Evaluatie passend onderwijs 2020

woensdag 08 jul

2020 is het evaluatiejaar van passend onderwijs. Heeft het gebracht wat bij aanvang van de wetgeving in 2014 was verwacht? De afgelopen maand zijn de laatste twee belangrijke rapporten in het evaluatietraject over passend onderwijs verschenen.

De eerste is het eindrapport van de NRO (op basis van 72 rapportages uit de afgelopen vijf jaar, eventueel ook in samenvatting te lezen). Recenter verscheen het rapport ‘Steeds Inclusiever’  waarin de Onderwijsraad een perspectief geeft hoe het onderwijs op de lange termijn inclusiever kan worden voor leerlingen en studenten met een beperking. De raad adviseert de minister van Onderwijs over inclusiever onderwijs met het oog op het einde van de vijfjarige beleidsperiode passend onderwijs.

Ten slotte zal na de zomervakantie ook de beleidsreactie van de minister verschijnen waarna de landelijke politiek aan zet is. Intussen is het bestuur van Koers VO in haar eigen regio ook bezig met dit belangrijke onderwerp door onder andere met de Raad van Toezicht en de Ondersteuningsplanraad in beeld te brengen welke stip op de horizon gewenst en mogelijk is voor steeds inclusiever onderwijs, en de verschillen daarbij met het huidige passend onderwijs. De evaluatie passend onderwijs gaat een rode draad zijn in het schooljaar 2020-2021, en in de opmaat naar het nieuwe ondersteuningsplan van ons samenwerkingsverband over de periode 2022-2026. Dat lijkt misschien nog ver weg, maar de voorbereidingen hiervoor beginnen al volgend schooljaar.