Blik op de toekomst

donderdag 29 apr

De maand april is traditiegetrouw de maand waarin de onderwijsinspectie de ‘Staat van het onderwijs’ publiceert. Dit jaar veel aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs in alle sectoren, en een belangrijke oproep in deze tijden van corona: grijp de crisis aan om het onderwijs structureel te verbeteren. De inspectie meent namelijk dat de coronacrisis bestaande problemen zoals kansenongelijkheid en achterblijvende basisvaardigheden uitvergroot heeft. De oproep luidt: ga over tot duurzame ‘renovatie’ ten behoeve van lange termijn opbrengsten voor leerlingen in plaats van de korte termijn focus op ‘reparatie’.

Ook de Onderwijsraad is in deze tijd verontrust over ongelijke onderwijskansen voor leerlingen en richt zich daarbij op de vroegselectie in het Nederlandse onderwijssysteem met het rapport ‘Later selecteren, beter differentiëren’. Want, leerlingen met diverse achtergronden maar met dezelfde cognitieve capaciteiten komen niet op hetzelfde onderwijsniveau terecht. De Onderwijsraad pleit daarom voor een verlengde brugperiode om zo het selectiemoment uit te stellen tot een latere leeftijd. Genoeg voer voor discussie in onderwijsland.

Ook over de kwaliteit van samenwerkingsverbanden passend onderwijs heeft de onderwijsinspectie  een en ander geschreven. Sommige zaken zijn op orde, zo hebben de meeste leerlingen  een passende plek en worden nieuwe arrangementen samen met ketenpartners (zoals jeugdhulp) en ook individueel maatwerk steeds vaker ingezet. Andere zaken worden landelijk niet op orde bevonden, zoals een nog te beperkt zicht op inzet en effect van de middelen die besteed worden aan passend onderwijs.

De essentie is volgens de inspectie dat samenwerking dé sleutel blijft voor verbeteringen in passend onderwijs. Samenwerking is zeker ook belangrijk voor de door minister Slob in najaar 2020 geformuleerde ambitie van de route  naar steeds inclusiever onderwijs. Daar kunnen we het alleen maar mee eens zijn!

In de nieuwsbrief van april 2021 veel onderwerpen die hieraan relateren, en in het kader van onze samenwerking binnen Koers VO: denk mee over ons toekomstig beleid! Vanaf eind mei, bij de eerste gesprekken die we gaan voeren ten behoeve van ons nieuwe, gezamenlijke, ondersteuningsplan voor de periode 2022-2026.

Marieke Dekkers, lid college van bestuur