwerkingsverband Koers VO

Jaap van der Have heeft aan de wieg gestaan van Koers VO en is nauw betrokken geweest bij de oprichting. Op 1 maart 1999 is samenwerkingsverband Koers VO opgericht, met Jaap van der Have als directeur, Bertil Boshuizen als plaatsvervangend directeur en beleidsmedewerker, en Carla Nab als secretaresse.

‘In die beginperiode organiseerden we minstens één keer per jaar een grote conferentie waar scholen elkaar konden ontmoeten en waarin we allerlei afspraken met elkaar maakten. Zo was geen leerling tussen wal en schip in die periode een belangrijk uitgangspunt. Ook maakten we de rapportage Zorg in beeld, een groot onderzoek naar het aantal zorgleerlingen in ons gebied. Met de vastgestelde criteria voor leerwegondersteuning van het ministerie bleek dat in onze regio veel meer leerlingen naar het regulier onderwijs gingen zonder dat ze daar extra ondersteuning kregen. We zijn toen het jaarlijkse onderzoekstraject De zorgleerling in beeld gestart voor leerlingen die van po naar vo overstappen. Aan de hand van testen wordt vastgesteld welke leerlingen in aanmerking komen voor vmbo met leerwegondersteuning (lwoo) of praktijkonderwijs (pro).


Het vormen van een regio
‘Vanaf 2007 werd al gesproken over de invoering van passend onderwijs. We zijn toen met verschillende partijen uitvoerig bezig geweest om tot een regio te komen. We hadden een regio samengesteld die bestond uit acht WSNS-verbanden (po), vier REC’s (speciaal onderwijs cluster 1 t/m 4) en samenwerkingsverband Koers VO. De schoolbesturen zagen deze samenstelling zitten en hadden hiervoor getekend, toen de politieke beslissing viel dat po en vo niet samen een samenwerkingsverband mochten vormen. Op zich best jammer, want de combinatie van po en vo met speciaal onderwijs, had een mooi palet geweest waarin echt alle ondersteuning geboden kon worden. We hebben vanaf dat moment gezegd dat we intensief zouden gaan samenwerken met de samenwerkingsverbanden po.’


Invoering passend onderwijs

Vanaf de invoering passend onderwijs in 2014 was de samenwerking van Koers VO met de samenwerkingsverbanden po goed. ‘We hebben er bewust voor gekozen om ons samen met PPO Rotterdam te vestigen in een kantoorpand op dezelfde verdieping, en in veel zaken samen op te trekken.’

Met de invoering van passend onderwijs heeft het samenwerkingsverband een aantal wettelijke taken gekregen, zoals bijvoorbeeld het realiseren van een dekkend netwerk. Samen met Marieke Dekkers vormt Jaap van der Have het college van bestuur, het onafhankelijk bevoegd gezag van samenwerkingsverband Koers VO en het orgaan dat het samenwerkingsverband bestuurt. ‘Wat ik belangrijk vind, is dat wij in goed overleg met de scholen aan de slag gaan. En dat we nadrukkelijk toetsen wat de leerling hieraan heeft. Het gaat uiteindelijk om de leerling.’


Samen oplossingen realiseren voor leerlingen

Koers VO heeft arrangementen voor leerlingen die niet in een reguliere setting passen. ‘Naast het OPDC, het Zorg Onderwijs Centrum en het Goudseplein moeten we investeren om uitzonderingen mogelijk te maken voor leerlingen die dat nodig hebben. Daarnaast is het belangrijk om te kijken naar maatwerk oplossingen. Dat doen we met iedereen die daar verantwoordelijk voor is, scholen, schoolbesturen, samenwerkingsverband en gemeenten.’

Koers VO ondersteunt de scholen bij het realiseren van inclusiever onderwijs. ‘Ik verwacht dat scholen binnen ons samenwerkingsverband zich veel meer inclusief ontwikkeld zullen hebben in 2035. En dat daarnaast een substantieel deel vso-scholen blijft bestaan met specifieke expertise. Als de samenwerking tussen speciaal en regulier onderwijs intensiever wordt, zal een grotere groep leerlingen in het regulier onderwijs kunnen blijven.’


Goed contact met ouders

‘Ook goed contact met ouders is belangrijk, met name het geven van goede informatie. Deze taak ligt primair bij de scholen. Maar als het op school niet goed gaat met een jongere, en ouders lopen vast in de communicatie met school, dan is het van belang dat het samenwerkingsverband inspringt. Dit betekent dat we het ouder- en jeugdsteunpunt waar we mee bezig zijn, verder goed moeten uitbouwen. We kunnen ervoor zorgen dat het gesprek weer op gang wordt gebracht of nagaan waar passende ondersteuning geboden kan worden. Laten we vooral kijken hoe we de positie kunnen creëren om daar meer in te doen.’


Trots

‘Ik ben trots op wat we met Koers VO hebben bereikt. Fijn dat ik dat met zoveel mensen heb mogen opbouwen. En daar sluit ik de mensen die bij Koers VO werken nadrukkelijk bij in.’

Na 24 jaar neemt Jaap afscheid van Koers VO. ‘Ik ga eerst even bijkomen. Er staan vakanties gepland en ik ben bezig met een aantal leuke dingen. Zo zit ik in het bestuur van de Volksuniversiteit Den Haag, en ik ga mij aansluiten bij een cliëntenraad van een zorginstelling of een ziekenhuis.’


We bedanken Jaap voor wat hij heeft betekend voor Koers VO en wensen hem het allerbeste toe!